• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Profilová část maturitní zkoušky

Základní informace - profilová část maturitní zkoušky 2023/2024 jarní a podzimní zkušební odbodobí

 • V profilové části maturitní zkoušky žák koná povinně zkoušku z českého jazyka a literatury.
 • Pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, koná povinně v profilové části zkoušku z tohoto cizího jazyka
  a další 2 povinné zkoušky.
 • Pokud žák ve společné části konal zkoušku z matematiky, zvolí si povinně v profilové části zkoušku z cizího jazyka a jednu další povinnou zkoušku.
 • Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.
 • Ústní formou před zkušební maturitní komisí se konají ostatní povinné zkoušky, které si žáci zvolí z nabídky předmětů určené ředitelem školy.
 • Žák může konat 2 nepovinné zkoušky ze seznamu předmětů stanoveného ředitelem školy. Nevolí zkoušky z předmětů, které v profilové části koná povinně.

Nahrazení zkoušek z cizího jazyka

 • Pokud žák koná 4 povinné profilové zkoušky (ve společné části si zvolil cizí jazyk), povinnou zkoušku z anglického jazyka v profilové části může nahradit výsledkem úspěšně vykonané  standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti na úrovni B2 nebo vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Povinnou zkoušku z německého jazyka nebo francouzského jazyka
  v profilové
   části žák může nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti na úrovni B1 nebo vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
  Pokud si žák zvolí 1 nepovinnou zkoušku z cizího jazyka, který si nevybral v povinné části, může ji také nahradit stejným způsobem.


   
 • Pokud žák koná 3 povinné profilové zkoušky (ve společné části si zvolil matematiku), povinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části žák může nahradit výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti na úrovni B2 nebo vyšší – anglický jazyk, B1 nebo vyšší – německý a francouzský jazyk podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky takto: zkoušku z cizího jazyka volí jako nepovinnou profilovou zkoušku a musí si místo ní zvolit povinnou zkoušku z jiného předmětu uvedeného v nabídce povinných zkoušek.

 

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy do 31. března 2024. Součástí žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

Seznam předmětů pro povinné i nepovinné zkoušky včetně maturitních témat a seznamu literárních děl v ČJ

Další informace k profilové části

Písemná práce ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura

 • Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov; písemná práce trvá 
  110 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.
 • Pro písemnou práci ředitel školy stanoví 6 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Po zahájení zkoušky si žák
  1 zadání zvolí. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, popřípadě výchozí text k zadání a způsob zpracování zadání.

Ústní zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura před zkušební maturitní komisí

 • Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla. Ředitel školy zajistí pracovní listy pro žáky k dílům z jejich vlastních seznamů literárních děl. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.
 • Z maturitního seznamu literárních děl a v souladu s kritérii stanovenými ředitelem školy žák připraví vlastní seznam 30 literárních děl. Žák odevzdá seznam řediteli školy nebo jím pověřené osobě do 31. března  pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období.
 • Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje číslo pracovního listu. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu. Neodevzdá-li žák 31. 3. 2024 vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům maturitního seznamu literárních děl pro daný obor vzdělání.
   
 • Seznam literárních děl - 2023/2024
 • Tabulka - seznam literárních děl 2023/2024
   

Písemná práce z cizího jazyka

 • Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v rozsahu 200 - 230 slov. Písemná práce z anglického, německého francouzského jazyka trvá 90 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.
 • Pro písemnou práci z anglického a francouzského jazyka ředitel školy stanoví 2 zadání, z německého jazyka 3 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Žák si po zahájení zkoušky zvolí 1 zadání. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, popřípadě výchozí text k zadání a způsob zpracování zadání.

Ústní zkouška z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí

 • Pro ústní zkoušku z cizího jazyka ředitel školy v souladu s rámcovým a školním vzdělávacím programem stanoví 25 témat. Témata jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.
 • Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu.
 • Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje 1 téma. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.

Ústní zkouška z dalších předmětů před zkušební maturitní komisí

 • Ředitel školy pro každou zkoušku konanou ústní formou zveřejní 20 až 30 témat. Zveřejněná témata se zachovávají i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.
 • Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák jedno téma vylosuje. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut, u předmětu IVT
  30 minut
  . Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.
 • Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma.

 

V Českém Těšíně dne 1. 9. 2023                                                                              RNDr. Tomáš Hudec v.r.

                                                                                                                                                   ředitel

 

Termíny písemných prací profilové části maturitních zkoušek ve školním roce 2023/2024
a způsob záznamu textu

 

V souladu vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění, stanovuji termíny písemných prací profilové části maturitních zkoušek takto:

 

3. 4. 2024 písemná práce z českého jazyka literatury

Začátek administrace zkoušky

Úvodní administrace

 

Zkouška

Závěrečná administrace

8:00

15 min

110 min (8:15-10:05)

5 min

 

4. 4. 2024 písemná práce z anglického jazyka

Začátek administrace zkoušky

Úvodní administrace

 

Zkouška

Závěrečná administrace

8:00

15 min

90 min (8:15-9:45)

5 min

 

5. 4. 2024 písemná práce z německého a francouzského jazyka

Začátek administrace zkoušky

Úvodní administrace

 

Zkouška

Závěrečná administrace

8:00

15 min

90 min (8:15-9:45)

5 min

 

U žáků s PUP MZ bude čas písemné práce navýšen podle doporučení ŠPZ.

Zároveň stanovuji způsob záznamu vytvářeného textu, a to vlastnoruční záznam černou nebo modrou propisovací tužkou.

 

V Českém Těšíně dne 1. 9. 2023                               RNDr. Tomáš Hudec v.r.

                                                                                                        ředitel

 

Termín písemných prací profilové části maturitních zkoušek ve školním roce 2023/2024
a způsob záznamu textu v podzimním zkušebním období

 

V souladu vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění, stanovuji termín opravné písemné práce z českého jazyka a literatury profilové části maturitních zkoušek takto:

 

2. 9. 2024 písemná práce z českého jazyka literatury - opravná

Začátek administrace zkoušky

Úvodní administrace

 

Zkouška

Závěrečná administrace

10:00

15 min

110 min (10:15-12:05)

5 min

 

Zároveň stanovuji způsob záznamu vytvářeného textu, a to vlastnoruční záznam černou nebo modrou propisovací tužkou.

 

V Českém Těšíně dne 25. 6. 2024                               RNDr. Tomáš Hudec v.r.

                                                                                                        ředitel

 

Termín ústní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury profilové části maturitních zkoušek
ve školním roce 2023/2024 v podzimním zkušebním období

 

Ústní opravná maturitní zkouška z českého jazyka a literatury se koná 2. 9. 2024 v 10:00.

Zahájení maturit:                 9:55

Příprava ke zkoušce:           10:00

Zkouška:                                 10:20

Porada vyučujících:             10:40

Vyhlášení výsledků:             10:45

V Českém Těšíně dne 25. 6. 2024                               RNDr. Tomáš Hudec v.r.

                                                                                                        ředitel

Zpět na Maturitu

Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578