Chemie

CH - prostory výuky
CH - učebnice
CH - vyučující
------------------------------

Charakter oboru

Předmět chemie je vyučován jako samostatný předmět v sekundě až septimě osmiletého a v prvním až třetím ročníku čtyřletého gymnázia. V každém ročníku je hodinová dotace dvě hodiny týdně. V prvním a třetím ročníku je zařazeno laboratorní cvičení.

Zájemci si mohou v posledních dvou ročnících vybrat seminář z chemie, jako přípravu k přijímacím zkouškám popřípadě studiu medicíny, farmacie, fyzioterapie, chemie a příbuzných oborů na VŠ.

Studium oboru je pro zájemce zakončeno maturitní zkouškou.

Obor je vyučován v odborné učebně chemie. Kromě didaktické techniky (dataprojektoru s keramickou tabulí a počítačem připojeným na internetovou síť) je učebna vybavena pracovními stoly pro provádění experimentů a notebooky s se sadami čidel pro měření.

Maturitní témata

                                                                 

 1. Struktura atomu, základní částice látek
 2. Chemická vazba a struktura látek
 3. Typy chemických reakcí, chemický děj, základy termochemie
 4. Protolytické děje, pH roztoků
 5. Redoxní reakce
 6. Kinetika chemických reakcí a chemická rovnováha
 7. Periodická soustava prvků, periodický zákon
 8. Chemická termodynamika
 9. Vodík, kyslík, voda, peroxid vodíku, roztoky
 10. Prvky I.A, II.A  skupiny
 11. Prvky III.A a IV.A skupiny
 12. Prvky  V.A skupiny
 13. Prvky VI.A  skupiny
 14. Prvky  VII.A a VIII.A skupiny
 15. Prvky přechodné, koordinační sloučeniny
 16. Uhlovodíky alifatické
 17. Uhlovodíky aromatické
 18. Halogenderiváty, organokovové sloučeniny
 19. Dusíkaté deriváty uhlovodíků
 20. Alkoholy, fenoly, ethery
 21. Karbonylové sloučeniny
 22. Karboxylové kyseliny a jejich deriváty
 23. Heterocyklické sloučeniny, terpeny, steroidy (izoprenoidy), alkaloidy
 24. Lipidy a jejich metabolismus
 25. Sacharidy a jejich metabolismus
 26. Bílkoviny a jejich metabolismus
 27. Nukleové kyseliny
 28. Biokatalyzátory a bioregulátory
 29. Krebsův cyklus a dýchací řetězec
 30. Makromolekulární látky