Výtvarná výchova

 
Vv- prostory výuky
 

Předmět výtvarná výchova je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii, kvartě, kvintě, sextě osmiletého a v 1. a 2. ročníku čtyřletého gymnázia, v každém ročníku dvě hodiny týdně. Pro třídy sekundu, tercii a kvartu je hodinová dotace 1 hodina týdně.

Výuka výtvarné výchovy probíhá v učebně VV, kde je k dispozici keramická pec, grafický lis a didaktická technika.

Cílem výuky je rozvíjet tvořivost žáků a jejich fantazii, kultivovat jejich smysl pro estetické hodnoty a učit je chápat a hodnotit význam hmotné kultury a umění. Nejpodstatnější částí výuky zůstává tvořivá činnost.

Žáci si nosí minimum vlastních pomůcek. Spotřební materiál jako výkresy, barvy, štětce apod. jsou k dispozici v učebně výtvarné výchovy a hradí se z peněz, které vyučující vybere na začátku školního roku od žáků svých skupin. Do tohoto fondu přispějí žáci částkou: při dotaci 1 hod. týdně 75,– Kč, při dotaci 2 hod. týdně 150,– Kč (platí pro celý školní rok).

V rámci výuky navštěvujeme se žáky výstavy konané ve městě a besedy v Městské knihovně.  Pokud počasí dovolí, probíhá výuka i v plenéru.

 

Vyučující Výtvarné výchovy:

Mgr. Jana Lukešová, DiS