• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

O studiu

Budova gymnázia

Obr 1. Budova Gymnázia Josefa Božka

Jsme moderní všeobecné gymnázium s již 100letou historií. V současné době nabízíme uchazečům o studium osmiletý a čtyřletý obor.

Každý žák naší školy má možnost rozvíjet svůj talent v moderním prostředí za podpory týmu nadšených a zkušených pedagogů v rámci školních i mimoškolních aktivit. Samozřejmostí jsou dataprojektory a počítače v každé třídě a Wi-Fi pro studenty, aby mohli v reálném čase vyhledávat informace a pracovat s nimi. 

Škola se může pochlubit také novou venkovní učebnou, vhodnou pro výuku všech předmětů, sadou iPadů pro interaktivní a efektivní výuku a novou školní jídelnou, která dotváří příjemné prostředí našeho gymnázia. Žáci získají nejen všeobecný základ znalostí a dovedností potřebných pro orientaci ve složitém světě 21. století, získají i dostatek odborných znalostí, schopností a dovedností, které využijí při studiu na vysoké škole. Na našem všeobecném gymnáziu mají studenti možnost profilovat se směrem svého zájmu i díky volitelným předmětům, kde jsou znalosti, dovednosti a kompetence studentů dále zdokonalovány. V průběhu studia mohou žáci využít služeb školního psychologa či výchovné poradkyně, kteří dále spolu s metodičkou prevence zajišťují program rozvíjející osobnostní rysy každého studenta

Naši studenti na Robotiádě

Obr. 2 Naši studenti na Robotiádě

Studenti se zájmem o digitální technologie, robotiku, 3D modelování nebo multimediální tvorbu ocení posílenou hodinovou dotaci informatiky, novou multimediální učebnu vybavenou čtyřmi 3D tiskárnami, desítkami robotů, několika programovatelnými drony, 18 výkonnými počítači a špičkovým softwarem. V informatice se žáci naučí informatickému myšlení a také široké škále dovedností – práce s daty a informacemi, modelování, práce ve skupinách, řešení problémů, práce pod tlakem. Naši studenti se každoročně účastní Robotiád a dalších soutěží, kde se umisťují na předních pozicích.

V rámci studia se žáci učí dvěma světovým jazykům. Samozřejmostí je angličtina, dále je na výběr německý nebo francouzský jazyk. Studenti v jazycích dosáhnou minimálně úrovně B1. Z anglického jazyka však spousta z našich studentů zvládá i zkoušky FCE (úroveň B2), které je možno díky spolupráci s Cambridge Center vykonat přímo na našem gymnáziu. Výuku jazyků zpestřujeme zapojením různých materiálů, jako jsou noviny, časopisy, knihy, filmy, dokumenty, a také exkurzemi do zahraničí, kde si žáci mohou své dovednosti vyzkoušet "na ostro". Ve školních prostorech využívají studenti jazyků učebny zařízené audiovizuální technikou doplněnou o profesionální akustickou pěnu. Zpestřením je i využití systému ROBOTEL. Studenti se účastní široké škály soutěží v anglickém, německém i francouzském jazyce, kde nezřídka slaví úspěchy. Naše gymnázium je rovněž pořadatelem úspěšného festivalu "Umím francouzsky", který se právě těší na svůj 7. ročník.

                       

Obr. 3 Moderní jazyková učebna

                       

Obr. 4 Jazyková exkurze v Rakousku

Do povinné výbavy každého absolventa gymnázia patří znalost matematiky, ve které se žáci učí aplikovat matematické znalosti, dovednosti a postupy v reálném životě. Ve výuce využijí širokou paletu nástrojů – digitálních i analogových. Důležitou součástí matematiky je výuka finanční gramotnosti. V soutěžích věnujících se této oblasti se naši studenti pravidelně umisťují na předních místech. Také v matematických olympiádách, klokanech a dalších soutěžích jsou naši studenti velmi dobří a dělají dobré jméno sobě i naší škole. Na nižším gymnáziu pravidelně organizují naši studenti soutěž Božkova kasička. Na závěr svého studia mají studenti dostatek dovedností k absolvování státní maturity z matematiky a velmi dobrý základ jak ke studiu matematiky, tak ke studiu technických a přírodovědných oborů a ekonomie na vysoké škole, jichž je matematika nedílnou součástí. 

Obr. 5 Soutěž ve finanční gramotnosti – Božkova kasička

V českém jazyce studenti kromě přípravy na povinnou maturitu pilují svůj ústní i písemný projev. Žák je veden k pozitivnímu vztahu k českému jazyku a literatuře a učí se vnímat dobovou literaturu v jejím historickém kontextu. Výuka českého jazyka je doplněna o poznávací exkurze, besedy, lekce tvůrčího psaní, návštěvy knihoven a poznávacích pořadů. Studenti jistě ocení možnost vypůjčení knih z naší školní knihovny v digitální podobě na čtečkách knih.

Obr. 6 Studenti fyziky zkoumají vlastnosti povrchového napětí

V přírodovědných předmětech Fyzika, Chemie, BiologieGeografie získají žáci perfektní základ pro další studium na vysoké škole, ať už v technických, lékařských či jiných oborech. Výuka v těchto předmětech probíhá v odborných učebnách a je doplněna o cvičení, kde si studenti v kompletně vybavených laboratořích vyzkouší, jaké je to být fyzikem, chemikem popřípadě biologem. Ve fyzice, biologiigeografii dosahují studenti v silné konkurenci velmi dobrých umístění na různých soutěžích.

V humanitních předmětech DějepisZáklady společenských věd (na nižším gymnáziu Občanská výchova) si studenti budují pozitivních vztah k základním kamenům západní civilizace – demokracie, právní stát, svoboda a tolerance. Učí se také kriticky vnímat a přijímat informace jak z minulého, tak současného světa a podrobit je zkoumání. Výuka těchto předmětů je doplněna o exkurze a besedy, ve kterých mají žáci možnost konfrontovat své naučené znalosti a dovednosti s realitou. Výuka těchto předmětů významným způsobem napomáhá k vytvoření všeobecného přehledu občana 21. století. I v těchto předmětech se naši studenti účastní soutěží, ve kterých si vedou velice dobře. 

Obr. 7 Vánoční koncert našeho gymnázia

V estetických předmětech – HudebníVýtvarná výchova jsou žáci vedeni k zájmu a respektu k výtvarnému i hudebnímu umění. Ve výtvarné výchově je klíčovou částí tvořivá činnost, která napomáhá rozvíjet studentskou fantazii a kreativitu. Studenti v rámci studia výtvarné výchovy zavítají na různé výstavy a besedy. V hudební výchově se žáci učí vnímat informace v kulturních souvislostech, řeší úkoly intonační, rytmické, poslechové i hudebně pohybové. Žáci se zvýšeným zájmem o zpěv či hru na hudební nástroje určitě ocení možnost vystupování na kulturních akcích našeho gymnázia, jako jsou Vánoční koncert, reprezentační ples a další společenské akce gymnázia. 

Nezapomínáme také na nedílnou složku zdravého vývoje studentů, kterou je pohybová aktivita. Té se studenti věnují v rámci výuky předmětu Tělesná výchova. Krom toho mají žáci možnost využít výhod členství ve Sportovním klubu gymnázia. K dispozici je nová sportovní hala s venkovním hřištěm, workoutové hřiště a venkovní posilovna, vnitřní posilovna, menší tělocvična s gymnastickým nářadím a několika pingpongovými stoly. V rámci studia žáci absolvují také lekce plavání, kde se naučí základy bezpečnosti ve vodě, plavání a také první pomoci. Nedílnou součástí výuky TV je absolvování vodáckého, lyžařských a sportovně turistických kurzů, kde se žáci učí dovednostem, které v tělocvičně ani na hřišti nelze získat. Tyto kurzy slouží také jako teambuildingové akce k utužení kolektivu a prohloubení mezitřídních vztahů. V tělesné výchově dbáme kromě rozvíjení pohybových dovedností také na rozvoj vlastností osobnostních, jako jsou fair-play, dovednost týmové spolupráce, vůle a umění přijmout porážku atd. 

             

Obr. 8 Sportovní hala

                                      

Obr. 9 Malá tělocvična

Mimo povinné a povinně volitelné předměty mají žáci možnost zapojit se do různých volnočasových aktivit dle oblasti svého zájmu. Nadšenci českého jazyka a studenti zvažující dráhu žurnalistiky mají možnost podílet se na tvorbě školního časopisu Božkopis, který se každoročně umisťuje mezi nejlepšími studentskými časopisy v republice. Sportovní nadšenci se mohou přidat do softballového oddílu, mezi jehož největší úspěchy patří několikanásobná účast na Mistrovství republiky středních škol. V rámci Středoškolského klubu mají studenti možnost vybrat si z pestré škály kroužků. Nadšenci divadla ocení dramatický kroužek, blázni do robotů si jistě vyberou kroužek robotiky. Laboratorní práci si studenti vyzkouší v chemickém kroužku. Cestovatelé zase ocení kroužky cizích jazyků (francouzština a ruština). 

Obr. 10 Odpal v zápase softballového oddílu

Studenti mají možnost každý rok vyjet na různé zahraniční exkurze (pokud nás zrovna nedecimuje COVID-19). K prohloubení svých zájmů mohou studenti využít také počítačovou studovnu, která funguje každé ráno od sedmi hodin.

Chceš se k nám přidat? Stačí vyplnit a odevzdat přihlášku!

 

Zpět na Pro uchazeče

Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578