Základy společenských věd

ZSV - vyučující
ZSV - učebnice
ZSV - aktuality
ZSV - odkazy

-------------------------

Charakter oboru

Předmět občanská výchova je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě osmiletého gymnázia a kromě celého vzdělávacího oboru Výchova k občanství jsou v něm integrovány vzdělávací obory Výchova ke zdraví (sekunda) a Člověk a svět práce (tercie).
Předmět občanská výchova obsahuje tyto vzdělávací oblasti: Člověk ve společnosti, Člověk jako jedinec, Stát a hospodářství, Stát a právo, Mezinárodní právo, Globální svět, Svět práce, Výchova ke zdraví. V primě, sekundě, tercii i kvartě má hodinovou týdenní dotaci.

V 1. – 4. ročníku čtyřletého gymnázia a kvintě až oktávě osmiletého gymnázia je vyučován samostatný předmět základy společenských věd, který dle platných osnov MŠMT obsahuje učivo z oblasti psychologie, sociologie, politologie, ekonomie, etiky a filozofie. V kvintě a prvním ročníku je týdenní dotace výuky ZSV jednohodinová, v ostatních ročnících se předmět vyučuje dvě hodiny týdně.

Studium předmětu základy společenských věd je zakončeno maturitní zkouškou.

Pro zájemce o rozšiřující studium základů společenských věd je pro žáky 3. a 4. ročníků čtyřletého studia a septimy a oktávy osmiletého studia připraven seminář ze základů společenských věd s všeobecným zaměřením.

Vzdělávání v předmětu zahrnuje:

Formy a metody práce:

 

MATURITNÍ TÉMATA ZSV