• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Základy společenských věd

Obr. 1. Exkurze v Bruselu

Předmět občanská výchova je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě osmiletého gymnázia a kromě celého vzdělávacího oboru Výchova k občanství jsou v něm integrovány vzdělávací obory Výchova ke zdraví (sekunda) a Člověk a svět práce (tercie).
Předmět občanská výchova obsahuje tyto vzdělávací oblasti: Člověk ve společnosti, Člověk jako jedinec, Stát a hospodářství, Stát a právo, Mezinárodní právo, Globální svět, Svět práce, Výchova ke zdraví. V primě, sekundě, tercii i kvartě má hodinovou týdenní dotaci.

V 1.–4. ročníku čtyřletého gymnázia a kvintě až oktávě osmiletého gymnázia je vyučován samostatný předmět základy společenských věd, který dle platných osnov MŠMT obsahuje učivo z oblasti psychologie, sociologie, politologie, ekonomie, etiky a filozofie. V kvintě a prvním ročníku je týdenní dotace výuky ZSV jednohodinová, v ostatních ročnících se předmět vyučuje dvě hodiny týdně.

Studium předmětu základy společenských věd je zakončeno maturitní zkouškou.

Pro zájemce o rozšiřující studium základů společenských věd je pro žáky 3. a 4. ročníků čtyřletého studia a septimy a oktávy osmiletého studia připraven seminář ze základů společenských věd s všeobecným zaměřením.

Vzdělávání v předmětu zahrnuje:

 • rozvoj orientace a nacházení souvislostí ve společenskovědních disciplínách (filozofie, sociologie, psychologie, politologie a etika)
 • osvojení pojmů, dat a názvů významných událostí
 • strukturovaný přehled v oblasti teorie státu a práva a dalších odvětvích, schopnost vysvětlit důležité pojmy z ekonomie a politologie
 • pochopení souvislostí a zařazení jednotlivých událostí do kontextu dějin
 • aplikace získaných poznatků z oblasti společenských věd v praktickém životě
 • získávání a upevňování respektu k morálním hodnotám naší společnosti a jejím historickým kořenům
 • rozvoj osobnosti v aktivního jedince dobře orientovaného ve všech oblastech života spol.

Formy a metody práce

 • frontální výuka s demonstračními pomůckami
 • skupinová práce (s využitím obrazových materiálů, pracovních listů, odborné literatury, internetu atd.)
 • individuální práce (tvorba prezentací, referátů, seminárních prací atd.)
 • simulační hry a vědomostní soutěže
 • přednášky odborníků z praxe
 • exkurze

Zpět na Předměty

Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578