Český jazyk

ČJ - vyučující
ČJ - ucebnice a literatura

ČJ – maturita
ČJ – akce a aktuality
ČJ – práce žáků
ČJ - odkazy
-----------------------------------------

Obsahové vymezení

Vyučovací předmět český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, je tedy součástí široké vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, jež zaujímá ve výchovně vzdělávacím procesu stěžejní postavení.

Dobrá úroveň jazykové kultury patří nepochybně k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa gymnázia. Jazykové vyučování a literární výchova vybavují žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat, účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání, mít úctu ke kulturním tradicím.

Časové a organizační vymezení

Předmět český jazyk a literatura je realizován ve všech ročnících gymnázia. V rámci osmiletého studia má v primě časovou dotaci 5 vyučovacích hodin (VH) týdně, v sekundě až septimě a v prvním až třetím ročníku čtyřletého studia 4 VH týdně, v maturitních ročnících se vyučuje v 5 VH týdně.

Výuka probíhá ve třídách (učebnách) s plným počtem žáků třídy. Pokud to finanční situace školy (a školství) dovoluje, bývá pro zvýšení efektivnosti zařazena tzv. dělená hodina – s polovičním počtem žáků; v takovém případě zůstává pro žáky týdenní dotace VH stejná a pro učitele narůstá v pracovním úvazku o 1 VH. Součástí výuky jsou též poznávací exkurze, návštěvy knihoven, literárních pořadů apod.

Vzdělávací obsah předmětu český jazyk a literatura má komplexní charakter, v rámci výuky v něm však rozlišujeme tři základní složky (součásti):

  1. jazykovou výchovu
  2. slohovou výchovu
  3. literární výchovu