• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Český jazyk

Obr. 1 Projekt "Prima čte svým blízkým"

Obsahové vymezení

Vyučovací předmět český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, je tedy součástí široké vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, jež zaujímá ve výchovně vzdělávacím procesu stěžejní postavení.

Dobrá úroveň jazykové kultury patří nepochybně k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa gymnázia. Jazykové vyučování a literární výchova vybavují žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat, účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání, mít úctu ke kulturním tradicím.

Časové a organizační vymezení

Předmět český jazyk a literatura je realizován ve všech ročnících gymnázia. V rámci studia má časovou dotaci 4 vyučovací hodiny (VH) týdně.

Výuka probíhá ve třídách (učebnách) s plným počtem žáků třídy. Pokud to situace školy (a školství) dovoluje, bývá pro zvýšení efektivnosti zařazena tzv. dělená hodina – s polovičním počtem žáků. Součástí výuky jsou též poznávací exkurze, návštěvy knihoven, literárních pořadů apod.

Vzdělávací obsah předmětu český jazyk a literatura má komplexní charakter, v rámci výuky v něm však rozlišujeme tři základní složky (součásti):

1. jazykovou výchovu

2. slohovou výchovu

3. literární výchovu

Zpět na Předměty

Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578