• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Český jazyk

Obr. 1 Projekt "Prima čte svým blízkým"

Obsahové vymezení

Vyučovací předmět český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, je tedy součástí široké vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, jež zaujímá ve výchovně vzdělávacím procesu stěžejní postavení.

Dobrá úroveň jazykové kultury patří nepochybně k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa gymnázia. Jazykové vyučování a literární výchova vybavují žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat, účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání, mít úctu ke kulturním tradicím.

Časové a organizační vymezení

Předmět český jazyk a literatura je realizován ve všech ročnících gymnázia. V rámci studia má časovou dotaci 4 vyučovací hodiny (VH) týdně.

Výuka probíhá ve třídách (učebnách) s plným počtem žáků třídy. Pokud to situace školy (a školství) dovoluje, bývá pro zvýšení efektivnosti zařazena tzv. dělená hodina – s polovičním počtem žáků. Součástí výuky jsou též poznávací exkurze, návštěvy knihoven, literárních pořadů apod.

Vzdělávací obsah předmětu český jazyk a literatura má komplexní charakter, v rámci výuky v něm však rozlišujeme tři základní složky (součásti):

1. jazykovou výchovu

2. slohovou výchovu

3. literární výchovu

Zpět na Předměty

Aktualní informace o COVID-19 ve školství
Slavíme 100 let
Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578