• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Biologie

Předmět Biologie je vyučován jako samostatný předmět ve všech ročnících gymnázia (čtyřletý i osmiletý cyklus).

Hodinová dotace pro nižší gymnázium (prima – kvarta) je 2 hodiny týdně. Hodinová dotace pro vyšší stupeň gymnázia (kvinta, sexta a I., II. ročník) je 2,5 hodiny týdně včetně praktických cvičení, které se konají jednou za čtrnáct dní. Hodinová dotace pro vyšší stupeň gymnázia (septima, oktáva a III., IV. ročník) je 2 hodiny týdně. Součástí výuky biologie je i poznávání přírodnin. Studium oboru je pro zájemce zakončeno ústní maturitní zkouškou.

Zájemci o další studium biologie si mohou vybrat ve III. ročníku a septimě vybrat biologický seminář, ve 4. ročníku a oktávě antropologický seminář.

Obor se vyučuje v odborné učebně biologie a biologické laboratoři. Učebna biologie i laboratoř je vybavena didaktickou technikou a ukázkami přírodnin z různých oblastí biologie.

                   

Obr. 1 Učebna Biologie

              

Obr. 2 Biologická laboratoř

 

Hlavní cíle předmětu biologie

 • kvalitní výuka s použitím dostupných moderních výukových metod a didaktické techniky (např. PC, internet, videodataprojektor, zpětný projektor, videorekordér, videomikroskop aj.)
 • výchovné působení se zaměřením na formování kladného vztahu žáků k přírodě a k lidem, vést žáky k péči o životní prostředí
 • obohatit výuku terénními vycházkami, odbornými exkurzemi a praktickým poznáváním přírodnin
 • zapojovat žáky do soutěží (např. BiO) a projektů (např. tvorba a obhajoba prezentací), u talentovaných žáků podporovat zájem o biologii jako vědní obor
 • připravit žáky ke studiu na vysoké škole a získané poznatky aplikovat v praktickém životě
 • zpracovávat, třídit a prezentovat informace získané z různých zdrojů

Obr. 3 Exkurze v Poodří

 

Pro výuku je využívána učebnice Biologie pro gymnázia, dále odborné publikace, atlasy, klíče, časopisy (VESMÍR, ŽIVA, 21. STOLETÍ aj.). Informace jsou doplňovány aktualitami z internetu.

Předmět úzce souvisí s ostatními vzdělávacími předměty školy. Mezipředmětové vztahy jsou aplikovány na předměty z ostatních vzdělávacích oblastí: chemie, zeměpis, fyzika, matematika, IVT, český jazyk, cizí jazyky, dějepis a ZSV.

Zpět na Předměty

Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578