Biologie

 
Bi - vyučující
Bi - prostory výuky
Bi - učebnice
Bi - maturity
Bi - odkazy
Bi - poznávání
-----------------------

Předmět BIOLOGIE je vyučován jako samostatný předmět ve všech ročnících gymnázia (čtyřletý i osmiletý cyklus).

Hodinová dotace pro nižší gymnázium (prima – kvarta) je 2 hodiny týdně. Hodinová dotace pro vyšší stupeň gymnázia (kvinta, sexta a I., II. ročník) je 2,5 hodiny týdně včetně praktických cvičení, které se konají jednou za čtrnáct dní. Hodinová dotace pro vyšší stupeň gymnázia (septima, oktáva a III., IV. ročník) je 2 hodiny týdně. Součástí výuky biologie je i poznávání přírodnin. Studium oboru je pro zájemce zakončeno ústní maturitní zkouškou.

Zájemci o další studium biologie si mohou vybrat ve III. ročníku a septimě vybrat biologický seminář, ve 4. ročníku a oktávě antropologický seminář.

Obor se vyučuje v odborné učebně biologie a biologické laboratoři. Učebna biologie i laboratoř je vybavena didaktickou technikou a ukázkami přírodnin z různých oblastí biologie.

Hlavní cíle předmětu biologie

Studijní materiály

Pro výuku je využívána řada učebnic nakladatelství FORTUNA (viz. učebnice), dále odborné publikace, atlasy, klíče, časopisy (VESMÍR, ŽIVA, 21. STOLETÍ aj.). Informace jsou doplňovány aktualitami z internetu.

Předmět úzce souvisí s ostatními vzdělávacími předměty školy. Mezipředmětové vztahy jsou aplikovány na předměty z ostatních vzdělávacích oblastí: chemie, zeměpis, fyzika, matematika, IVT, český jazyk, cizí jazyky, dějepis a ZSV.