Německý jazyk

NJ - učebnice
NJ - vyučující a prostory
NJ - maturita
NJ - aktivity
NJ - odkazy
--------------------------------------
Charakteristika vyučovacího předmětu

Předmět německý jazyk je součástí vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace. Na naší škole je vyučován jako druhý cizí jazyk pro studenty, kteří si jej vybrali, od sekundy do oktávy a na čtyřletém gymnáziu ve všech ročnících v rozsahu 3 hodiny týdně. Vyučovací hodiny probíhají v učebně německého jazyka J3 vybavené audiovizuální technikou, jejíž součástí je počítač pro každého studenta, multimediální zařízení a dataprojektor, a v kmenových učebnách, které jsou rovněž vybaveny audiovizuální technikou. Na naší škole pracujeme s učebnicemi Beste Freunde a Super z nakladatelství Hueber.

Vzdělávání v německém jazyce vychází ze Společného referenčního rámce pro výuku jazyků, cílem je dosažení jazykové úrovně B1, které zahrnuje rozvíjení těchto dovedností:

Výuka je doplňována studijně poznávacími zájezdy, účastí na filmových představeních a koncertech v rámci Německých dnů, účastí v projektech, z nichž nejdůležitější je Jugend debatttiert international, pořádaný Goetheinstitutem Praha. Velmi oblíbená je vánoční soutěž v recitaci a hlavně zpěvu, které se účastní celé skupiny.

Možností pro kontakt se studenty jiných škol je účast v konverzační soutěži a soutěži v četbě německé literatury „Tor“.

K poznání Německa a rozvoji komunikativních schopností přispívá účast v seminářích Evropského domu v Bad Marienbergu v SRN, kde se studenti učí spolupracovat se studenty z jiných evropských zemí a vytvářejí s nimi společné prezentace.