Tělesná výchova

Tv - vyučující
TV - prostory výuky
Tv - akce a aktivity
-------------------

Předmět tělesná výchova je vyučován jako samostatný předmět a je součástí povinného vzdělávání na čtyřletém i víceletém gymnáziu. Představuje nejdůležitější formu pohybové kultivace a pohybového učení žáků. Je hlavním zdrojem poznatků, návyků, činností a námětů pro rekreační, sportovní a zdravotně zaměřené využití pohybu jak v rámci školního vyučování tak i mimo něj.

Tělesná výchova nabízí našim žákům prostor k osvojování pohybových schopností, dovedností a návyků, vede je ke zvládnutí mnoha druhů sportovního nářadí a náčiní, dává návody pro zdravotní prevenci, koriguje jednostranné zatížení a zdravotní oslabení.

Učíme žáky využívat a vykonávat pohybové činnosti v různém prostředí, vždy s ohledem na jejich tělesné předpoklady a individuální zvláštnosti. Jedním z významných cílů tělesné výchovy na našem gymnáziu je propojování pohybových aktivit s dalšími vzdělávacími oblastmi, především výchovou ke zdraví. Usilujeme rovněž o to, aby veškeré aktivity spojené s výukou tělesné výchovy, přinášely žákům radost z pohybu, uspokojení z dosažených výsledků a vzbudily v nich zájem o celoživotní pohybovou aktivitu.

Předmět tělesná výchova má na našem gymnáziu ve všech ročnících dvouhodinovou týdenní dotaci, studium je doplněno výukou plavání (sekunda, 2. ročníky), lyžařskými výcvikovými kurzy (sekunda, kvinta, 1. ročníky), tuzemskými i zahraničními sportovně turistickými kurzy (kvarta, 3. ročníky).

Obsah učiva: viz Školní vzdělávací program