• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Dějepis

Beseda na téma Demokracie a totalita

Obr. 1 Beseda na téma demokracie a totalita

Vyučovací předmět dějepis směřuje k tomu, aby žáci byli schopni porozumět vývoji lidské společnosti od jejího vzniku do současnosti.

Informace získává žák 1. cyklu studia v oblastech

 1. počátky lidské společnosti a nejstarší civilizace (pravěk a starověk) – v rámci osmiletého gymnázia v primě
 2. křesťanství, objevy a dobývání (středověk a počátky novověku) – v rámci osmiletého gymnázia v sekundě
 3. moderní doba a modernizace společnosti (novověk: 17. – 19. století) – v rámci osmiletého gymnázia v tercii
 4. rozdělený a integrující svět a člověk v dějinách (novověk: 20. století – současnost) – v rámci osmiletého gymnázia v kvartě.

     

Žák 2. cyklu gymnázia získává informace v oblastech:

 1. počátky lidské společnosti, nejstarší civilizace a období raného středověku – v rámci osmiletého cyklu v kvintě a čtyřletého cyklu v 1. ročníku
 2. období od raného středověku do konce novověku v rámci osmiletého cyklu v sextě a čtyřletého cyklu ve 2. ročníku
 3. období od Velké francouzské revoluce do 20. let 20. století v rámci osmiletého cyklu v septimě a čtyřletého cyklu ve 3. ročníku
 4. období od 20. let 20. století do roku 1989 v rámci osmiletého cyklu v oktávě a čtyřletého cyklu ve 4. ročníku

Během vyučovacích hodin je kladem důraz na komunikaci, schopnost vyjadřovat se, přemýšlet o problému a dokázat o něm hovořit.

Důležité je naučit žáky pracovat s textem (učebnicemi, odbornou literaturou, časopisy, internetem), otázkami za textem v učebnici i v dějepisných atlasech, mapou, časovou přímkou i audiovizuálními dokumenty. Vhodnou způsobem, jak zpestřit výuku dějepisu, jsou návštěvy muzeí i příležitostných výstav a exkurze na zajímavá historická místa.

Finále dějepisné olympiády ČR a SR

Obr. 2 Finále dějepisné olympiády ČR a SR

Výchovnou a vzdělávací strategií práce v hodinách dějepisu je docílení toho, aby žák dokázal přijímat a následně sdělovat informace ostatním, např. formou referátů nebo obvyklým ústním prověřováním žákových znalostí učitelem.

Vyučovací předmět dějepis má v primě – oktávě osmiletého cyklu a v 1.–4. ročníku čtyřletého cyklu časovou dotaci 2 vyučovací hodiny týdně.
Výuka probíhá ve třídě s celým kolektivem žáků.

Výuka probíhá ve třídě s celým kolektivem žáků.

 

 

Volitelné předměty oboru

Seminář z dějepisu – dvouletý                                                                                                                        

Je určen studentům septimy a oktávy osmiletého cyklu a 3. a 4. ročníku čtyřletého cyklu. Obsahovou náplní tohoto předmětu jsou regionální dějiny a vybrané kapitoly z obecných dějin období od starověku do konce 19. století.
Součástí předmětu jsou i přednášky lektorů Muzea Těšínska, exkurze do muzeí a památkových objektů našeho regionu. V rámci předmětu mají studenti možnost vypracovat seminární práci.

Seminář z moderních dějin – jednoletý

Je určen studentům oktávy osmiletého cyklu a 4. ročníku čtyřletého cyklu. Obsahovou náplní tohoto předmětu jsou obecné dějiny 20. století se zvláštním zaměřením na vývoj v zemích třetího světa a na současná ohniska válečných konfliktů.
Součástí semináře je také zpracování referátu na vybraná témata a jeho prezentace v rámci hodiny před seminární skupinou.

Zpět na Předměty

Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578