Dějepis

D - učebnice
D - vyučující
D - aktivity a úspěchy

-------------------

Obsahové vymezení předmětu: 

 

 

 

 

 

Vyučovací předmět dějepis směřuje k tomu, aby žáci byli schopni porozumět vývoji lidské společnosti od jejího vzniku do současnosti.

Informace získává žák 1. cyklu studia v oblastech:

 1. počátky lidské společnosti a nejstarší civilizace (pravěk a starověk) – v rámci osmiletého gymnázia v primě
 2. křesťanství, objevy a dobývání (středověk a počátky novověku) – v rámci osmiletého gymnázia v sekundě
 3. moderní doba a modernizace společnosti (novověk: 17. – 19. století) – v rámci osmiletého gymnázia v tercii
 4. rozdělený a integrující svět a člověk v dějinách (novověk: 20. století – současnost) – v rámci osmiletého gymnázia v kvartě.

Žák 2. cyklu gymnázia získává informace v oblastech:

 1. počátky lidské společnosti, nejstarší civilizace a období raného středověku – v rámci osmiletého cyklu v kvintě a čtyřletého cyklu v 1. ročníku
 2. období od raného středověku do konce novověku v rámci osmiletého cyklu v sextě a čtyřletého cyklu ve 2. ročníku
 3. období od Velké francouzské revoluce do 20. let 20. století v rámci osmiletého cyklu v septimě a čtyřletého cyklu ve 3. ročníku
 4. období od 20. let 20. století do roku 1989 v rámci osmiletého cyklu v oktávě a čtyřletého cyklu ve 4. ročníku

Během vyučovacích hodin je kladem důraz na komunikaci, schopnost vyjadřovat se, přemýšlet o problému a dokázat o něm hovořit.

Důležité je naučit žáky pracovat s textem (učebnicemi, odbornou literaturou, časopisy, internetem), otázkami za textem v učebnici i v dějepisných atlasech, mapou, časovou přímkou i audiovizuálními dokumenty. Vhodnou způsobem, jak zpestřit výuku dějepisu, jsou návštěvy muzeí i příležitostných výstav a exkurze na zajímavá historická místa.

Výchovnou a vzdělávací strategií práce v hodinách dějepisu je docílení toho, aby žák dokázal přijímat a následně sdělovat informace ostatním, např. formou referátů nebo obvyklým ústním prověřováním žákových znalostí učitelem.

Časové a organizační vymezení předmětu:

Vyučovací předmět dějepis má v primě – oktávě osmiletého cyklu a v 1. – 4. ročníku čtyřletého cyklu časovou dotaci 2 vyučovací hodiny týdně.
Výuka probíhá ve třídě s celým kolektivem žáků.

 

Volitelné předměty oboru:

Seminář z dějepisu – dvouletý

Je určen studentům septimy a oktávy osmiletého cyklu a 3. a 4. ročníku čtyřletého cyklu. Obsahovou náplní tohoto předmětu jsou regionální dějiny a vybrané kapitoly z obecných dějin období od starověku do konce 19. století.
Součástí předmětu jsou i přednášky lektorů Muzea Těšínska, exkurze do muzeí a památkových objektů našeho regionu. V rámci předmětu mají studenti možnost vypracovat seminární práci.

Seminář z moderních dějin – jednoletý

Je určen studentům oktávy osmiletého cyklu a 4. ročníku čtyřletého cyklu. Obsahovou náplní tohoto předmětu jsou obecné dějiny 20. století se zvláštním zaměřením na vývoj v zemích třetího světa a na současná ohniska válečných konfliktů.
Součástí semináře je také zpracování referátu na vybraná témata a jeho prezentace v rámci hodiny před seminární skupinou.

Výuka probíhá ve třídě s celým kolektivem žáků.

Maturitní témata

 • Lidská společnost v pravěku
 • Starověké civilizace v Orientu a Středomoří
 • Antické Řecko
 • Antický Řím
 • Západní Evropa a Orient v raném středověku
 • Střední a východní Evropa v raném středověku
 • Český stát v raném středověku
 • Český stát v době vrcholného středověku
 • Český stát v době husitské a pohusitské
 • Západní Evropa ve vrcholném a pozdním středověku
 • Západní Evropa v raném novověku, zámořské objevy a počátky kolonialismu
 • Český stát a rakouská monarchie v době předbělohorské
 • Revoluce v Nizozemí a v Anglii
 • Třicetiletá válka a poválečný vývoj v Evropě
 • Habsburská monarchie a české země po třicetileté válce
 • Počátky britského impéria, vznik USA a občanská válka
 • Velká francouzská revoluce a doba napoleonská
 • Ponapoleonská Evropa
 • Revoluce v Evropě v letech 1848 – 1849
 • Evropa ve 2. polovině 19. století
 • Habsburská monarchie ve 2. polovině 19. století
 • Svět v předvečer 1. světové války, 1. světová válka a ruské revoluce
 • Vznik Československa a jeho vývoj ve 20. a 30. letech 20. století
 • Evropa a svět mezi dvěma světovými válkami
 • Růst nacistické agrese a 2. světová válka
 • Druhá republika a německá okupace českých zemí
 • Poválečný vývoj v Československu a nástup komunismu
 • Československo v 60. letech 20. století a v období tzv. normalizace
 • Evropa a svět po 2. světové válce
 • Národně osvobozenecké hnutí zemí třetího světa a ohniska válečných konfliktů