Geografie

G - vyučující a prostory výuky
G - učebnice

G - maturita
G - aktuality

-------------------
 
 

 

 

 

 

Předmět geografie je vyučován jako samostatný předmět v primě,sekundě, tercii, kvartě , kvintě, sextě septimě a v 1.-3. ročníku čtyřletého gymnázia,v každém ročníku dvě hodiny týdně.
Zájemci o další studium geografie si mohou vybrat ve 3. a 4. ročníku geografický seminář se všeobecným nebo speciálním zaměřením.

Studium oboru je pro zájemce zakončeno maturitní zkouškou.
Obor se vyučuje v odborné učebně plně vybavené didaktickou technikou včetně dataprojektoru a počítače připojeného přímo na internetovou síť.

Vzdělávání v předmětu zahrnuje:

  1. získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, osvojování hlavních geografických informací, jevů, pojmů a používání poznávacích metod
  2. získávání a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji geografických informací
  3. respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů a podporu ochrany životního prostředí
  4. rozvoj trvalého zájmu o poznávání vlastní země a regionů světa jako nedílné součásti životního způsobu moderního člověka
  5. rozvíjení kritického myšlení a logického uvažování
  6. aplikování geografických poznatků v praktickém životě

Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:

Studijní materiály:

Pro výuku je využívána řada učebnic vydávaných Českou geografickou společností, jejich metodické příručky a doplňky. Jsou používány atlasy nakladatelství Kartografia, dále odborné časopisy Dnešní svět, Lidé a Země.
Žáci jsou vedeni ke zpracování a třídění informací, získaných pomocí internetu a ke komunikaci s vyučujícím elektronickou cestou.
Předmět úzce souvisí s ostatními vzdělávacími předměty školy .
Mezipředmětové vztahy jsou aplikovány na předměty z ostatních vzdělávacích oblastí: biologie, chemie, fyzika, matematika, IVT, český jazyk, cizí jazyky, dějepis a ZSV.

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Obsah učiva (*.pdf)

Volitelné předměty oboru

MATURITNÍ TÉMATA

• Geografická charakteristika světového zpracovatelského průmyslu
• Geografická charakteristika světové těžby surovin a energetiky
• Geografická charakteristika světové dopravy a služeb
• Geografická charakteristika světové zemědělské výroby
• Hydrosféra Země
• Bioklimatické pásy Země, krajina
• Zemská atmosféra
• Zobrazování Země na mapách, geografická poloha
• Planetární geografie Země
• Litosféra a pedosféra Země
• Periferní světadíly
• Afrika
• Jižní a střední Amerika
• Severní Amerika
• Východní Asie
• Jižní a jihovýchodní Asie
• Jihozápadní Asie
• Rusko a střední Asie
• Východní a jihovýchodní Evropa
• Střední Evropa
• Severní Evropa a Pobaltí
• Jižní Evropa
• Západní Evropa II
• Západní Evropa I
• Česká republika – hospodářství
• Česká republika – obyvatelstvo a sídla
• Česká republika – přírodní podmínky
• Geografie světového obyvatelstva a sídel
• Politická geografie
• Státy světa podle stupně hospodářského rozvoje