Geografie

G - vyučující
G - učebnice

G - maturita
G - aktuality

-------------------
 
 

 

 

 

 

Předmět geografie je vyučován jako samostatný předmět v primě,sekundě, tercii, kvartě , kvintě, sextě septimě a v 1.-3. ročníku čtyřletého gymnázia,v každém ročníku dvě hodiny týdně.
Zájemci o další studium geografie si mohou vybrat ve 3. a 4. ročníku geografický seminář se všeobecným nebo speciálním zaměřením.

Studium oboru je pro zájemce zakončeno maturitní zkouškou.
Obor se vyučuje v odborné učebně plně vybavené didaktickou technikou včetně dataprojektoru a počítače připojeného přímo na internetovou síť.

Vzdělávání v předmětu zahrnuje:

  1. získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, osvojování hlavních geografických informací, jevů, pojmů a používání poznávacích metod
  2. získávání a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji geografických informací
  3. respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů a podporu ochrany životního prostředí
  4. rozvoj trvalého zájmu o poznávání vlastní země a regionů světa jako nedílné součásti životního způsobu moderního člověka
  5. rozvíjení kritického myšlení a logického uvažování
  6. aplikování geografických poznatků v praktickém životě

Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: