• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Úřední deska

Gymnázium Josefa Božka Český Těšín, příspěvková organizace

IČO:62331639
IZO: 000601578

Škola je příspěvkovou organizací. Jejím zřizovatelem je v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 157/2000 Sb. Moravskoslezský kraj (sídlo: 28. října 117, 702 18 Ostrava; IČ: 70890692). Poslední úplné znění zřizovací listiny vydalo zastupitelstvo kraje na základě svého usnesení č. 11/1261 ze dne 13. března 2019. Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů.

Organizace není plátcem DPH.

Obory vzdělávání

1) Obor 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium, ve vybraných předmětech je povolena výuka v anglickém, německém nebo francouzském jazyce)

 • obor je určen pro žáky 9. tříd ZŠ

 • přijímáme 30 uchazečů, otvíráme 1 třídu

2) Obor 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium, ve vybraných předmětech je povolena výuka v anglickém, německém nebo francouzském jazyce)

 • obor je určen pro žáky 5. tříd ZŠ

 • přijímáme 30 uchazečů, otvíráme 1 třídu

Kontaktní spojení

Adresa: Frýdecká 689/30, 73701 Český Těšín
Úřední hodiny: Po–Čt, 7:00–15:00, Pá, 7:00–13:00
Telefon: +420 591 144 345, +420 558 746 431
E-mail: sekretariat@gmct.cz
Web: www.gmct.cz
Podatelna: 
Frýdecká 689/30, 73701 Český Těšín (sekretariát v 1. patře)
E-podatelna: gct@po-msk.cz
Datová schránka: 
tyhfxin

Bankovní spojení

Gymnázium: 101288824/0300
Účet pro platby za akce pro žáky: 246 963 691/0300, (podrobnosti a pokyny najdete ZDE)
Školní jídelna: 248 722 592/0300
SRPŠ: 43-859 269 0207/0100
Sportovní klub Gymnázia Josefa Božka: 2500586019/2010

Dokumenty

Seznam hlavních dokumentů

 1. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
 2. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia
 3. Školní vzdělávací programy
 4. Strategie rozvoje školy
 5. Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok
 6. Výroční zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace
 7. Zřizovací listina
 8. Školní řád

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele.

Poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají ústně – na sekretariátu školy v úředních hodinách; písemně – osobně na sekretariátu školy nebo poštou na kontaktní poštovní adresu (viz výše); e-mailem – zaslaným na adresu sekretariat@gmct.czgct@po-msk.cztelefonicky – na číslech +420 558 746 431.

V případě ústního podání žádostí o poskytnutí informace reagují administrativní zaměstnanci nebo vedení školy ústní formou, v případě písemné formy podání je odpověď rovněž zpracována písemně. Není-li možno reagovat bezprostředně, je žádost o poskytnutí informace vyřízena maximálně ve lhůtě 15 dnů. 

Podrobné informace včetně sazebníku zde.

Předpisy

Vydané právní předpisy

 1. Školní řád
 2. Organizační řád 
 3. Provozní řád objektu
 4. Spisový řád

Formuláře a dokumenty školy

Veškeré formuláře a dokumenty školy naleznete na samostatné stránce.

Smlouvy

Smlouvy jsou zveřejněny v registru smluv.

Pro zobrazení smluv zadejte na výše uvedeném odkazu IČO školy.

Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávu naleznete na tomto odkazu na straně 57.

Informace o zpracování osobních údajů

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, Frýdecká 689/30, příspěvková organizace, se sídlem Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín, IČO: 62331639 jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

 • Osobní údaje správce zpracovává pouze po nezbytně nutnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 • Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování:
  • Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:
       - jméno a příjmení;
       - rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno);
       - státní občanství;
       - místo narození;
       - místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá- li dítě, žák nebo student na území České republiky;
       - údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání;
       - datum zahájení vzdělávání ve škole;
       - údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole;
       - vyučovací jazyk;
       - údaje o znevýhodnění žáka;
       - údaje o mimořádném nadání žáka;
       - údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského  poradenského zařízení;
       - údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání;
       - datum ukončení vzdělávání ve škole a údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední škole ukončeno.
  • Tyto údaje se archivují podle zákona po dobu až 50 let.
  • Výše vymezené údaje se dále v souladu s příslušnými ustanoveními předávají – CZVV, MŠMT atd.
 • Pokud správce zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:
  • požadovat od správce informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaným správcem;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných správcem, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů správcem;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) správci;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.
 • Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 • Svá práva vůči správci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Moore Advisory CZ s.r.o.

se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 09692142
datová schránka: q4hs4wu

kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka
e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz

tel.: 734 647 701

 

Prohlášení o přístupnosti webové prezentace školy

Webová prezentace Gymnázia Josefa Božka Český Těšín, p. o.  je vytvořena s ohledem na přístupnost a bezbariérovost tak, aby splňovala všechny povinné a podmíněně povinné zásady přístupnosti podle vyhlášky o přístupnosti č. 99/2019 Sb.

Na webu školy jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové formě.

Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:

PDF – pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader,
DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX – společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče,
RTF – dokáže zobrazit a editovat většina běžně dostupných textových editorů,
ZIP – komprimované dokumenty. Dekomprimaci obsahu je možno provést libovolným programovým nástrojem určeným pro dekomprimaci.

 

Veřejné zakázky

Oprava oplocení - zídka před školou

Lhůta pro podání nabídek: 17. 6. 2024 12:00:00
Organizace: Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace
Adresa: Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín
IČO: 62331639
Typ: veřejná zakázka malého rozsahu
Druh: stavební práce

Předmět veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky: Předmětem stavebních prací je oprava památkově chráněné zídky před školou.Jedná se o betonové zídky, které náleží k objektu gymnázia Josefa Božka v Českém Těšíně. Oplocení je rozděleno na dva celky a jedná se částečně o opravu částečně o odstranění části stávající zídky a realizace nové zídky (na stejném místě i o stejných rozměrech). V průběhu realizace je nutno dodržet požadavky památkové pochrany.

Přílohy

Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578