Informatika a výpočetní technika

IVT - vyučující
IVT - učebnice
IVT - prostory výuky
IVT - odkazy
IVT - aktivity
 
 

Předmět informatika a výpočetní technika je vyučován jako samostatný předmět
v tercii, kvartě, kvintě a sextě osmiletého 2h týdně , v 1. ročníku
čtyřletého gymnázia a v 2. ročníku čtyřletého gymnázia 2h týdně.
Zájemci o další studium si mohou vybrat ve 3. a 4. ročníku seminář se zaměřením na programování nebo tvorbu webových stránek.
Studium oboru je pro zájemce zakončeno maturitní zkouškou.
Předmět se vyučuje v odborných učebnách připojených na internet.
Třídy jsou děleny na menší skupiny (8 – 12studentů ve skupině), každý student pracuje u počítače samostatně.

Vzdělávání v předmětu zahrnuje:

Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce
v síti. Dále jsou vedeni k praktickému zvládnutí práce s grafikou, textem, s tabulkami
a k tvorbě prezentací. Všechny tyto nástroje se žáci učí používat pro zpracování informací, které se učí vyhledávat na Internetu. Pro vzájemnou komunikaci a předávání souborů používají elektronickou poštu a další formy digitální komunikace. Nedílnou součástí je zvládnutí psaní všemi deseti, které veškeré činnosti spojené s využitím počítače a digitálních technologií v praxi ve velké míře zefektivní.

Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:

Předmět úzce souvisí s ostatními vzdělávacími předměty školy .
Mezipředmětové vztahy jsou aplikovány na všechny ostatní předměty, ve kterých by studenti měli využívat znalostí a dovedností získaných v předmětu informatika a výpočetní technika.

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Volitelné předměty oboru – anotace

Maturitní témata z IVT pro školní rok 2015/2016

• Osobní počítače – přehled historie vývoje, základní části
• Vstupní a výstupní zařízení počítače
• Operační systémy
• Základní druhy software
• Zobrazení informací v počítači
• Propojení počítačů do sítí , Internet
• Bezpečnost v IT – základní pojmy a způsoby zabezpečení počítače
• Algoritmus a jeho vlastnosti
• Řešení úloh pomocí počítače
• Program ve vyšším programovacím jazyce
• Jednoduché typy dat
• Elementární příkazy
• Příkazy pro větvení programu
• Cykly
• Strukturované typy dat
• Práce s řetězci
• Podprogramy
• Objektové programování
• Obecné datové struktury a jejich použití
• Metody třídění a vyhledávání
• Tvorba aplikací pro MSW
• Základy tvorby webových stránek
• Počítačová grafika
• Záznam a zpracování digitální fotografie
• Tvorba a využití formátů PDF, základy DTP