• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Informace o zpracování osobních údajů

Tento dokument předkládá Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace svým jménem jako „správce osobních údajů“ a je určena uchazečům o střední vzdělávání jako subjektu údajů (společně “vy” nebo „subjekt osobních údajů“).

 

V souvislosti s prováděním testování na onemocnění COVID-19 dochází ke zpracování Vašich osobních údajů.
V souladu s čl. 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) Vás informujeme o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, pro jaký účel, na základě jakého právního titulu, po jakou dobu a jakým způsobem bude zpracování probíhat.

 

(A) Jak získáváme Vaše osobní údaje   

Škola, která organizuje přijímací zkoušku, kontroluje, zda uchazeč splňuje podmínky dle mimořádného opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021, č. j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN.

S ohledem na výše uvedené shromažďujeme osobní údaje:

 • přímo od Vás (subjekt údajů);

 

(B) Osobní údaje (kategorie), které můžeme zpracovávat   

Správce osobních údajů může zpracovávat následující Osobní údaje:

 • Základní údaje: jméno a příjmení; číslo a datum vydání předloženého dokladu (negativní výsledek testu); datum a čas předložení dokladu (negativní výsledek testu); informace o výjimce z uvedené povinnosti.

 

(C) Účely a právní základ zpracování dotčených osobních údajů

(C.1.) Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny

 • Zdraví a bezpečnost: ochrana zdraví a bezpečnost při vzdělávání; ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby (zajištění bezpečného prostředí při vzdělávání ve školách a školských zařízeních a při činnostech s ním souvisejících);
 • Dodržování pracovního práva a zákonných povinností: splnění právní povinnosti § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a § 2 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a mimořádné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021 pod č. j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN o možnosti osobní přítomnosti na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce).

 (C.2.) Právní základ pro Zpracování

 • Soulad s právními předpisy: osobní údaje můžeme zpracovávat podle čl. 6. odst. 1 písm. c) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), je-li zpracování nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které musíme jako škola/školské zařízení zpracovávat. 

 

(D) Doba uchování daných osobních údajů

(1) Vaše osobní údaje budeme uchovávat ve formě, která umožní vaši identifikaci, pouze do konce školního roku 2020/2021, resp. do 30 dnů po skončení platnosti mimořádného opatření nařizujícího provádění testování.

(2) Kromě toho, pokud budou vzneseny jakékoli příslušné právní nároky nebo bude zahájeno jakékoli jiné právní řízení, můžeme pokračovat ve zpracování Vašich osobních údajů po taková další období, která jsou nezbytná v souvislosti s tímto nárokem nebo takovým řízením.   

 

(E) Předávání osobních údajů do třetích zemí

Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

 

(F) Příjemci osobních údajů

Příjemcem osobních údajů mohou oprávněné kontrolní orgány při kontrole plnění mimořádného opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví.

(G) Práva, která máte ve vztahu k Vašim osobním údajům     

Další informace os zpracování osobních údajů a veškerá Vaše práva naleznete na https://www.gmct.cz/gdpr---ochrana-osobnich-udaju

(L) Kontaktní údaje    

Jakékoli dotazy nebo obavy týkající se tohoto oznámení nebo ohledně toho, jak zpracováváme vaše osobní údaje, mohou být adresovány Pověřenci ochrany osobních údajů na e-mailové adrese: dpo@dpohotline.cz

Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578