Informace o zpracování osobních údajů

INFORMACE
O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

09.04.2021

 

Tento dokument předkládá Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace svým jménem jako „správce osobních údajů“ a je určena uchazečům o střední vzdělávání jako subjektu údajů (společně “vy” nebo „subjekt osobních údajů“).

 

V souvislosti s prováděním testování na onemocnění COVID-19 dochází ke zpracování Vašich osobních údajů.
V souladu s čl. 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) Vás informujeme o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, pro jaký účel, na základě jakého právního titulu, po jakou dobu a jakým způsobem bude zpracování probíhat.

 

(A) Jak získáváme Vaše osobní údaje   

Škola, která organizuje přijímací zkoušku, kontroluje, zda uchazeč splňuje podmínky dle mimořádného opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021, č. j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN.

S ohledem na výše uvedené shromažďujeme osobní údaje:

 

(B) Osobní údaje (kategorie), které můžeme zpracovávat   

Správce osobních údajů může zpracovávat následující Osobní údaje:

 

(C) Účely a právní základ zpracování dotčených osobních údajů

(C.1.) Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny

 (C.2.) Právní základ pro Zpracování

 

(D) Doba uchování daných osobních údajů

(1) Vaše osobní údaje budeme uchovávat ve formě, která umožní vaši identifikaci, pouze do konce školního roku 2020/2021, resp. do 30 dnů po skončení platnosti mimořádného opatření nařizujícího provádění testování.

(2) Kromě toho, pokud budou vzneseny jakékoli příslušné právní nároky nebo bude zahájeno jakékoli jiné právní řízení, můžeme pokračovat ve zpracování Vašich osobních údajů po taková další období, která jsou nezbytná v souvislosti s tímto nárokem nebo takovým řízením.   

 

(E) Předávání osobních údajů do třetích zemí

Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

 

(F) Příjemci osobních údajů

Příjemcem osobních údajů mohou oprávněné kontrolní orgány při kontrole plnění mimořádného opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví.

(G) Práva, která máte ve vztahu k Vašim osobním údajům     

Další informace os zpracování osobních údajů a veškerá Vaše práva naleznete na https://www.gmct.cz/gdpr---ochrana-osobnich-udaju

(L) Kontaktní údaje    

Jakékoli dotazy nebo obavy týkající se tohoto oznámení nebo ohledně toho, jak zpracováváme vaše osobní údaje, mohou být adresovány Pověřenci ochrany osobních údajů na e-mailové adrese: dpo@dpohotline.cz