CH - učebnice

Učebnice používané při výuce chemie

 

Nižší gymnázium ( sekunda, tercie)

 

Chemie 8 - Úvod do obecné a anorganické chemie

Učebnice nejdříve seznámí žáky s pojmem chemie, následně s chemickými látkami a směsmi, složením látek, chemickými reakcemi prvky a anorganickými sloučeninami. Učebnice je doplněna o několik laboratorních prací, námětů k pozorování a pokusů, návrhů projektů, klíčových kompetencí a očekávaných výstupů. K učebnici je přiložena periodická tabulka prvků a tabulka s hustotou, teplotou tání a varu.

 

Chemie 9 - Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů

přináší jednoduchý a poutavý výklad základů organické chemie v následujících kapitolách:

Redoxní reakce

Zdroje energie

Organická chemie

Uhlovodíky

Deriváty uhlovodíků

Přírodní látky

Chemie kolem nás

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyšší gymnázium (kvarta – septima, 1. – 4. ročník)

 

Honza, Mareček – Chemie pro čtyřletá gymnázia 1.díl – nakl.. OLOMOUC

První díl učebnice obsahuje poznatky o stavbě atomu, radioaktivitě, chemických

vazbách, kinetice chemických reakcí a chemické termodynamice, acidobazických

reakcích a hydrolýze solí. Velká pozornost je věnována názvosloví anorganických

sloučenin, úpravám chemických rovnic a chemickým výpočtům.

 

Honza, Mareček – Chemie pro čtyřletá gymnázia 2.díl – nakl.. OLOMOUC

Druhé, přepracované vydání navazuje na první díl učebnice dalšími kapitolami z

obecné a anorganické chemie. Najdete zde elektrochemii, kapitoly zabývající se

vazebnými poměry v molekulách a určování jejich tvaru, chemii přechodných kovů a

základní informace o komplexních sloučeninách včetně názvosloví. Další kapitoly

poskytují informace o chemii uhlovodíků a jejích zdrojích.

 

Honza, Mareček – Chemie pro čtyřletá gymnázia 3.díl – nakl.. OLOMOUC

V posledním dílu učebnice najdete chemii halogenderivátů, hydroxyderivátů,

aldehydů, ketonů, karboxylových kyselin a jejich derivátů. Součástí knihy jsou takéinformace o heterocyklických sloučeninách, polymerech a přírodních látkách. Velká pozornost je věnována sacharidům, lipidům, bílkovinám a nukleovým kyselinám. Na tyto kapitoly navazuje přehledně zpracované učivo biochemie.

 

Pro oba stupně gymnázia jsou dále využívány následující doplňkové učebnice…

 

Blažek a kol.- Přehled chemického názvosloví- nakl. OLOMOUC

Příručka odráží změny v chemickém názvosloví a v terminologii (viz nejnovější

doporučení IUPAC). Obsah příručky je rozdělen do tří kapitol: chemické prvky,

přehled názvosloví anorganických sloučenin, názvoslovné principy organické

chemie. Možnost procvičování a sebekontroly poskytují žákům a studentům jednak

soubory cvičení, jednak sady testových úloh ve dvou variantách náročnosti.

Mareček A., Honza J. - Sbírka řešených příkladů pro studenty středních škol - Proton

Sbírka navazuje na učebnice Chemie pro gymnázia 1 – 3 a obsahuje kapitoly stavba

atomu, chemická vazba. úpravy chemických rovnic, hmotnostní zlomek, objemové

procento, látkové množství, molámí koncentrace výpočty z chemického vzorce,

ředění roztoků, výpočty z chemických rovnic, výpočty pH, součin rozpustnosti,

termochemie, elektrochemie, názvosloví anorganické chemie, názvosloví organické

chemie.

Zpět na Chemie