• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Výsledky přijímacího řízení osmiletého studia; obor 79-41-K/81

Výsledky 1. kola přijímacího řízení po náhradním termínu
studijní obor: 79-41-K/81 Gymnázium

osmileté studium

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke vzdělávání

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 18. 5. 2023 na veřejně přístupném místě v areálu školy. Dále bylo také zveřejněno dne 18. 5. 2023 na webových stránkách školy www.gmct.cz  a je zveřejněno po dobu 15 dnů. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 3 pracovních dnů ode dne jeho převzetí.

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení po náhradním termínu, studijní obor: 79-41-K/81 Gymnázium, osmileté studium (*pdf)

 

Poučení pro přijaté uchazeče

V souladu s ustanovením § 60g odst. 6 a odst. 7 školského zákona musí účastník řízení, jemuž bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v uvedené škole a oboru vzdělávání. Tento svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole a oboru vzdělání potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle předchozího ustanovení, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka této střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou.

Prosíme přijaté uchazeče o urychlené odevzdání zápisových lístků, případně o informaci (osobně nebo emailem), že přijatý uchazeč nenastoupí na naše gymnázium.

 

Poučení pro nepřijaté uchazeče

Proti rozhodnutí o nepřijetí se lze odvolat do 3 pracovních dnů ode dne jeho převzetí.

Formulář: Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu – 8leté studium

Zákonní zástupci nepřijatých uchazečů si mohou rozhodnutí vyzvednout osobně na sekretariátě školy a na místě podat odvolání.

 

 

 

Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578