• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Století českého gymnázia v Českém Těšíně

Část osmá: DIVOKÉ DEVADESÁTKY

                    

                   Mgr. Hynek Pospíšil, ředitel školy v letech 1990–1994

                           

                          PaedDr. Petr Šářec, ředitel školy v letech 1994–2006

Takto by se dalo nazvat poslední desetiletí 20. století, období mnoha změn, které probíhaly velmi rychle, někdy až překotně, mnohdy nepřipraveně a v několika případech i kontraproduktivně. A tak se občas stávalo, že se některé věci snadno rušily, aby se pako několik let později mnohdy pracně znovu obnovovaly.

Dne 1. února 1990 byl do funkce ředitele školy jmenován Mgr. Hynek Pospíšil. Dosavadní ředitelka PaedDr. Hana Bijoková zůstala na škole jako vyučující anglického jazyka. Zástupcem ředitele zůstal z předchozího období Mgr. Jiří Petrovský, který do této funkce nastoupil v roce 1988 za prof. Luďka Urbana, jenž odešel do starobního důchodu. Došlo k přepracování celkového plánu práce pro zbytek školního roku, z něhož byla odstraněna všechna povinná ideově politická školení pro pedagogy – nestraníky, byla provedena úprava školního řádu a z chodeb školy zmizely panely s ideově politickou tematikou. Jako první z českotěšínských škol byla na gymnáziu zavedena nepovinná výuka náboženství, kterou zpočátku zajišťovali absolventi školy Ing. Jaromír Andrýsek a Ing. Jiří Kaleta. Nový obsah získaly hodiny občanské nauky a filozofie. Ustoupilo se i od pravidelných brigádnických akcí v zemědělství. Poslední chmelová brigáda se uskutečnila na přelomu srpna a září roku 1990.

K těmto zásadním polistopadovým změnám přispěli i studenti, kteří zrušili školskou organizaci SSM a vytvořili Studentské fórum. Někteří z nich: Marcela Suchanková, Radek Zwierzyna a Maxim Pindur pracovali v městském výboru Občanského fóra a zapojili se do dění ve městě, např. společně s dalšími studenty pomáhali při organizaci prvních neformálních oslav l. máje. Na jaře roku 1990 byli důstojně rehabilitováni bývalí profesoři školy: Miloslav Pastrňák, Česlav Valošek a František Stachovec, kteří byli v roce 1958 donuceni opustit gymnázium pro své náboženské přesvědčení. O něco později byli rehabilitováni: Evžen Báče, Bohuslav Peter, Mgr. Hynek Pospíšil a RNDr. Radim Prokop, CSc., kteří byli nuceni opustit svá pracovní místa za své politické postoje v roce 1968, a naše škola jim pak poskytla azyl.

I přes tyto převratné změny pokračovaly některé dosavadní aktivity, např. středoškolská odborná činnost, besedy nejrůznějšího typu nebo návštěvy filmových a divadelních představení. Nadále pracovaly zájmové kroužky, např. literárně autorský, čtenářský, fotografický a taneční, pravidelně se scházel pěvecký sbor. Tato mimoškolní zájmová činnost studentů pak vyvrcholila na jaře 1990 neformální studentskou akademií. Ve své dosavadní praxi pokračovaly rovněž sportovní aktivity, uskutečnila se např. Studentská laťka, atletický sportovní den, turnaje v míčových hrách. Proběhl také lyžařský kurs. Dne 1. listopadu 1990 byla tehdejším Severomoravským krajským národním výborem přiznána škole právní subjektivita, od 1. ledna 1992 se stala rozpočtovou organizací a od 15. listopadu 1994 pak organizací příspěvkovou.

Od školního roku 1990/1991 byly z vyučovacích osnov vypuštěny předměty branná výchova a základy výroby a odborné přípravy (ZVOP) a znovu zavedeny předměty estetické výchovy – výtvarná a hudební. Ruský jazyk se dostal do pozadí, jeho výuka byla realizována ve volitelném semináři. Škola jako jedna z prvních v republice zahájila vedle stávajícího čtyřletého studijního cyklu činnost sedmiletého gymnázia (od školního roku 1996/1997 osmiletého). Do tehdejších 2 tříd primy bylo přijato 64 žáků z 5. tříd a jejich historicky po mnoha letech prvními třídními učitelkami se staly Mgr. Marcela Tomečková a Mgr. Alena Krausová. U čtyřletého cyklu došlo k opětovnému zavedení větve humanitní, přírodovědné a nově všeobecné, od školního roku 1996/1997 pouze všeobecné. Novinkou se staly podzimní prázdniny, jednodenní pololetní prázdniny a prázdniny velikonoční.

Počátky nové éry v dějinách gymnázia však nebyly nikterak jednoduché. Na pedagogické radě v září 1990 bylo konstatováno, že ministerstvo školství naprosto selhalo v přípravě nového školního roku. Především nevznikly nové učební osnovy ani se nic nedělo v oblasti příprav nových učebnic pro společenskovědní obory. Dalším negativem bylo rozpuštění Sdružení rodičů a přátel školy, a to z iniciativy ředitele, což byl akt naprosto kontraproduktivní. V lednu 1992 došlo k neúspěšnému pokusu o jeho obnovu, ale podobná organizace, Sdružení rodičů, začala pracovat až od školního roku 1996/1997. Škola tím pádem získala pravidelnou a výraznou pomoc ve své činnosti ze strany rodičů studentů gymnázia. Dalším nepříliš vydařeným krokem bylo zrušení výchovného poradenství v roce 1990, které bylo obnoveno až v září 1994.  Aby toho nebylo málo, došlo z rozhodnutí ministerstva školství od školního roku 1992/1993 k navýšení základních úvazků středoškolských učitelů z 19 na 21 hodin týdne, za třídnickou práci byl úvazek snížen na 20 hodin a příplatky za třídnictví byly zrušeny.

Rok 1991 byl rokem oslav 70. výročí založení školy. Koordinací připravovaných akcí byla pověřena PaedDr. Hana Bijoková. U příležitosti oslav vznikla nadace finančních příspěvků, v aule školy došlo k renovaci panelů dokumentujících historii gymnázia. Této práce se ujaly PhDr. Alena Hasáková a Mgr. Milada Matuszková. Samotné oslavy pak proběhly ve dnech 2. – 5. května 1991. V jejich rámci se konala již tradiční slavnostní akademie pro studenty, rodiče a širokou veřejnost, kterou s účinkujícími studenty připravili PhDr. Alena Hasáková a Mgr. Jan Klus. Byl vydán rovněž sborník s bohatým množstvím příspěvků. Dne 4. května byla v prvním mezipatře školy odhalena pamětní deska našim umučeným a padlým absolventům, kteří položili své životy ve druhém a třetím odboji. Na různých místech města pak proběhla setkání abiturientů a oslavy byly ukončeny v neděli dopoledne mešními obřady, které proběhly v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Masarykových sadech a v evangelickém kostele Na Rozvoji. Obdobně proběhly oslavy 75. výročí vzniku školy ve dnech 1. až 8. května 1996.

Nová doba přinesla také nové trendy do výuky cizích jazyků. Ve školním roce 1990/1991 začala spolupráce se zahraničními školami. Tou první byla Collége Les Varennes v francouzském Saint Savinien. V červnu 1992 absolvovala skupina našich studentů pod vedením PaedDr. Hany Bijokové, Mgr. Marcely Piškytlové a Mgr. Renaty Lasotové první studijní a poznávací zájezd do Londýna, který se pak v následujících letech opakoval. Organizovaly se rovněž zájezdy do Rakouska a Německa. Od školního roku 1993/1994 byly navázány kontakty se střední školou HBLA v rakouském Kufsteinu, které však neměly dlouhého trvání.

Na základě konkursů byli někteří studenti vybráni pro delší studijní pobyty na školách obdobného typu v zahraničí, např. v USA nebo ve Francii. Od školního roku 1991/1992 byla rovněž zavedena účast zahraničních lektorů ve výuce anglického jazyka. Tím prvním byl americký lektor PaedDr. Ralph Slayton, který mj. uplatnil i své režisérské nadání v nácviku divadelních představení, která měla velký úspěch i na těšínských základních školách. V následujících letech pak na škole působili manželé Cindy a Sean Butlerovi, James Beal, John Crain, Michele Dawn Arrol, všichni z USA, a Barbara Vajdik z Kanady.

V souvislosti s novými trendy výchovy a vzdělávání byla i na našem gymnáziu zahájena výuka předmětu Informatika a výpočetní technika. V roce 1990 byla s pomocí tehdejšího odboru školství Krajského národního výboru v Ostravě zřízena v prostorách bývalé fotokomory první učebna výpočetní techniky s 10 počítači PC AT 286, vybavená síťovým počítačovým operačním systémem Novell. V prostorách za aulou pak vznikla učebna s 10 počítači stejné kategorie. V roce 1995 byla zřízena nová učebna výpočetní techniky v prostorách učebny fyziky, která byla vybavena 9 počítači a v roce následujícím další učebna tohoto typu, a to úpravou bývalé pracovny zástupce ředitele školy. 

Ještě v roce 1996 zakoupila škola z příspěvků a darů z oslav 75. výročí založení školy moderní kopírovací stroj Minolta, využívající kartový systém pro přístup ke kopírování. Byl rovněž zahájen postupný převod elektronizace agendy školy. Kvalitnější práci umožnilo propojení počítačů v učebnách i v kabinetech do školní sítě, jež byla zprovozněna v roce 1998. Současně proběhla generální rekonstrukce telefonní sítě školy. Ve stejném roce získala škola připojení k internetu.

Ve školním roce 1992/1993 byla díky prostředkům z ministerstva školství a sponzorským darům, zvláště od Třineckých železáren, zahájena výstavba víceúčelového hřiště s umělým povrchem, které však bylo dokončeno až v roce 1994. V této souvislosti a z iniciativy vyučujících tělesné výchovy PaedDr. Petra Šářce, Mgr. Jaromíra Dümlera a Mgr. Karla Přikryla byl na jaře 1993 vypracován projekt Sportovního klubu Gymnázia, který měl do budoucna zastřešovat mimoškolní sportovní aktivity. Dne 28. července 1993 byl Sportovní klub Gymnázia registrován na Ministerstvu vnitra ČR jako občanské sdružení. Ve svých počátcích zaštiťoval kroužky basketbalu, odbíjené, korfbalu, kopané, softbalu, aerobicu, kondičního cvičení a country tanců a měl v té době 120 členů. Od 1. září 1998 bylo rozhodnutím Výkonného výboru AŠSK ČR (Asociace středoškolských klubů České republiky) zřízeno u Sportovního klubu Gymnázia v Českém Těšíně Centrum sportu AŠSK, což umožňovalo sportovní vyžití mládeže také z ostatních místních základních a středních škol. Stal se nepochybně inspirací pro vznik Středoškolského klubu, který byl jako občanské sdružení zaregistrován dne 30. března 1995, ale svou činnost zahájil již na počátku školního roku 1994/1995. Od té doby zajišťuje aktivity a reprezentaci školy v oblasti přírodovědné, humanitní, společenské a estetické, a to pod vedením některých členů pedagogického sboru nebo smluvních pracovníků. Již od svého vzniku je členem AŠSK.

I v 90. letech stejně jako předchozích obdobích zaznamenali naši studenti řadu úspěchů. Z těch sportovních bych mohl uvést úspěchy korfbalistů. V roce 1995 obsadilo korfbalové družstvo školy, hrající 1. dorosteneckou ligu, na republikovém přeboru 2. místo a o rok později v Chomutově 3. místo. Velmi dobře si počínali rovněž softballisté, když v roce 1997 obsadili 4. místo v celostátním finále školských lig. Nelze opomenout rovněž zdárná vystoupení družstev starších žáků a žákyň v lyžování ve školním roce 1995/1996. Nejúspěšnější v oblasti sportu byla studentka Veronika Piecuchová, která jako žákyně kvarty zvítězila na mistrovství republiky ve střelbě ze vzduchové pistole a mezi dospělými obsadila 5. místo. To jí umožnilo reprezentovat Českou republiku na světovém poháru v Mnichově a Miláně. Bezesporu jejím největším úspěchem bylo vítězství na juniorském mistrovství Evropy v Mnichově v roce 1999.   

Naši studenti si ovšem počínali velmi úspěšně i v ostatních soutěžích. Ve školním roce 1990/1991 postoupila Kateřina Piperková do národního kola olympiády z českého jazyka. Následovaly ji Pavlína Pekařová a Michaela Dulavová. V následujícím školním roce se Jakub Wdowka a Eva Maroszová zúčastnili celostátního kola výtvarné soutěže. Vůbec nejúspěšnějším studentem naší školy v soutěžních kláních první poloviny 90. let byl Pavel Hulva, který ve školním roce 1992/1993 obsadil 2. místo v národním kole biologické olympiády a poté 20. místo na 4. mezinárodní biologické olympiádě v Utrechtu. O rok později svůj úspěch ještě vylepšil, když znovu postoupil z národního kola na 5. mezinárodní biologickou olympiádu ve Varně, kde vybojoval 3. místo. Ve stejném roce se rovněž zúčastnil celostátního kola fyzikální olympiády. Na tyto úspěchy navázali jejich následovníci ve druhé polovině 90. let. Ve školním roce 1997/1998 se Veronika Švrčinová v rámci pěvecké soutěže „Jaro přišlo k nám“ zúčastnila celostátní přehlídky ve Velkých Losinách. Ve stejném roce se Alice Szczepaniková se svou seminární prací Česko-polské vztahy umístila mezi nejlepšími v celostátním kole soutěže Nadace pro ústavu a ústavnost. Velmi úspěšný byl školní rok 1999/2000, kdy Jan Piškytl s Danielem Cimalou reprezentovali naši školu v celostátní soutěži v německém jazyce, kterou pořádal Goetheho Institut společně s Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Martin Pisečný vybojoval v témže roce 2. místo v celostátním kole zeměpisné olympiády a 11. místo v celostátním kole olympiády z dějepisu. Další významnou aktivitou našich studentů bylo od roku 1994 vydávání studentského občasníku Press, a to ve spolupráci s Těšínskou tiskárnou.

Devadesátá léta byla také charakteristická častým střídáním person ve vedení školy. Ve školním roce 1991/1992 byl ve funkci zástupce ředitele školy Mgr. Jiří Petrovský vystřídán Mgr. Janem Krajíčkem. V březnu 1994 stávající ředitel školy Mgr. Hynek Pospíšil onemocněl a svou funkci prakticky přestal vykonávat. Proto byl dne 1. května 1994 pověřen vedením školy dosavadní zástupce ředitele Mgr. Jan Krajíček a stávající ředitel odešel dne 1. června do starobního důchodu.  Dne 23. června 1994 proběhl na Okresním školském úřadu konkurs na uvolněné ředitelské místo, který vyhrál PaedDr. Petr Šářec, ale do funkce nového ředitele byl 15. července vybrán jiný kandidát. Teprve 15. října téhož roku byl vítěz konkursu do ředitelské funkce jmenován. Zástupcem ředitele školy se stal opět Mgr. Jiří Petrovský, kterého dne 1. července 1995 vystřídala Mgr. Alena Krausová.

Druhá polovina 90. let však postihla naši školu ve finanční oblasti. Klesající podíl provozních prostředků a úsporná opatření ministerstva školství měly za následek postupné zpomalení rozvoje našeho gymnázia, což bylo v naprostém rozporu s přibývajícím počtem studentů. Jestliže v revolučním školním roce 1989/1990 studovalo na škole 390 studentů ve 13 třídách, pak ve školním roce 1996/1997 to bylo 482 studentů v 17 třídách. Rozpočtová situace umožňovala pouze udržení základního chodu školy, která nutně potřebovala vzhledem ke svému stáří opravy. K hlavním problémům patřila oprava střechy a kotelny, jejíž zařízení bylo už často poruchové. V tomto období se alespoň podařilo realizovat některé dílčí investiční akce: v roce 1995 proběhla oprava podlahy ve velké tělocvičně a byla zřízena šatna pro pedagogy, o rok později pak proběhla první etapa opravy celkového oplocení školy (byly opraveny tři strany a připraveno kovové pletivo ke kompletnímu oplocení). V roce 1997 pak byla provedena instalace vzduchotechniky ve varné části školní kuchyně, po které následovala v roce 1998 úprava celého provozu kuchyně do nerezového provedení.

Bohužel tyto problémy a nejen ty se přenesly i do prvního desetiletí nového milénia.

Pokračování příště

 

Zdroje:

1) Kronika školy 1967–1994

2) Sborník k 75. výročí založení gymnázia v Českém Těšíně 1921–1996, Těšínská tiskárna, a. s. 1996

3) Sborník k 80. výročí založení gymnázia v Českém Těšíně 1921 – 2001, Těšínská tiskárna, a. s. 2001

4) Výroční zprávy školy 1994/1995 – 1999/2000

5) Fotoarchiv školy

Mgr. Václav Labaj

Fotogalerie

Aktualní informace o COVID-19 ve školství
Slavíme 100 let
Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578