Kritéria přijímacích zkoušek osmiletého studia

          Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace

    

Kritéria přijímacího řízení

pro uchazeče o studium oboru 79-41-K/81 Gymnázium,

8leté studium, denní forma vzdělávání ve školním roce 2020/2021

 

Jednotná přijímací zkouška se koná ve dvou termínech:
1. termín - 16. dubna 2020
2. termín - 17. dubna 2020

 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., § 60, odst. 2 v platném znění a vyhláškou č. 353/2016 Sb. v platném znění stanovuji následující kritéria:

Ke studiu do 1. ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia bude přijato 30 uchazečů v sestupném pořadí podle celkového počtu dosažených bodů, který zahrnuje:

1) Hodnocení znalostí vyjádřené celkovým průměrným prospěchem na vysvědčení ze ZŠ z předmětů český jazyk, anglický jazyk, matematika, vlastivěda, přírodověda, hudební výchova, výtvarná výchova v 1. a 2. pololetí 4. ročníku a v 1. pololetí 5. ročníku. (Průměrný prospěch je vyjádřen stupnicí 0 – 40 bodů, za průměr 1,00 uchazeč obdrží 40 bodů, za průměr 2,00 a horší než 2,00 0 bodů. Body za jednotlivé průměry jsou přidělovány počítačově).

2) Výsledný počet bodů z centrálně zadávaných jednotných testů společnosti Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) z matematiky (50 b.) a českého jazyka (50 b.), celkem 100 bodů.

3) Umístění uchazeče ve vědomostních a naukových soutěžích (předmětové soutěže typu A vyhlašované MŠMT ČR), kde se umístil na 1. až 3. místě v okresním kole (ocenění 10 b.). Umístění nutno doložit originálem diplomu nebo ověřenou kopií nejpozději v den přijímací zkoušky. V případě pozdějšího doložení diplomů nebude toto kritérium zahrnuto do přijímacího řízení. Každému uchazeči se započítá jedno nejlepší umístění.

Celkový možný počet dosažených bodů u přijímacího řízení je 150.

 

V případě rovnosti bodů dvou nebo více uchazečů v umístění na hranici přijat – nepřijat rozhoduje o dalším pořadí přijatých uchazečů postupně větší počet dosažených bodů v testu: 

            1) z matematiky

2) z českého jazyka.

Doplňující kritérium

Pokud o pořadí dvou nebo více uchazečů v umístění na hranici přijat – nepřijat nerozhodne výše uvedené kritérium, rozhoduje o dalším pořadí přijatých uchazečů lepší průměrný prospěch za 1. a 2. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku dosažený postupně v jednotlivých předmětech: 

            1) matematika

            2) český jazyk

            3) anglický jazyk

            4) vlastivěda

            5) přírodověda.

 

U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří doloží k přihlášce, nejpozději však do 1. 3. 2020, písemné doporučení školského poradenského zařízení, budou podmínky k vykonání jednotných testů upraveny dle doporučení.

Podle § 20 odst. 4 školského zákona osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka se u těchto osob ověří rozhovorem. Oprávněnost žádosti ověří ředitel podle vysvědčení posledního ročníku ZŠ dodaného s přihláškou. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání poskytne škole tzv. redukované hodnocení. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.

 

V Českém Těšíně dne 30. ledna 2020

                                                              

    RNDr. Tomáš Hudec v. r.

                                                                                                               ředitel školy