• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

Kritéria přijímacích zkoušek čtyřletého studia

     

Kritéria přijímacího řízení

pro uchazeče o studium oboru 79-41-K/41 Gymnázium,

4leté studium, denní forma vzdělávání ve školním roce 2024/2025

 

Jednotná přijímací zkouška se koná ve dvou termínech:
1. termín - 12. dubna 2024
2. termín – 15. dubna 2024

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace, zastoupené ředitelem školy RNDr. Tomášem Hudcem, stanovuje v souladu s ustanovením § 60, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 422/2023 Sb., zákonem č. 67/2022 Sb.
ve znění pozdějších předpisů a opatřením obecné povahy MŠMT, č. j. MSMT-26560/2023-1 následující kritéria:

Ke studiu do 1. ročníku čtyřletého gymnázia bude přijato 32 uchazečů v sestupném pořadí podle celkového počtu dosažených bodů, který zahrnuje:

1) Hodnocení znalostí vyjádřené průměrným prospěchem na vysvědčení ze ZŠ z předmětů český jazyk, anglický jazyk, dějepis, občanská výchova, zeměpis, matematika, přírodopis, fyzika, chemie za obě pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku nebo odpovídajících ročníků víceleté školy. (Průměrný prospěch je vyjádřen stupnicí 0 – 40 bodů, za průměr 1,00 uchazeč obdrží 40 bodů, za průměr 2,00 a horší než 2,00 obdrží 0 bodů. Body
za jednotlivé průměry jsou přidělovány počítačově). Uchazeč doloží ověřený výpis prospěchu ze ZŠ nejlépe s QR kódem nebo kopii vysvědčení.
(29% celkového hodnocení)

2) Výsledný počet bodů z centrálně zadávaných jednotných testů společnosti Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) z matematiky (50 b.) a českého jazyka (50 b.), celkem 100 bodů.
(71% celkového hodnocení)

Celkový možný počet dosažených bodů u přijímacího řízení je 140.

Doplňující kritéria

a) V případě rovnosti bodů dvou nebo více uchazečů rozhoduje o dalším pořadí těchto uchazečů postupně větší počet dosažených bodů v jednotném testu: 

1) z matematiky

2) z českého jazyka.

b) Pokud o pořadí dvou nebo více uchazečů nerozhodnou výše uvedená kritéria, rozhoduje o dalším pořadí těchto uchazečů lepší průměrný prospěch za obě pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku nebo odpovídajících ročníků víceleté školy dosažený postupně v jednotlivých předmětech: 

1) matematika

2) český jazyk

3) anglický jazyk.    

c) Pokud o pořadí dvou nebo více uchazečů nerozhodnou výše uvedená kritéria, rozhoduje o dalším pořadí těchto uchazečů postupně lepší výsledek procentuálního podílu dosaženého počtu bodů:

1) za otevřené úlohy z matematiky z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy
2) za otevřené úlohy z českého jazyka z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy
3) za úlohy z matematiky ověřující osvojení znalostí a dovedností v oblasti geometrie v rovině
    a prostoru z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy
4) za úlohy z českého jazyka ověřující porozumění textu z maximálně dosažitelného počtu bodů
    za tyto úlohy.
 

U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří doloží k přihlášce, nejpozději však do 20. 2. 2024, písemné doporučení školského poradenského zařízení, budou podmínky k vykonání jednotných testů upraveny dle doporučení.

Podle § 20 odst. 4 školského zákona osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí
na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka se u těchto osob ověří rozhovorem. Na základě § 26 odst. 3 a 4 vyhlášky 422/2023 Sb. ředitel školy po zpřístupnění centrem (CZVV) lepších výsledků bodového hodnocení jednotného testu z matematiky všech uchazečů vytvoří redukované pořadí všech uchazečů.

Cizinec podle ustanovení § 1 odst.1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších přepisů, má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

V Českém Těšíně dne 29. ledna 2024                                                                                                                                                                             

RNDr. Tomáš Hudec v. r.

          ředitel školy
 

 

Zpět na Přijímací řízení

Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578