• Facebook
 • Youtube
 • Instagram
 • Bakaláři
 • Moodle
 • Strava.cz
 • ISIC
 • MS Office
 • Robotel teacher
 • Robotel student
 • Česky
 • English
 • Deutsch
 • Français

STOLETÍ ČESKÉHO GYMNÁZIA V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

Část devátá: PRVNÍ „DESETILETKA“ NOVÉHO MILÉNIA

Jak už bylo v předchozí části našeho vyprávění zmíněno, problémy konce 90. let se přenesly i do následujícího desetiletí nového milénia. Problémem číslo jedna se stal postupný úbytek uchazečů o studium, což mj. souviselo s nepříznivým demografickým vývojem v našem regionu. Ve školním roce 2002/2003 měla škola 507 žáků v 17 třídách, a to v souvislosti s ukončením povinné osmileté školní docházky a s dobíhajícím studiem dvou tříd v osmiletém cyklu. O rok později pak byla ukončena etapa dlouhodobého cíle školy zaměřená na vyrovnání počtu tříd čtyřletého a osmiletého cyklu gymnázia. Počet tříd se sice ustálil na 16, ale počet studentů v těchto třídách klesal, takže v roce 2010/2011 zde studovalo pouze 443 žáků. Aby došlo k zastavení tohoto poklesu, přijímací zkoušky se pro zájemce o 4leté studium ve dvou školních letech nekonaly vůbec, a uchazeči tak byli přijati jen na základě průměrného prospěchu dosaženého na základní škole. Ubylo ovšem i zájemců o osmileté studium.

Dalším problémem byl nedostatek finančních prostředků potřebných k zajištění dobrého technického stavu školní budovy. Klesající podíl provozních prostředků a úsporná opatření MŠMT přinesly postupné zpomalení rozvoje školy. I přesto došlo v roce 2002 k opravě střechy celé školní budovy, k rekonstrukci osvětlení tříd a velké tělocvičny. Rovněž byla opravena bytová část školy. V roce 2003 byla zahájena realizace druhé etapy opravy topného systému školy a rekonstrukce rozvodu plynu ve školní jídelně. Souběžně byly zahájeny práce na první etapě její modernizace, které byly dokončeny v průběhu července a srpna 2004. V roce 2006 byla dokončena druhá etapa rekonstrukce šaten, kdy došlo k jejich odstranění z prostoru před školní jídelnou a přemístění do bývalé učebny v přízemí. Stále odkládanou prioritou však byla již několik let výměna oken v celé škole a zateplení fasády budovy. V roce 2004 byly pro tuto investici zajištěny finance na zpracování projektové dokumentace. Jako náročné se ukázalo její projednávání s Národním památkovým ústavem v Ostravě, neboť školní budova je kulturní památkou. Až v říjnu 2005 byla schválena investiční dotace
na generální opravu, která proběhla v letech 2007–2008. V následujícím školním roce došlo
k oplocení školního dvora.

Problémem třetím byly časté personální změny ve vedení školy. Dne 1. června 2004 se stala zástupcem ředitele školy Mgr. Eva Bartečková, která nahradila odvolanou Mgr. Alenu Krausovou. V říjnu téhož roku se této funkce ujal Ing. Jaroslav Ochodek. Dne 13. ledna 2006 byl z funkce ředitele školy odvolán PaedDr. Petr Šářec a zároveň bylo vyhlášeno konkursní řízení. Dne 15. května 2006 byla do funkce ředitele školy jmenována Mgr. Zuzana Carbolová. Ve funkci zástupce ředitele pokračoval Ing. Jaroslav Ochodek do 31. května téhož roku a následně byla do funkce jmenována Mgr. Lenka Ciencialová, kterou od 1. ledna 2007 vystřídal Mgr. Radek Duda. Mgr. Zuzana Carbolová setrvala ve své ředitelské funkci
do 31. srpna 2011.

Od školního roku 2001/2002 došlo rovněž ke změně zřizovatele školy, kterým se stal Moravskoslezský kraj. Doposud tuto funkci plnilo MŠMT prostřednictvím Školského úřadu Karviná.

V průběhu této „desetiletky“ se rovněž měnily školní osnovy. Na jejím začátku se ve čtyřletém cyklu vyučovalo podle učebního plánu gymnázia, v osmiletém podle generalizovaného plánu gymnázia. Od školního roku 2008/2009 se začal realizovat Školní vzdělávací program pro nižší stupeň gymnázia, od následujícího roku pak pro čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia. Učitelé tedy neustále přepracovávali plány výuky. V jejich rámci byly posíleny cizí jazyky, přírodovědné předměty, matematika, informační a výpočetní technika. Objevily se možnosti volitelných předmětů v třetím a čtvrtém ročníku. Jedním z hlavních cílů školy byla úspěšnost absolventů v přijímacím řízení na vysoké a vyšší odborné školy. V této době však u nich převažoval zájem o humanitní obory se zaměřením na sociální oblast.

Patrně nejdynamičtěji rozvíjejícím se předmětem se stala informační a výpočetní technika. Jestliže v roce 2001 měla škola 25 počítačů propojených ve školní síti a připojených k internetu rádiovým přenosem, pak na konci desetiletí existovaly již 3 učebny pro výuku tohoto předmětu a z odborných učeben chemie, biologie, fyziky a zeměpisu vznikla multimediální pracoviště s počítačem, dataprojektorem a reproduktory. Multimediální zařízení bylo rovněž instalováno v aule. Provoz školní sítě byl řízen dvěma servery IBM, které zajišťovaly chod intranetu i komunikaci školních stanic s internetem. Celkem bylo v učebnách instalováno přes 40 počítačů, dalších 20 pak sloužilo vyučujícím v kabinetech. Pomocí výpočetní techniky je od té doby řešena agenda školy.

Dekretem z 19. dubna 2004 byl škole udělen Statut Informačního centra SIPVZ. Gymnázium se stalo rovněž školicím střediskem SIPVZ a organizovalo pro učitele okolních škol školení k získání počítačové gramotnosti. V této oblasti se tato instituce řadila k předním v kraji. Od roku 2009 se škola stala Informačním centrem Moravskoslezského kraje, které navázalo na práci minulých let v rámci SIPVZ.

Další prioritou v oblasti vzdělávání byla výuka biologie a ekologie. V souvislosti s metodickým pokynem MŠMT z 14. prosince 2001 byla pověřena koordinováním environmentálního vzdělání (tj. týkající se životního prostředí) Mgr. Jarmila Kudělová, která se od června 2002 stala členkou Klubu ekologické výchovy se sídlem v Praze. Počínaje dubnem 2003 jsou na naší škole každoročně pořádány Dny Země.

V oblasti mimoškolní výuky škola nadále organizovala pro žáky odborné exkurze, plavecký výcvik, lyžařský kurs ve Velkých Karlovicích a sportovně turistické kursy: pro nižší gymnázium ve Velkých Karlovicích a pro vyšší gymnázium v Chorvatsku. Každoročně se konaly kursy taneční a společenské výchovy. Ve školním roce 2002/2003 vznikla Studentská rada školy tvořená ze zástupců jednotlivých tříd. Na počátku své činnosti zapojovala studenty do různých akcí charitativního charakteru, např. Bílá pastelka, Den s Emilem, Květinový den apod. Samostatně zorganizovala akci na podporu dětí s mentálním postižením v Havířově a českotěšínském Edenu. Později se aktivita Studentské rady zaměřila na větší akce, jakými byly např. Majálesy středních škol v Českém Těšíně. Naše škola se od roku 2008 stala dokonce hlavním organizátorem této akce.

V roce 2002 začal vycházet nový studentský měsíčník HUGO, a to v tištěné a digitální podobě. Měl takovou úroveň, že byl v roce 2003 ohodnocen Nadací fondu Josefa Luxe jako nejlepší svého druhu v republice. Stejného ocenění se dočkal i v roce následujícím. Krásnou tradicí se stalo od školního roku 2007/2008 prosincové pořádání vánočních koncertů nejen pro studenty a pedagogy naší školy, ale i pro širokou veřejnost. Ten první a poslední v roce 2019 se konaly v evangelickém kostele Na Rozvoji, jinak se odehrávaly v kostele Sboru církve bratrské na Frýdecké ulici. Účinkující se předvedli nejen ve sborovém zpěvu, ale i v sólových vystoupeních hudebních a pěveckých. Nechybělo rovněž mluvené slovo. Celý program, od nácviku jednotlivých čísel až po konečnou choreografii, měla na starosti Mgr. Iva Dluhošová. Člověk tak měl často pocit, že nesleduje vystoupení amatérů, ale profesionálů.

 Gymnázium se rovněž zapojilo do spolupráce se školami v zahraničí. Ve školním roce 2002/2003 v rámci kontaktů se soukromým lyceem v Bielsku-Białe v Polsku byl realizován geografický projekt Čantoryje 2003. V rámci projektu Euroregiony pod patronací Regionální rozvojové agentury HRAT v Třinci proběhlo společné setkání studentů a pedagogů středních škol z Polska, Slovenska a České republiky. Došlo tak k navázání kontaktů s lyceem v Cieszynie a gymnáziem v Jastrzębie-Zdróju v Polsku. Přeshraniční spolupráce pak pokračovala i v následujících letech, zvláště s polskými partnery, a to v rámci projektu Kulturní dědictví jako klíč k sebeurčení česko-polského pohraničí Těšínského Slezska. Projekt vznikl u příležitosti 1 200 let od založení města Těšína.

V rámci mezinárodních kontaktů začala škola spolupracovat s gymnáziem v Čadci, a to s její bilingvní částí, na projektu Visegrádské čtyřky. V jeho rámci pak gymnázium uspořádalo společnou prezentaci projektu „Science Across the World“ (Věda napříč světem) a „Local studies“ (Místní studia). Toho se dále zúčastnily školy z maďarského Györu a polské Skwierzyny. Celý projekt byl realizován v anglickém jazyce, což mělo velký přínos pro výuku tohoto jazyka. Dalším mezinárodním projektem, do něhož se škola zapojila, byl „Young People Vote European Parliament for Youth“, jehož smyslem a cílem bylo zorganizovat simulované volby do Evropského parlamentu. Předkladatelem projektu bylo Centrum edukacji obywatelskiej (Centrum pro občanskou výchovu) ve Varšavě a kromě českotěšínského gymnázia se ho zúčastnily školy z Německa, Litvy, Polska a Slovenska.

Studenti byli stejně jako v uplynulých letech úspěšní v řadě odborných, kulturních a sportovních soutěží. Mnozí se probojovali do celostátních kol a dosáhli v nich vynikajících úspěchů. Ve školním roce 2001/2002 získala Pavla Olšarová 1. místo v celostátní soutěži žáků v psaní na PC a Jiří Jelínek v ní obsadil 2. místo. V rámci celostátní soutěže ve francouzském jazyce, kterou pořádá redakce l´Amitié, se studentům školy podařilo dvakrát zvítězit, poprvé v roce 2002, podruhé o dva roky později. V soutěži ve výpočetní technice ZAV junior získala Kristýna Libosková 2. místo a stejného výsledku dosáhla i o rok později. V roce 2004 zvítězila v zeměpisné soutěži Eurorebus dvojice Zbyněk Wojkowski a Radek Sporysz. O rok později navíc s Jiřím Jelínkem a Josefem Beničákem tento úspěch zopakovala. Zbyněk Wojkowski rovněž zvítězil v soutěži cestovního ruchu Profigou 2004. Na poli uměleckém, v recitační soutěži Wolkrův Prostějov, zvítězily ve svých kategoriích Eva Kajzarová a Marie Štípková, Pavel Fatura pak skončil na 3. místě.

Ve druhé pětiletce této dekády pokračovali ve svých úspěších tito studenti: Jiří Posker, který skončil ve školním roce 2005/2006 na 6. místě v celostátním kole Zeměpisné olympiády, v dalším roce svůj úspěch zopakoval, a navíc se stal úspěšným řešitelem celostátního kola Fyzikální olympiády společně s Janem Krihem. Zároveň se Silvií Szuscikovou a Tomášem Czepczorem obsadil 3. místo v zeměpisné soutěži Eurorebus. V celostátním kole Olympiády z českého jazyka zazářila Kristina Pindejová, která v roce 2006/2007 zvítězila a o rok později skončila na 4. místě. Věra Olšanská dosáhla úspěchu v celostátním kole Literární soutěže, kde v roce 2006/2007 skončila na 2. místě. V oblasti debatních klání byli v roce 2009/2010 úspěšní: Anna Rusnoková a Martin Brázda, kteří na republikové úrovni získali 3. místo, a Nicole Baronová a Lukáš Adámek obsadili místo šesté. V německé obdobě „Jugend debattiert international“ (Mezinárodní debaty mládeže) byla úspěšná Nikola Tenglerová, která obsadila 5. – 8. místo. Své první velké úspěchy zaznamenali v té době ještě studenti nižšího gymnázia: Denis Lisztwan v oblasti fyziky a astronomie a ve zpěvu pak Izabela Škutová, která v roce 2011 v celostátní soutěži sólistů Slavíci ve školní lavici obsadila 3. místo. Navázala tak na úspěchy svých předchůdkyň Gabriely Kožušníkové, Alžběty Koudelkové a Alžběty Zabystrzanové.

Rovněž na poli sportovním se našim studentům dařilo. Družstvo korfbalistů pod vedením trenéra Ing. Romana Wlocha dosáhlo na mistrovství republiky v roce 2002 na bronzový stupínek a naši softbalisté v tomtéž roce skončili v republikovém finále na místě šestém. V roce 2004 získali ve stejné soutěži bronz a největšího úspěchu ve své dosavadní historii se dočkali v roce 2008, kdy v tom samém klání dosáhli na stříbrný stupínek, což byla rovněž zásluha jejich trenéra PaedDr. Jiřího Pavelky. V roce 2010 na Přeboru republiky v golfu skončili na 5. místě Dominika Czudková, Martin Kubečka a Jan Spratek. To, že se dařilo spojit studium na škole s vrcholovým sportem, dokázala Petra Kocurová, členka reprezentačního týmu České republiky ve vodním lyžování za elektrickým vlekem, když několikrát získala titul mistryně Evropy v této disciplíně. Sportovních úspěchů mimo školu dosahovali rovněž Filip Sikora a Hana Klusová v moderním pětiboji, Jakub Mazúr v badmintonu a Veronika Waclawková, která se stala trojnásobnou mistryní republiky v Aerobik team show.

Na dobrém jménu školy se podepisovala i efektivní spolupráce s rodiči, a to díky Sdružení rodičů, které se podílelo hlavně na mimoškolní zájmové činnosti žáků. Velkým přínosem v historii školy se stalo založení Nadačního fondu přátel gymnázia Český Těšín (NFPGČT) dne 16. 7. 2009, a to z iniciativy absolventa naší školy, Ing. Petra Pajase, prezidenta
Anglo-americké univerzity v Praze, který se stal jeho prvním předsedou. Sídlem této nadace je Břevnovský klášter v Praze a účelem jejího vzniku je podpora rozvoje vysoce kvalitní výuky na gymnáziu.

V historii školy se stalo již tradicí organizovat oslavy u příležitosti jubilejních výročí založení gymnázia. Předsedou organizačního výboru oslav 85. výročí založení školy byl Mgr. Jiří Petrovský. Dne 16. června 2006 byla otevřena vernisáž výstavy studentských výtvarných prací v Bílé galerii Těšínského divadla, kterou připravila Mgr. Dagmar Kapustková. Na přípravě sborníku se podíleli PaedDr. Miroslav Krzemień a Mgr. Václav Labaj. Jeho technickou stránku pak zajistily Mgr. Lenka Ciencialová, Mgr. Pavla Kubínková a Mgr. Dagmar Kapustková. Poprvé v historii byl realizován v barevné úpravě. Samotné oslavy pak proběhly ve dnech 23. až 25. června 2006, kdy se v divadelním sále Těšínského divadla konala slavnostní akademie, na jejíž realizaci měla hlavní podíl PhDr. Alena Hasáková. Následovala setkání abiturientů na různých místech ve městě a tradičním závěrem se staly bohoslužby v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Masarykových sadech a v evangelickém kostele Na Rozvoji.

Další oslavy, tentokrát 90. výročí, sice proběhly ve dnech 9. až 12. června 2011, ale jakýmsi úvodem k nim se stal gigaprojekt matematiků školy – Řešení nejdelší rovnice, s jehož nápadem přišel Mgr. Pavel Hulva. Rovnici v určitý čas počítalo zhruba 450 studentů a každý dostal zadání dlouhé minimálně deset centimetrů, které musel vyřešit. Byla v něm přirozená čísla, nekonečná geometrická řada, derivace, ale i integrály. Nikdo se nesměl splést. Výsledky jednotlivých tříd se pak sečetly a vyústily ve dva kořeny – čísla 1921 a 90, což je rok a výročí založení školy. Celá rovnice měřila úctyhodných 43,4 m. Vznikl tak rekord, který je zapsán do České knihy rekordů.

Ve čtvrtek 9. 6. 2011 proběhlo tradiční otevření výstavy výtvarných prací našich studentů v Bílé galerii Těšínského divadla. V tentýž den se pak v evangelickém kostele Na Rozvoji odehrál slavnostní koncert hudebního souboru Hradišťan, který uváděl tehdejší převor Břevnovského kláštera v Praze, Mgr. Petr Prokop Siostrzonek. V jeho závěru proběhl křest sborníku, který byl opatřen krátkou DVD nahrávkou. V následujících dnech pak probíhaly oslavy v tradičním duchu. Podle odhadu se jubilejních oslav celkově zúčastnilo cca 1 600 absolventů.

 

Mgr. Václav Labaj

Fotogalerie

Aktualní informace o COVID-19 ve školství
Slavíme 100 let
Moravskoslezský kraj

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

Frýdecká 689/30
737 01 Český Těšín

IČ: 62331639
IZO: 000601578