Zápisy z členských schůzí

10. Členská schůze Spolku rodičů a přátel školy při Gymnáziu Josefa Božka, Český Těšín

Datum: 14.11.2019

Místo: aula gymnázia

Účast: dle prezenčních listin přítomných rodičů

 

PROGRAM:

1. Představení členů hlavního výboru SRPŠ

Předsedkyně HV SRPŠ Miroslava Szemlová přivítala přítomné rodiče a představila členy hlavního výboru:

předsedkyně: Miroslava Szemlová, místopředsedkyně: Petra Huczalová, pokladní: Petra Fedorová

dalšími členy jsou: Alena Punčochářová, Miroslav Balek, MUDr. Miroslav Bílka a Ing. Miroslav Sluštík

 

2. Přehled činnosti spolku a členské příspěvky

Předsedkyně stručně seznámila přítomné s činností SRPŠ:

HV SRPŠ spolupracuje s vedením školy, učitelským sborem a Nadačním fondem přátel Gymnázia.

Finančními prostředky podporuje mimoškolní činnost studentů. Většinou se jedná o jízdné na soutěže, odměny na lyž., tur. a tanečních kurzech, odměny úspěšným maturantům. Dále hradí plavání, přispívá 
na materiálové vybavení školy, na které nepřispívá zřizovatel (v loňském školním roce to byl např. příspěvek na dovybavení jazykových učeben a příspěvek na sportovní vybavení nové tělocvičny). Společně
s Gymnáziem a NFPG také organizuje reprezentační ples a maturitní ples.

Předsedkyně informovala rodiče o možnostech, aktivně se zapojit do spolupráce s HV SRPŠ. Většinou se jedná o výpomoc při organizaci zmíněných akcí, nebo zajištění zajímavé besedy či přednášky pro studenty.

Dále předsedkyně poděkovala rodičům studentů 1.PA, z 1A. a 5.QA za uhrazené členské příspěvky. Členský příspěvek ve výši 1.200,- Kč byl HV SRPŠ schválen na schůzi dne 11.06.2019. Příspěvek je na 4 roky – což představuje částku 300,- Kč za rok – výše příspěvku je stále stejná.

 

3. Zpráva o výsledku hospodaření SRPŠ za školní rok 2018/2019

Předsedkyně přítomným přednesla souhrnnou zprávu o výsledku hospodaření SRPŠ za školní rok 2018/2019, kterou zpracovala paní Petra Fedorová (podrobné vyúčtování je u ní k nahlédnutí):

Příjmy:

- počáteční stav k 01.09.2018                                               48 793,- Kč
- členské příspěvky                                                              98 500,- Kč
- ostatní příjmy (zisky z plesů)                                              59 813,- Kč

Příjmy celkem:                                                                 207 106,- Kč

Výdaje:

- soutěže, olympiády, exkurze (jízdné, ubyt., start.)                39 237,- Kč
- nákup odměn a občerstvení pro studenty a hosty                 23 520,- Kč
- plavání                                                                            10 150,- Kč
- školní vybavení, pomůcky                                                  50 000,- Kč
- organizační výdaje                                                                475,- Kč

Výdaje celkem:                                                              123 382,- Kč

 

Zůstatek ke dni 31.8.2019:                                            83 724,- Kč

 

Po přečtení uvedených skutečností se přistoupilo k hlasování.

Průběh hlasování o zprávě o výsledku hospodaření SRPŠ za školní rok 2018/2019:

PRO: 102 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 2 hlasy

 

4. Plánovaný rozpočet SRPŠ na školní rok 2019/2020 a hlasování

Předsedkyně dále seznámila přítomné s plánovaným rozpočtem SRPŠ na školní rok 2019/2020:

Předpokládané příjmy:

- počáteční stav k 1.9.2019                                                   83 724,- Kč
- členské příspěvky                                                             100 000,- Kč
- ostatní příjmy                                                                    40 000,- Kč

Předpokládané příjmy celkem:                                       223 724,- Kč

Předpokládané výdaje:

- soutěže, olympiády, exkurze (jízdné, ubyt., start.)              45 000,- Kč
- nákup odměn a občerstvení pro studenty a hosty               25 000,- Kč
- plavání                                                                          11 000,- Kč
- školní vybavení, pomůcky                                               100 000,- Kč
- organizační výdaje                                                            2 500,- Kč

Předpokládané výdaje celkem:                                     183 500,- Kč

 

Předpokládaný zůstatek ke dni 31.8.2020:                   40 224,- Kč

 

Po přečtení uvedených skutečností se přistoupilo k hlasování.

Průběh hlasování o plánovaného rozpočtu na školní rok 2019/2020:

PRO: 103 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 1 hlas

 

5.  Pozvánka na VIII. reprezentační ples

Předsedkyně také všechny přítomné pozvala na VIII. reprezentační ples gymnázia, který se bude konat v sobotu 25.1.2020 od 19 hod v KaSS Střelnice v Českém Těšíně. Cena vstupenek se nezměnila a je to 350,- Kč
vč. místenky a večeře. Předprodej bude zahájen 16.12.2019. Rodiče byli také informováni, že v průběhu prosince obdrží pozvánky vč. žádosti o pomoc při přípravě a realizaci plesu.

 

6. Diskuze a ukončení členské schůze

Dále byl ponechán prostor k diskuzi. Nikdo nevznesl žádný návrh ani požadavek, proto předsedkyně poděkovala rodičům za účast na Členské schůzi a také za spolupráci.

V Českém Těšíně dne  18.11.2019                                             

Zapsala: Miroslava Szemlová, předsedkyně  HV SRPŠ

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Členská schůze Spolku rodičů a přátel školy při Gymnáziu Josefa Božka, Český Těšín

Datum: 15. 11. 2018

Místo: aula gymnázia

Účast: dle prezenčních listin přítomných rodičů

 

PROGRAM:
1. Představení členů hlavního výboru SRPŠ

Předsedkyně HV SRPŠ Miroslava Szemlová přivítala přítomné rodiče a představila členy hlavního výboru:

předsedkyně: Miroslava Szemlová, místopředsedkyně: Petra Huczalová, pokladní: Petra Fedorová

dalšími členy jsou: Alena Punčochářová, Miroslav Balek, MUDr. Miroslav Bílka a Ing. Miroslav Sluštík

2. Přehled činnosti spolku a členské příspěvky
Předsedkyně stručně seznámila přítomné s činností SRPŠ:

HV SRPŠ spolupracuje s vedením školy, učitelským sborem a Nadačním fondem přátel gymnázia (dále jen NFPG).

SRPŠ podporuje finančními prostředky mimoškolní činnost studentů (především se jedná o jízdné na soutěže, odměny na lyžařských, turistických a tanečních kurzech, odměny úspěšným maturantům). Dále hradí plavání, přispívá na materiálové vybavení školy, na které nepřispívá zřizovatel a také organizuje (spolu s Gymnáziem a NFPG) reprezentační ples a maturitní ples.

Předsedkyně informovala rodiče o možnostech, aktivně se zapojit do spolupráce s HV SRPŠ (většinou se jedná o výpomoc při organizaci zmíněných akcí, zajištění sponzorů, nebo také zajištění besedy pro studenty s nějakou významnou nebo zajímavou osobností, atd.).

Dále předsedkyně poděkovala rodičům studentů 1.PA, z 1.A. a 5.QA za uhrazené členské příspěvky. Rovněž vyzvala rodiče, kteří příspěvek doposud neuhradili, aby tak učinili (popř. se dohodli na úhradě ve splátkách). Členský příspěvek ve výši 1.200,- Kč byl HV SRPŠ schválen na schůzi dne 13.09.2018. Příspěvek je na 4 roky – což představuje částku 300,- Kč za rok (výše příspěvku je stále stejná).

3. Zpráva o výsledku hospodaření SRPŠ za školní rok 2017/2018
Předsedkyně přítomným přednesla souhrnnou zprávu o výsledku hospodaření SRPŠ za školní rok 2017/2018 (podrobné vyúčtování je k nahlédnutí u pokladní HV SRPŠ Petry Fedorové):

Příjmy:

- počáteční stav k 31.08.2017                                               41 493,- Kč

- členské příspěvky                                                                92 100,- Kč

- zisky z plesů                                                                        40 332,- Kč

Příjmy celkem:                                                                   173 925,- Kč


Výdaje:

- soutěže, olympiády, exkurze (jízdné, ubyt., start.)             47 477,- Kč

- nákup odměn a občerstvení pro studenty a hosty                           24 222,- Kč

- plavání                                                                                 21 000,- Kč

- školní vybavení, pomůcky                                                  30 000,- Kč

- organizační výdaje                                                                2 433,- Kč

Výdaje celkem:                                                                  125 132,- Kč

 

Zůstatek ke dni 31.08.2018:                                                48 793,- Kč

 

4. Plánovaný rozpočet SRPŠ na školní rok 2018/2019 a hlasování
Předsedkyně dále seznámila přítomné s plánovaným rozpočtem SRPŠ na školní rok 2018/2019.

Předpokládané příjmy:

- počáteční stav k 01.09.2018                                               48 793,- Kč

- členské příspěvky                                                                70 000,- Kč

- zisky z plesů                                                                        40 000,- Kč

Předpokládané příjmy celkem:                                        158 793,- Kč


Předpokládané výdaje:

- soutěže, olympiády, exkurze (jízdné, ubyt., start.)             50 000,- Kč

- nákup odměn a občerstvení pro studenty a hosty               25 000,- Kč

- plavání                                                                                 10 000,- Kč

- školní vybavení, pomůcky                                                  30 000,- Kč

- organizační výdaje                                                                2 500,- Kč

Předpokládané výdaje celkem:                                        117 500,- Kč

 

Předpokládaný zůstatek ke dni 31.08.2019:                     41 293,- Kč

 

Po přečtení uvedených skutečností se přistoupilo k hlasování.

Průběh hlasování o plánovaném rozpočtu na školní rok 2018/2019:

PRO: 100 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů

 

5.  Pozvánka na VII. reprezentační ples
Všichni přítomní byli pozváni na VII. reprezentační ples gymnázia, který se bude konat v sobotu 26.01.2019 od 19 hod. v KaSS Střelnice v Českém Těšíně. Cena vstupenek bude 350,- Kč vč. místenky a večeře. Předprodej bude zahájen pravděpodobně 10.12.2018. Rodiče byli také informováni, že v průběhu prosince obdrží pozvánky vč. žádosti o pomoc při přípravě a realizaci plesu.

6. Diskuze a ukončení členské schůze
Dále byl ponechán prostor k diskuzi. Nikdo nevznesl žádný návrh ani požadavek, proto předsedkyně poděkovala rodičům za účast na Členské schůzi a také za spolupráci.

 

V Českém Těšíně dne  19. 11. 2018                                            

Zapsala: Miroslava Szemlová, předsedkyně  HV SRPŠ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

8. Členská schůze Spolku rodičů a přátel školy při Gymnáziu Josefa Božka, Český Těšín

Datum: 14. 11. 2017

Místo: aula gymnázia

Účast: dle prezenčních listin přítomných rodičů

PROGRAM:

1. Zahájení členské schůze SRPŠ

Předsedkyně HV SRPŠ Miroslava Szemlová přivítala přítomné rodiče a seznámila je s programem členské schůze.

2. Představení stávajících i navrhovaných členů hlavního výboru SRPŠ a hlasování

Předsedkyně jmenovitě představila stávající členy hlavního výboru i dva nově navrhované členy (2 původní členové ukončili svou činnost, jelikož jejich děti ukončili studium na gymnáziu):

předseda: Miroslava Szemlová
místopředseda: Petra Huczalová
pokladník: Petra Fedorová
stávající člen: Miroslav Balek
stávající člen: MUDr. Miroslav Bílka
nový člen: Alena Punčocářová
nový člen: Miroslav Sluštík

Průběh hlasování o členech HV SRPŠ: PRO - 183 hlasů, PROTI - 0 hlasů, ZDRŽEL SE - 4 hlasy

3. Přehled činnosti spolku a členské příspěvky

Předsedkyně stručně seznámila přítomné s činností spolku a poděkovala rodičům za uhrazené
členské příspěvky.

4. Výsledek hospodaření SRPŠ za školní rok 2016/2017 vč. schválení

Předsedkyně přednesla zprávu o výsledku hospodaření SRPŠ za školní rok 2016/2017 (podrobně je k nahlédnutí u pokladní HV SRPŠ Petry Fedorové):

Příjmy:
- počáteční stav k 31. 8. 2016 50 783,- Kč
- členské příspěvky 111 595,- Kč
Příjmy celkem: 162 378,- Kč

Výdaje:
- soutěže, olympiády, exkurze (jízdné, ubyt., start.) 36 344,- Kč
- odměny pro žáky vč. občerstvení při maturitách 28 810,- Kč
- adaptační kurz 12 000,- Kč
- plavání 11 200,- Kč
- školní vybavení, pomůcky 30 000,- Kč
- organizační výdaje 2 531,- Kč
Výdaje celkem: 120 885,- Kč

Zůstatek ke dni 30. 8. 2017: 41 493,- Kč
Průběh hlasování o výsledku hospodaření SRPŠ: PRO - 186 hlasů, PROTI - 0 hlasů, ZDRŽEL SE - 1 hlas

5. Návrh rozpočtu SRPŠ na školní rok 2017/2018

Předsedkyně přítomné seznámila s návrhem rozpočtu SRPŠ na školní rok 2017/2018, který rovněž připravila pokladní HV SRPŠ p. Petra Fedorová:
Předpokládané příjmy:
- počáteční stav k 30. 8. 2017 41 493,- Kč
- členské příspěvky 110 000,- Kč
Předpokládané příjmy celkem: 151 493,- Kč

Předpokládané výdaje:
- soutěže, olympiády, exkurze (jízdné, ubyt., start.) 40 000,- Kč
- odměny pro žáky vč. občerstvení při maturitách 20 000,- Kč
- plavání 15 000,- Kč
- školní vybavení, pomůcky 30 000,- Kč
- organizační výdaje 2 000,- Kč
Předpokládané výdaje celkem: 107 000,- Kč

Předpokládaný zůstatek ke dni 30. 8. 2018: 44 493,- Kč

6. Ukončení členské schůze a pozvánka na VI. Reprezentační ples


Na závěr schůze předsedkyně poděkovala rodičům za spolupráci a pozvala je na VI. reprezentační ples gymnázia, který se bude konat 27. ledna. 2018 od 19 hod. v KaSS Střelnice v Českém Těšíně. Dále rodiče informovala o ceně vstupenek a předprodeji a o pozvánkách vč. žádosti o pomoc při přípravách a realizaci plesu.

V Českém Těšíně dne 19. 11. 2017
Zapsala: Miroslava Szemlová, předseda HV SRPŠ

---------------------------------------------

 

7. členská schůze SRPŠ při Gymnáziu Josefa Božka, Český Těšín

Datum: 10. listopadu 2016

Místo: aula gymnázia

Účast: dle prezenčních listin přítomných rodičů

PROGRAM:

1. Zahájení členské schůze SRPŠ

Petra Huczalová přivítala přítomné rodiče a seznámila je s programem členské schůze.

2. Představení členů hlavního výboru SRPŠ, seznámení s činnostmi SRPŠ

Předsedkyně HV SRPŠ Petra Huczalová jmenovitě představila členy stávajícího hlavního výboru, stručně seznámila přítomné s činnostmi spolku.

3. Zpráva o hospodaření HV SRPŠ 

Zprávu přednesla Petra Huczalová, podrobně je k nahlédnutí u pokladní HV SRPŠ Lenky Kubienové. Některé konkrétní výdaje ve školním roce 2015/2016:

Shrnutí hospodaření:

HV SRPŠ získává finanční prostředky nejen z členských příspěvků rodičů, členů, tak i z vlastní činnosti (maturitní ples 38.565,- Kč, reprezentační ples  10.592,- Kč). Ve výdajích se pak HV SRPŠ snaží podporovat především studijní, sportovní a společenské aktivity studentů a také zvelebování prostředí školy, na které škola nemá možnost získat finance od svého zřizovatele.

4. Členské příspěvky

Petra Huczalová poděkovala rodičům za členské příspěvky zaplacené v tomto školním roce. Členské příspěvky jsou placeny prostřednictvím třídních učitelů.

5. Schvalování nových stanov a členů dosavadního HV

V souvislosti s novým občanských zákoníkem je nutno přejmenovat Sdružení rodičů při Gymnáziu v Českém Těšíně, Frýdecká 30, na zapsaný spolek, tj. Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu Josefa Božka,
Český Těšín, Frýdecká 689/30.

Nové stanovy byly členům SRPŠ hlasitě přečteny a o jejich schválení bylo veřejně hlasováno. Pro schválení stanov - 134 hlasů, proti - 0 hlasů,
zdržel se hlasování - 1 hlas.

Bylo také hlasováno o členech hlavního výboru SRPŠ. Pro 135 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se hlasování 0 hlasů.

6. Ukončení členské schůze SRPŠ

Na závěr schůze pozvala předsedkyně rodiče na V. reprezentační ples gymnázia, který se bude konat v sobotu 28. ledna 2017 od 19 hodin v Kulturním a společenském středisku Střelnice v Českém Těšíně.

 

Zapsala: Petra Huczalová, předseda  HV SRPŠ

---------------------------------------------

 

6. členská schůze SR při Gymnáziu v Českém Těšíně

Datum: 12. listopadu 2015 

Místo: aula gymnázia

Účast:
dle prezenčních listin rodičů na třídních schůzkách, jež následovaly ve třídách bezprostředně po ukončení členské schůze SR

PROGRAM:

1. Zahájení členské schůze SR
Slavomír Mitrenga přivítal přítomné rodiče a seznámil je s programem členské schůze.

2. Představení členů hlavního výboru Sdružení rodičů (HV SR)
Předseda HV SR Slavomír Mitrenga jmenovitě představil členy stávajícího hlavního výboru Sdružení rodičů, kterým zároveň poděkoval za činnost v HV SR v minulém období.

3. Zpráva o hospodaření HV SR
Zprávu přednesl Slavomír Mitrenga – podrobně k nahlédnutí je u pokladní HV SR Lenky Kubienové.
Některé konkrétní výdaje ve školním roce 2014/2015:

Shrnutí hospodaření – HV SR získává finanční prostředky nejen z členských příspěvků rodičů, členů SR,
(63.200 Kč+ zůstatek ze šk. roku 2013/2014 – 47.311 Kč) ale i z vlastní činnosti (maturitní ples – 7.022 Kč, reprezentační ples – 13.106 Kč).
Ve výdajích se pak HV SR snaží podporovat především studijní, sportovní a společenské aktivity studentů a také zvelebování prostředí školy, na které škola nemá možnost získat finance od svého zřizovatele.

4. Členské příspěvky 
Slavomír Mitrenga poděkoval rodičům za členské příspěvky zaplacené v tomto školním roce. Členské příspěvky jsou placeny prostřednictvím třídních učitelů.

5. Ukončení členské schůze SR
Slavomír Mitrenga poděkoval rodičům za peněžní a věcné dary do tomboly na maturitní ples, který se uskuteční 21. 11. 2015. Na závěr přítomné pozval na IV. reprezentační ples gymnázia, jenž se bude konat v sobotu
30. ledna 2016 od 19 hodin v Kulturním a společenském středisku Střelnice v Českém Těšíně.

Zapsal: Slavomír Mitrenga, předseda HV SR

---------------------------------------------

 

5. Dne 13. listopadu 2014 členská schůze SR při Gymnáziu v Českém Těšíně (aula gymnázia)

Účast:
dle prezenčních listin rodičů na třídních schůzkách, jež následovaly ve třídách bezprostředně po ukončení členské schůze SR

PROGRAM:

1. Zahájení členské schůze SR
Slavomír Mitrenga přivítal přítomné rodiče a seznámil je s programem členské schůze.

2. Představení členů hlavního výboru Sdružení rodičů (HV SR)
Předseda HV SR Slavomír Mitrenga představil jmenovitě členy hlavního výboru Sdružení rodičů, kterým zároveň poděkoval za dosavadní činnost v HV SR.

3. Zpráva o hospodaření HV SR
Zprávu přednesl Slavomír Mitrenga – podrobně k nahlédnutí je u pokladní HV SR Lenky Kubienové.

Některé konkrétní výdaje ve školním roce 2013/2014:

– jízdné na soutěže, projekty a sportovní turnaje – 16.851 Kč
 – odměny a dárky (turistický, lyžařský a taneční kurz, soutěže, vánoční koncert) – 19.584 Kč
 – dresy pro softbalové družstvo studentů – 8.000 Kč
 – občerstvení k maturitám – 4.500 Kč
 – příspěvek na Majáles – 5.000 Kč
 – příspěvek na vybavení jazykové učebny – 30.000 Kč

Shrnutí hospodaření – HV SR získává finanční prostředky nejen z členských příspěvků rodičů, členů SR (129.850 Kč), ale i z vlastní činnosti (maturitní ples – 12.415 Kč).
Ve výdajích se pak HV SR snaží podporovat především studijní, sportovní a společenské aktivity studentů a také zlepšování prostředí školy, na které škola nemá možnost získat finance od svého zřizovatele.

4. Členské příspěvky
Slavomír Mitrenga poděkoval rodičům za členské příspěvky zaplacené v tomto školním roce. Členské příspěvky jsou placeny prostřednictvím třídních učitelů.
5. Ukončení členské schůze SR
Slavomír Mitrenga poděkoval rodičům za peněžní a věcné dary do tomboly na maturitní ples konaný dne 8. 11. 2014. Na závěr přítomné pozval na III. reprezentační ples gymnázia, který se bude konat v sobotu 24. ledna 2015 od 19.00 hodin v Kulturním a společenském středisku Střelnice v Českém Těšíně.

Zapsal dne 13. listopadu 2014

Slavomír Mitrenga, předseda HV SR

---------------------------------------------

 

4. Dne 13. listopadu 2013 členská schůze Sdružení rodičů při Gymnáziu v Českém Těšíně (aula gymnázia)

Účast:
dle prezenčních listin rodičů na třídních schůzkách, jež následovaly ve třídách bezprostředně po ukončení členské schůze SR

PROGRAM:

1. Zahájení členské schůze SR
Slavomír Mitrenga přivítal přítomné rodiče a seznámil je s programem členské schůze.

2. *Představení členů hlavního výboru Sdružení rodičů (HV SR)**
Předseda HV SR Slavomír Mitrenga představil přítomným rodičům jmenovitě členy hlavního výboru Sdružení rodičů, kterým zároveň poděkoval za činnost v HV SR v minulém období.

3. Zpráva o hospodaření HV SR
Zprávu přednesl Slavomír Mitrenga – podrobně k nahlédnutí je u pokladní HV SR Pavlíny Kaňokové.
Některé konkrétní výdaje ve školním roce 2012/2013:

Shrnutí hospodaření:
Zisky: HV SR získal v uplynulém školním roce finanční prostředky z členských příspěvků rodičů, členů SR (132.250 Kč) a také z vlastní činnosti (maturitní ples: 28.529 Kč, reprezentační ples: 11.989 Kč).
Výdaje: HV SR se snaží soustavně a přednostně podporovat studijní, sportovní a společenské aktivity studentů, ale také se podílí na zlepšování prostředí školy, na které škola nemá možnost získat finance od svého zřizovatele.

4. Členské příspěvky
Slavomír Mitrenga poděkoval rodičům za členské příspěvky zaplacené v tomto školním roce. Zároveň informoval rodiče o možnosti rozložení platby členského příspěvku o výši 1.200 Kč na tři splátky. Členské příspěvky jsou odevzdávány prostřednictvím třídních učitelů.

5. Ukončení členské schůze SR
Slavomír Mitrenga poděkoval rodičům za peněžní a věcné dary do tomboly na maturitní ples konaný 9. listopadu 2013. Na závěr přítomné pozval na II. reprezentační ples gymnázia, který se bude konat v sobotu 25. ledna 2014 v 19.00 hodin v Kulturním a společenském středisku Střelnice v Českém Těšíně.

Zapsal: Slavomír Mitrenga, předseda HV SR

---------------------------------------------

 

3. 15. listopadu 2012 členská schůze SR při Gymnáziu v Českém Těšíně (aula gymnázia)

Účast:
dle prezenčních listin rodičů na třídních schůzkách, jež následovaly ve třídách bezprostředně po ukončení členské schůze SR

PROGRAM:

1. Projev zástupce ředitele školy Mgr. Radka Dudy
Zástupce ředitele školy přivítal přítomné rodiče a poděkoval členům HV SR za zodpovědné a zdařilé uspořádání maturitního plesu. Dále pak poděkoval za přínosnou spolupráci mezi SR a školou. Na závěr předal slovo odstupujícímu předsedovi HV SR MUDr. Miroslavu Bílkovi.

2. Zahájení členské schůze SR
MUDr. Miroslav Bílka seznámil přítomné rodiče s programem členské schůze.

3. Zpráva o činnosti hlavního výboru Sdružení rodičů (HV SR)
Zprávu přednesl místopředseda HV SR MUDr. Miroslav Bílka – krátce zhodnotil činnost HV SR ve školním roce 2011/2012:

Snahou výboru SR bylo a nadále bude podporovat aktivní studenty formou příspěvků na jízdné a ceny v soutěžích, podporovat akce studentů jako lyžařský výcvik, majáles, maturitní ples, studijní pobyty apod.

4. Zpráva o hospodaření HV SR
Zprávu přednesl MUDr. Miroslav Bílka – podrobně k nahlédnutí je u pokladní HV SR Pavlíny Kaňokové.
Některé konkrétní výdaje ve školním roce 2011/2012:

Shrnutí hospodaření – HV SR získává finanční prostředky nejen z členských příspěvků rodičů, členů SR ( 87.550 Kč), ale i z vlastní činnosti (maturitní ples 44.629 Kč)
Ve výdajích se pak HV SR snaží podporovat především studijní, sportovní a společenské aktivity studentů a také zlepšování prostředí školy, na které škola nemá nárok získat finance od svého zřizovatele.

5. Hlasování o členském příspěvku do SR
HV SR navrhl pro školní rok 2012/2013 změnu výběru členských příspěvků od rodičů studentů 1. A a Primy A takto: u těchto studentů vybrat příspěvek na čtyři roky tzn. jednorázově 1.200. U studentů vyšších ročníků ponechat členský příspěvek do SR v dosavadní výši 300 Kč za školní rok na žáka. Členská schůze SR změnu a výši členského příspěvku jednomyslně odsouhlasila.

6. Změna ve funkci předsedy HV SR
MUDr. Miroslav Bílka informoval rodiče o důvodech svého odstoupení z funkce předsedy HV SR neprázdněnost, pracovní vytížení) a představil nově zvoleného předsedu HV SR Slavomíra Mitrengu. MUDr Miroslav Bílka bude v dalším období vykonávat funkci zástupce předsedy HV SR.

7. Ukončení členské schůze SR
MUDr. Miroslav Bílka poděkoval všem rodičům za spolupráci. Současně požádal o podporu ve formě darů do tomboly na připravovaný reprezentační ples gymnázia a případné sponzorské dary pro činnost SR. Poděkoval též PhDr. Aleně Hasákové za činnost koordinátora mezi SR a školou a Mgr. Dagmar Nogové za spolupráci při přípravě plesů.

Zapsal Slavomír Mitrenga, předseda HV SR

---------------------------------------------

 

2. 19. listopadu 2009 členská schůze SR při Gymnáziu v Českém Těšíně (aula gymnázia)

Účast:
dle prezenčních listin rodičů na třídních schůzkách, jež následovaly ve třídách bezprostředně po ukončení členské schůze SR

PROGRAM:

1. Zahájení členské schůze SR
Předseda Ing. Radomír Morawiec seznámil přítomné rodiče s programem členské schůze, přivítal jako hosty ředitelku školy a zástupce profesorského sboru a požádal o slovo ředitelku školy.

2. Projev ředitelky školy Mgr. Zuzany Carbolové
Ředitelka školy zhodnotila činnost školy v předchozím školním roce, seznámila rodiče s hlavními body Výroční zprávy školy, vyzvedla nejvýznamnější aktivity a úspěchy studentů a školy jako takové; na závěr předala slovo také svému zástupci Mgr. Radomíru Dudovi.

3. Zpráva o činnosti hlavního výboru Sdružení rodičů (HV SR)
Zprávu přednesl předseda HV SR Ing. Morawiec – krátce zhodnotil činnost HV SR ve školním roce 2008/2009:

Snahou výboru SR bylo a nadále bude podporovat aktivní studenty formou příspěvků na jízdné a ceny v soutěžích, podporovat akce studentů jako lyžařský výcvik, majáles, maturitní ples, studijní pobyty apod.

4. Zpráva o hospodaření HV SR
Zprávu přednesl člen HV SR Miroslav Balek – podrobně k nahlédnutí u pokladní HV SR Pavlíny Kaňokové.
Některé konkrétní výdaje:

Shrnutí hospodaření – HV SR získává finanční prostředky nejen z členských příspěvků rodičů, členů SR (cca 110 tisíc Kč), ale i vlastní činností (ples, sponzoři – cca 75 tisíc Kč)
Ve výdajích se pak HV SR snaží podporovat především studijní, sportovní a společenské aktivity studentů a také zlepšování prostředí školy, na které škola nemá nárok získat finance od svého zřizovatele; v uplynulém školním roce to byly např. odpočinkové kouty pro studenty, letos diskutujeme možnosti podpory vybudování multimediální počítačové učebny.

5. Doplnění členů HV SR
V průběhu roku se počet členů HV SR povážlivě snížil, a proto bylo navržen doplnění HV SR o další rodiče. Členy HV SR byli členskou schůzí SR zvoleni:
Ing. Radomír Morawiec
Pavlína Kaňoková
MUDR. Miroslav Bílka
Ing. Lucie Klapsiová
Helena Korčová
Mgr. Dagmar Sosnová
Miroslav Balek
Lenka Kubienová
Andrea Reisová
Renata Misiorzová
Slavomír Mitrenga
Ing. Ingrid Legierská
Klaudie Dinelli

6. Hlasování o členském přípěvku do SR
HV SR navrhl pro školní rok 2009/2010 ponechat členský příspěvek do SR v dosavadní výši 300,– Kč na žáka. Členská schůze SR výši členského příspěvku jednomyslně odsouhlasila.

7. Ukončení členské schůze SR
Předseda Ing. Morawiec poděkoval všem rodičům za spolupráci. Současně požádal o podporu ve formě darů do tomboly na maturitní ples a případné sponzorské dary pro činnost SR. Poděkoval též PhDr. Aleně Hasákové za činnost koordinátora mezi SR a školou a Mgr. Dagmar Nogové za spolupráci při přípravě plesu.

---------------------------------------------
 

1. 25. září 2008 členská schůze Sdružení rodičů při Gymnáziu v Českém Těšíně

 

.