Základní informace

MATURITA 2019 - 2020

 

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Společná část je řízena státem tak, že přípravou je pověřená společnost CZVV. Profilová část je stanovena ředitelem školy, který určí nejen obsah a formu profilových zkoušek, ale i jejich počet.


1/ Kalendář maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020

Kalendář přípravy a průběhu maturitní zkoušky v řádném termínu zkoušek ve školním roce 2019/2020 vypadá následovně: 

Kalendář přípravy a průběhu  náhradních a opravných  zkoušek ve školním roce 2019/2020 vypadá následovně:

2/ Společná část maturitní zkoušky

Povinné zkoušky

  1. Český jazyk a literatura
  2. Cizí jazyk nebo matematika

Zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka se skládají z tří dílčích zkoušek (ústní zkouška, didaktický test, písemná práce). Zkouška z matematiky se koná formou didaktického testu. Pro úspěšné složení společné části maturitní zkoušky musí žáci uspět u obou povinných zkoušek.

Nepovinné zkoušky

Žák si může (ale nemusí) zvolit maximálně 2 nepovinné zkoušky, a to z nabídky:

Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý, francouzský. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje.

 

3/ Profilová část maturitní zkoušky

Žáci budou skládat povinně 2 zkoušky z předmětů, které určí ředitel školy. Zkoušky budou mít formu ústní. Žák nemůže konat povinnou zkoušku z předmětů, ze kterých již byl zkoušen ve společné části maturitní zkoušky.

Pokud žák ve společné části konal zkoušku z matematiky, musí být jedna z povinných zkoušek profilové části z cizího jazyka.

Povinnou zkoušku z anglického jazyka v profilové části žák může nahradit výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti na úrovni B2 nebo vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. V tomto případě si žák zkoušku z anglického jazyka volí jako nepovinnou profilovou zkoušku a musí si místo ní zvolit povinnou zkoušku z jiného předmětu, ze kterého nebyl zkoušen ve společné části maturitní zkoušky. Zároveň ve společné části si již nevolí zkoušku z anglického jazyka.

Povinnou zkoušku z německého jazyka v profilové části žák může nahradit výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti na úrovni B1 nebo vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. V tomto případě si žák zkoušku z německého jazyka volí jako nepovinnou profilovou zkoušku a musí si místo ní zvolit povinnou zkoušku z jiného předmětu, ze kterého nebyl zkoušen ve společné části maturitní zkoušky. Zároveň ve společné části si již nevolí zkoušku z německého jazyka.

Povinnou zkoušku z francouzského jazyka v profilové části žák může nahradit výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti na úrovni B1 nebo vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. V tomto případě si žák zkoušku z francouzského jazyka volí jako nepovinnou profilovou zkoušku a musí si místo ní zvolit povinnou zkoušku z jiného předmětu, ze kterého nebyl zkoušen ve společné části maturitní zkoušky. Zároveň ve společné části si již nevolí zkoušku z francouzského jazyka.

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy do 31. března 2020. Součástí žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

Žák může konat 2 nepovinné zkoušky ze seznamu předmětů stanoveného ředitelem školy.

Seznam předmětů pro povinné zkoušky:

Seznam předmětů pro nepovinné zkoušky:

4/ Zkouška Matematika +

Zkouška Matematika+ se koná v období od 5. do 12. května 2020, a to ve školách stanovených Centrem (dále jen „spádová škola“). Přesný den a čas konání zkoušky a seznam spádových škol zveřejní Centrum nejpozději 31. ledna 2020, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zkouška Matematika+ bude ve všech spádových školách zahájena ve stejnou dobu podle jednotného časového schématu. Zkouška je dobrovolná a bezplatná. Uchazeč se ke zkoušce přihlašuje vyplněním elektronické přihlášky prostřednictvím portálu Centra (VPŽ) na webové adrese https://vpz.cermat.cz, a to v období od 2. ledna
do 15. ledna 2020.

5/ Další informace

Na webovém portálu www.novamaturita.cz najdete všechny důležité informace ke společné části nové maturitní zkoušky (katalogy požadavků k jednotlivým zkušebním předmětům, struktura zkoušek a další). Žákům i jejich učitelům jsou zde k dispozici ilustrační verze didaktických testů, zadání písemných prací a pracovních listů, které jim mohou výrazně napovědět, jak budou maturitní zkoušky vypadat.

 

Českém Těšíně dne 11. 9. 2019                          RNDr. Tomáš Hudec v.r.