Základní informace k přijímacímu řízení

Gymnázium Josefa Božka,  Český Těšín přijímá pro školní rok 2020/2021:

Jednotná přijímací zkouška proběhne formou písemného testu z oboru Český jazyk a literatura
a písemného testu z oboru Matematika a její aplikace.

Jednotné testy proběhnou v termínech:
 

Počet termínů v rámci 1. kola přijímacích zkoušek byl omezen na jeden, uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce jako prvním v pořadí. Uchazeč obdrží pozvánku v termínu nejpozději 10 pracovních dnů před konáním zkoušky.

Jednotná přijímací zkouška se bude skládat z písemného testu z českého jazyka a literatury a z písemného testu z matematiky. Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut. Test z matematiky trvá 85 minut.

Kritéria přijímacího řízení zůstávají stejná.

Přijímací zkoušky vyhodnocuje stejně jako doposud Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV).

Škola odešle Centru ještě v den konání jednotné přijímací zkoušky naskenované testy. Centrum je povinno zpřístupnit škole výsledky do 15. června pro 4leté obory a do 16. června pro 8leté obory. Výsledky obdrží i škola uvedená v přihlášce jako druhá v pořadí.

Ředitel školy musí zveřejnit pořadí uchazečů pod přiděleným registračním číslem, pro 4leté studium nejpozději do 16. června a pro 8leté studium nejpozději do 17. června. Seznam bude zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a na školních webových stránkách, a to alespoň po dobu 15 dnů.

Přijatí uchazeči potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na škole odevzdáním zápisového lístku na sekretariátu školy nebo k poštovní přepravě, 4leté studium do 23. 6. 2020, 8leté studium do 24. 6. 2020. Rozhodnutí o přijetí se nezasílají.

Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí (lze vyzvednout ve škole v termínech uvedených v pozvánce). Společně s rozhodnutím o nepřijetí zašle ředitel školy také poučení o možnosti podání žádosti o vydání nového rozhodnutí, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné.

Ředitel má možnost přijmout uchazeče podle výsledného pořadí na místa uvolněná po odevzdání zápisových lístků. Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu.

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče, který se do 3 dnů z vážných důvodů omluví písemně řediteli školy, stanovilo ministerstvo na úterý 23. června 2020.

Podrobnější informace najdou všichni uchazeči v doporučeném dopise, který jim bude zaslán poštou.

        

----------------------------------

Informace a typové úlohy:

   

 

         Odkazy na informace o přijímacím řízení ve školním roce 2019/2020:

 

Jednotná přijímací zkouška 2020 - informace - Centrum pro zjišťování výsledků (Cermat)

 

Testová zadání k procvičování

Informace MSK

Informace MŠMT

Specifikace požadavků k jednotné přijímací zkoušce 4leté studium

Specifikace požadavků k jednotné přijímací zkoušce 8leté studium

 

 

Soubor typových úloh z českého jazyka (*.pdf)

Soubor typových úloh z matematiky (*.pdf)

 

Soubor testových úloh z českého jazyka a literatury, PZ pro 5.roč. ZŠ (*.pdf)

Soubor testových úloh z matematiky pro 5. třídy (*.pdf)