Výsledky 8leté studium

Výsledky 1. kola přijímacího řízení po náhradním termínu
studijní obor: 79-41-K/81 Gymnázium

osmileté studium

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke vzdělávání

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 26. 6. 2020 na veřejně přístupném místě v areálu školy. Dále bylo také zveřejněno dne 26. 6. 2020 na webových stránkách školy www.gmct.cz  a je zveřejněno po dobu 15 dnů.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení po náhradním termínu, studijní obor: 79-41-K/81 Gymnázium, osmileté studium (*pdf)

 

Poučení pro přijaté uchazeče

V souladu s ustanovením § 19 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, musí účastník řízení, jemuž bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v uvedené střední škole a oboru vzdělávání odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání,
a to nejpozději do 3. 7. 2020. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle předchozího ustanovení, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí
o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka této střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, kdy uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na jiné škole, na kterou byl přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu.

 

Poučení pro nepřijaté uchazeče

Proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu není možné v roce 2020 podat odvolání.

Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost podat Žádost o vydání nového rozhodnutí řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole. Počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.

Formulář: Žádost o vydání nového rozhodnutí (.docx)

Nevyhoví-li ředitel Žádosti o vydání nového rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.

Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání rozhodnutí o přijetí z této školy vzít zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy. Speciální zákon v kombinaci se školským zákonem stanovují lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po vydání nového rozhodnutí na 10 pracovních dnů ode dne oznámení (doručení) nového rozhodnutí uchazeči.

 

Prosíme přijaté uchazeče o urychlené odevzdání zápisových lístků, případně o informaci (osobně nebo emailem), že přijatý uchazeč nenastoupí na naše gymnázium.

Nepřijatí uchazeči si mohou rozhodnutí vyzvednout také osobně na sekretariátu školy a na místě podat Žádost o vydání nového rozhodnutí.

 

 

RNDr. Tomáš Hudec v. r.

 

                                                                                                                      ředitel gymnázia