Profil absolventa

Úspěšným ukončením příslušného školního vzdělávacího programu (ŠVP) dosáhne žák středního vzdělání s maturitou. Prioritou je příprava žáků na vysokoškolská studia, ale také osvojení si základních principů orientace na trhu práce včetně uplatnění absolventů v zemích EU. Absolvent gymnázia je schopen samostatně myslet a vyhledávat podstatné a zásadní informace. Dokáže otevřeně a kriticky přijímat nové názory, metody práce a řešení problémů. Všeobecné vzdělání s důrazem na oborovou orientaci žáků v rámci volitelných předmětů umožňuje úspěšné studium na humanitně i přírodovědně zaměřených studijních oborech vysokých škol. Absolvent nedisponuje pouze encyklopedickými vědomostmi, ale umí využít široké spektrum získaných poznatků při dalším studiu na vyšším stupni škol a při budování vlastní profesní kariéry. Důraz klademe na všeobecný přehled a orientaci v aktuálním dění ve světě, ve společnosti a ve vybraných oborech lidského vědění. Za nezbytný předpoklad pro život člověka 21. století považujeme rovněž velmi dobrou jazykovou vybavenost a schopnost využívat ICT jako běžný pracovní nástroj. Naším absolventem je osobnost přiměřeně sebevědomá a zodpovědná, respektující a tolerující názory a myšlenky druhých. Osobnost, která ctí morální a právní normy společnosti a bude je dodržovat.