Stanovy SRPŠ

Stanovy spolku rodičů a přátel školy při Gymnáziu Josefa Božka

 

STANOVY

Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu Josefa Božka,

Český Těšín, Frýdecká 689/30

 

Čl. I.

Základní ustanovení

 1. Název spolku:

Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu Josefa Božka, Český Těšín, Frýdecká 689/30

 1. Sídlo spolku:

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, Frýdecká 689/30

 1. Spolek je považován za spolek v souladu s ustanovením § 3045 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).
 2. Spolek navazuje svou činností i hospodařením na předchozí aktivity organizační složky   „Sdružení rodičů při Gymnáziu v Českém Těšíně, Frýdecká 30“.
 3. Spolek je založen na dobu neurčitou.

 

Čl. II.

Účel a předmět činnosti spolku

Hlavní činnost spolku:

 1. Spolek sdružuje fyzické a právnické osoby za splnění podmínek dle občanského zákoníku a vyvíjí činnost ve prospěch a v zájmu Gymnázia Josefa Božka, Český Těšín, Frýdecká 689/30.
 2. Součinnost vedení školy a spolku při pedagogicko-výchovném procesu.
 3. Spolupráce v oblasti mimoškolní a zájmové činnosti žáků.

 

Vedlejší činnost spolku:

 1. Pomoc v oblasti ekonomického a hospodářského zajištění.

 

Čl. III.

Členství a členský příspěvek

 1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let, která se ztotožňuje s účelem spolku a chce působit v jeho rámci. Členství rodičů žáků školy ve spolku je dobrovolné, členem se může stát také občan, který není rodičem žáka školy a jakákoliv právnická osoba.
 2. Kdo se uchází o členství ve spolku, projevuje tím vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se stane členem spolku.
 3. Členství ve spolku vzniká:

- zaplacením členského příspěvku spolku.

 

 1. Členství ve spolku zaniká:

- nezaplacením členského příspěvku ani v prodloužené lhůtě,

- vystoupením člena spolku,

- vyloučením člena na základě porušení stanov spolku,

- zánikem spolku.

 1. Každý člen spolku má právo:

- účastnit se na jednání a rozhodování členské schůze spolku,

- podílet se na veškeré činnosti spolku a používat výhody, které spolek svým členům poskytuje,

- volit a být volen do orgánů spolku.

 1. Každý člen spolku je povinen:

- dodržovat stanovy spolku a jednat v souladu s nimi,

- platit členský příspěvek,

- řídit se rozhodnutím orgánů spolku,

- přispívat dle svých možností k plnění cílů a poslání spolku.

 1. Výše ročního členského příspěvku je vždy určena výborem pro příslušný školní rok. Členský příspěvek je vždy stanoven jako minimální s tím, že kterýkoliv člen spolku může dobrovolně uhradit členský příspěvek vyšší.
 2. Zaplacené členské příspěvky se při zániku členství ve spolku nevracejí, a to ani z části.

 

Čl. IV.

Orgány spolku

 1. Členská schůze - nejvyšší orgán spolku

- schází se nejméně 1x za rok a je svolávána hlavním výborem spolku,

- svolat členskou schůzi lze i oznámením na webových stránkách školy,

- na členské schůzi se hlasuje veřejně,

- volba členů hlavního výboru je veřejná, pokud nerozhodnou členové schůze o hlasování

  tajném,

Do výlučné pravomoci členské schůze patří:

- určovat hlavní zaměření činnosti spolku,

- schvalovat stanovy a rozhodovat o jejich změně,

- volit členy hlavního výboru,

- schvalovat zásady a výsledek hospodaření spolku,

- hodnotit činnost volených orgánů spolku i jejich členů,

- projednávat a schvalovat zprávy o činnosti hlavního výboru,

- odvolávat i před uplynutím funkčního období jednotlivé členy hlavního výboru, neplní-li řádně  

  své povinnosti a místo nich volit nové členy,

- rozhodnout o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.

 

 1. Hlavní výbor - statutární orgán spolku

- je kolektivní orgán a má lichý počet členů (minimálně však tři),

- schází se dle potřeby a je svoláván předsedou,

- členy hlavního výboru volí a odvolává členská schůze,

- členové hlavního výboru si ze svého středu volí předsedu, místopředsedu a další funkce,

- jménem hlavního výboru jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti místopředseda,

- právní úkony, pro které je předepsaná písemná forma, podepisuje za spolek předseda,

 

Do pravomoci hlavního výboru patří:

- řídit činnost spolku,

- jednat jménem spolku navenek ve všech věcech,

- rozhodovat o výši členského příspěvku,

- rozhodovat o všech záležitostech, jež nejsou stanovami vyhrazeny jiným orgánům spolku,

- plnit usnesení členské schůze,

- informovat členy spolku o své činnosti,

- řídit se stanovami spolku.

 

Čl. V.

Hospodaření spolku

 1. Spolek hospodaří s vlastním majetkem nebo s majetkem, ke kterému má právo užívání. Majetek je ve vlastnictví spolku jako celku.
 2. Spolek získává prostředky na svou činnost zejména z těchto zdrojů:

- z členských příspěvků,

- z dobrovolných darů rodičů žáků školy (ať jsou či nejsou členy spolku), dalších členů spolku,

  případně právnických osob a sponzorů,

- z výnosů akcí pořádaných spolkem.

 1. Povinností spolku je využívat majetek (prostředky) k plnění svého účelu a to co nejhospodárněji a nejúčelněji.
 2. Prostředky spolku jsou vydávány zejména na podporu výchovně - vzdělávací, zájmové a odborné činnosti žáků včetně materiální a finanční pomoci, především pro:

- částečnou úhradu nákladů účasti žáků školy na různých soutěžích, exkurzích, výletech, apod.,

- částečnou úhradu nákladů různých akcí, soutěží, konferencí, apod. pořádaných školou,

- částečnou úhradu nákladů na zájezdy vybraným školním kolektivům jako odměna za jejich

  činnost,

- ceny, knižní odměny žáků za reprezentaci školy a umístění v soutěžích,

- ocenění nejlepších žáků školy (i absolventů),

- pořízení nebo částečnou úhradu nákladů některých učebních pomůcek pro výuku,

- úhradu jiných výdajů školy či spolku, schválených hlavním výborem.

 1. Příjmy a výdaje spolku spravuje pokladník na základě rozhodování hlavního výboru na pravidelných schůzích.
 2. Členové spolku neručí za dluhy spolku.

 

Čl. VI.

Zrušení, fúze nebo rozdělení a zánik spolku

 1. Spolek se zrušuje:

- dobrovolným zrušením,

- fúzí s jiným spolkem,

- rozdělením spolku,

- pravomocným rozhodnutím soudu o zrušení spolku.

 1. Pro zrušení, fúzi nebo rozdělení spolku platí ustanovení občanského zákoníku.
 2. Před zánikem spolku se provede likvidace, kterou provede likvidátor.
 3. Před rozhodnutím o likvidaci spolku rozhodne hlavní výbor o naložení s majetkem spolku v souladu s účelem spolku.
 4. Spolek zanikne dnem výmazu ze spolkového rejstříku.

 

Čl. VII.

Závěrečná ustanovení

 1. Toto znění stanov v plném rozsahu ruší a nahrazuje dosavadní znění stanov spolku, jehož dosavadní název byl Sdružení rodičů při Gymnáziu v Českém Těšíně, Frýdecká 30, a nabývá účinnosti schválením členskou schůzí spolku dne 10.11.2016.
 2. Otázky, které nejsou upraveny těmito stanovami, se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku.
 3.  Změny těchto stanov schvaluje členská schůze ve formě písemných číslovaných dodatků.

 

V Českém Těšíně dne 10. 11. 2016