Společná část

A) Český jazyk a literatura

Státní maturita z ČJ ve školním roce 2019–2020

Český jazyk a literatura je zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky. Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury je zkouškou komplexní – skládá se ze tří dílčích zkoušek:  – didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky.

Každou dílčí zkouškou jsou ověřovány především ty znalosti a dovednosti, k jejichž ověřování je příslušná forma dílčí zkoušky nejvhodnějším evaluačním (hodnotícím) nástrojem. Zároveň je tak minimalizováno nežádoucí překrývání působnosti jednotlivých dílčích zkoušek. K jistému průniku přitom musí docházet vždy, např. budeme-li vycházet z předpokladu, že ve všech třech dílčích zkouškách by mělo být požadováno spisovné vyjadřování, které je v souladu s jazykovými normami.

ústní maturitní zkoušce si student připraví seznam 20 literárních děl, který do 31. března odevzdá řediteli školy jako závazný podklad své ústní maturitní zkoušky. Seznam literárních děl, z něhož maturant vybírá, sestavuje škola. Pracovní listy k jednotlivým titulům jsou vypracovány školou, maturant se s jejich obsahem a úkoly seznámí až při ústní maturitní zkoušce.

Seznam stanoveného počtu literárních děl (vybraných z tohoto školního seznamu podle uvedených kritérií) SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL (ZDE)

Hodnocení společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury:

Didaktický test a písemná práce jsou vyhodnocovány centrálně elektronickou formou.

Ústní zkouška je hodnocena hodnotiteli jmenovanými ředitelem školy, kteří jsou držitelé platných osvědčení k hodnocení zkoušek společné části maturity.

Celkový bodový zisk z komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury se vypočítá jako vážený průměr získaných procentních bodů všech 3 dílčích zkoušek, přičemž váhy jednotlivých zkoušek (Didaktický test: Písemná práce: Ústní zkoušení) jsou 1:1:1.

Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl.
 

B) Cizí jazyk (anglický, francouzský, německý)

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh ústní zkoušky

a) Obecné maturitní okruhy – společná část (ústní zkouška (1., 2. a 4. část PL))

Jednotlivé části:

• odpovědi na otázky na dané téma
• popis, srovnání, vyjádření názoru k obrázkové části na dané téma
• interakce na dané téma

 

b) Specifická maturitní témata – společná část (ústní zkouška (3. část PL))

b1) Anglický jazyk


b2) Francouzský jazyk


b3) Německý jazyk