Schůze HV

Schůze hlavního výboru Spolku rodičů a přátel školy gymnázia Josefa Božka
 

Školní rok 2020 - 2021

 

Zápis ze schůze HV SRPŠ ze dne 10. září 2020

Přítomní: Petra Fedorová, Petra Huczalová, , Miroslava Szemlová
Omluveni: Alena Punčochářová,Miroslav Balek, MUDr. Miroslav Bílka, Ing. Miroslav Sluštík
Hosté: RNDr. Tomáš Hudec, Mgr. Dagmar Nogová, Mgr. Iva Dluhošová a zástupci z řad studentů obou maturujících ročníků

PROGRAM:

1. Úvodní slovo předsedy SRPŠ

Miroslava Szemlová přivítala členy HV SRPŠ a také hosty na 1. schůzi ve školním roce 2020/2021 a seznámila přítomné s programem schůze.

2. Maturitní ples

Vzhledem ke zhoršujícímu se vývoji epidemie koronaviru, která je spojena s různými omezeními a nařízeními týkajících se hromadných akcí, bylo rozhodnuto o zrušení maturitního plesu, který se měl konat dne 14.11.2020. Zástupcům studentů maturujících ročníků a třídním profesorkám byla nabídnuta možnost uspořádání plesu v jiném termínu – např. březen 2021. Studenti a paní profesorky tuto možnost prodiskutují společně s ostatními spolužáky a s rodiči a sdělí vhodný termín. SRPŠ zjistí možnosti volných termínů v KD Chotěbuz a volné termíny u DJ.

3. Členské příspěvky pro školní rok 2020/2021

Členové HV SRPŠ rozhodli, že výše členských příspěvků zůstává pro letošní školní rok stejná – tzn. 1.200,- Kč. Žádosti o zaplacení členských příspěvků budou do tříd Primy A, Kvinty A a 1.A rozdány začátkem října 2020. Vybírání členských příspěvků bude konzultováno s třídními profesory těchto tříd.

4. Hospodaření SRPŠ za školní rok 2019/2020 a návrh rozpočtu na školní rok 2020/2021

Paní Petra Fedorová přítomné seznámila s předběžným výsledkem hospodaření SRPŠ za školní rok 2019/2020 (z důvodu koronaviru došlo ke zpoždění několika dokladů a k jejich vyúčtování). Konečný výsledek proto předloží na další schůzi a po schválení na členské schůzi bude zveřejněn na webových stránkách Gymnázia.

Dále p. Fedorová předložila předběžný návrh rozpočtu SRPŠ na školní rok 2020/2021 a požádala ostatní členy, aby návrh připomínkovali. Konečný návrh pak bude schvalován na členské schůzi, která by se měla uskutečnit 12.11.2020 před třídními schůzkami – bude ještě upřesněno v návaznosti na aktuální epidemiologickou situaci (po schválení bude rovněž zveřejněn na webových stránkách Gymnázia).

5. Sdělení ředitele školy

Pan ředitel hovořil o nejbližší akcích gymnázia: 15.09.2020 proběhne slavnostní otevření multimediální učebny a 24.09.2020 se uskuteční Imatrikulace 1.PA a 1.A.

Dále pan ředitel sdělil, že by v termínu od 17.6. do 20.6.2021 rád zorganizoval oslavu 100. výročí gymnázia (rozdělenou do několika akcí) a požádal členy SRPŠ o spolupráci.

6. Další schůze HV SRPŠ

Další schůze se uskuteční v říjnu 2020 (předběžné datum: 08.10.2020 cca v 16 hod).                                                                                                                                                                        

 

V Českém Těšíně dne  14.09.2020                                      
Miroslava Szemlová, předsedkyně  HV SRPŠ

---------------------------------------------

 

Školní rok 2019 - 2020

 

Zápis ze schůze HV SRPŠ ze dne 17. dubna 2020

Členové HV: Petra Fedorová, Petra Huczalová, Alena Punčochářová, Miroslava Szemlová, Miroslav Balek, MUDr. Miroslav Bílka,
                     Ing. Miroslav Sluštík

PROGRAM:

1. Schválení příspěvku na zatavovací zařízení na jídlo - šoker

HV SRPŠ byl osloven panem ředitelem v záležitosti poskytnutí příspěvku na zatavovací zařízení na jídlo – tzv.šoker (podrobnější informace byly konzultovány s ved. jídelny, p. Pietrovou).

Vzhledem k současné epidemiologické situaci, prognóz na následující období a zachování dotované ceny obědů členové HV odsouhlasili příspěvek ve výši 60.000,- Kč.

Průběh elektronického hlasování: PRO: 7 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů

2. Další schůze HV SRPŠ

Termín další schůze bude určen v návaznosti na epidemiologickou situaci v ČR (Moravskoslezském kraji).

 

V Českém Těšíně dne  17.04.2020

Miroslava Szemlová, předsedkyně HV SRPŠ    

---------------------------------------------

 

Zápis ze schůze HV SRPŠ ze dne 13. února 2020

Přítomní:, Miroslava Szemlová, Miroslav Balek ,
Omluveni: Petra Fedorová, Petra Huczalová , Alena Punčocářová, MUDr. Miroslav Bílka, Ing. Miroslav Sluštík
Hosté: PhDr. Alena Hasáková, Mgr. Jaromír Dümler

PROGRAM:

1. Úvodní slovo předsedy SRPŠ

Miroslava Szemlová přivítala členy HV SRPŠ a také hosty a přítomné seznámila s programem schůze.

2. Reprezentační ples gymnázia – poděkování, zhodnocení a vyúčtování

Miroslava Szemlová poděkovala všem přítomným za velice dobře odvedenou práci při organizaci (příprava, samotný průběh i závěrečný úklid) VIII. reprezentačního plesu gymnázia..

Rovněž vyjádřila poděkování rodičům a sponzorům, kteří věnovali věcné dary do tomboly, přispěli finanční částku, připravili opět vynikající sladké i slané občerstvení nebo osobně pomáhali (s přípravou, závěrečným úklidem nebo v průběhu plesu). Také děkujeme studentům, kteří na plese pomáhali (šatna, výdej večeří, míchané nápoje, úklid nádobí,...).

Mgr. Dümler také poděkoval za spolupráci SRPŠ a NFPG a vyřídil pozdravy a poděkování od Světlany Nálepkové, které se velice dobře vystupovalo.

Následně paní předsedkyně předložila předběžné vyúčtování plesu (ještě nemáme všechny faktury). Na další schůzi budou probrány jednotlivé položky příjmů a výdajů. Ze zisku pak opět bude 10% věnováno NFPG. Nahlédnutí do vyúčtování plesu bude možné jako obvykle u p. Fedorové (pokladní HV SRPŠ).

Různé připomínky, postřehy a podněty k plesu (možné navýšení ceny vstupného - vzhledem k rostoucím nákladům, navýšení počtu míst – vzhledem k velkému zájmu) budou průběžně zapracovány do příprav dalšího plesu.

O tom, že se ples opět vydařil, svědčí i to, že i před 2 hodinou ranní byl parket plný a spousta lidí si chtěla u stolu povídat až do brzkých ranních hodin.

Těší nás, že „NÁŠ“ ples je „VÁŠ“ oblíbený a že na něj rádi chodíte.

3. Ostatní – otevření sportovní haly, průběžné plnění rozpočtu, plánované akce

Mgr. Dümler pozval členy HV SRPŠ na slavnostní otevření sportovní haly, které se bude konat 26.02.2020.

Na další schůzce by se mělo probírat průběžné plnění rozpočtu a seznámení se s plánovanými akcemi (pomoc s přípravami a realizací akcí k 100. výročí Gymnázia J. Božka)

5. Další schůze HV SRPŠ

Další schůze proběhne v průběhu dubna 2020 (termín bude upřesněn).

 

V Českém Těšíně dne  21.02.2020 

Miroslava Szemlová, předsedkyně  HV SRPŠ

---------------------------------------------

 

Zápis ze schůze HV SRPŠ ze dne 14. ledna 2020

Přítomní: Petra Fedorová, Petra Huczalová , Alena Punčocářová, Miroslava Szemlová, Ing. Miroslav Sluštík
Omluveni: MUDr. Miroslav Bílka, Miroslav Balek
Hosté: PhDr. Alena Hasáková

PROGRAM:

1. Úvodní slovo předsedy SRPŠ

Miroslava Szemlová přivítala členy HV SRPŠ a také hosty a přítomné seznámila s programem schůze.

2. VIII. Reprezentační ples gymnázia - příprava

Řešily se technické a organizační záležitosti týkající se plesu - návratky (zjištění výše finančních příspěvků, počtu cen do tomboly, občerstvení, výpomoc rodičů), nákup tomboly (vč. balení a označení), zajištění dostatečného počtu studentů na výpomoc, tisk programu vč. úpravy časového harmonogramu (S. Nálepková vystoupí ve 23 hod.) a doplnění sponzorů, upřesnění menu, nákup občerstvení, převoz piva     a večeří, výzdoba sálu (proběhne 23.1.2020), chystání sálu (úprava výzdoby, tombola, občerstvení,…) bude v sobotu 25.1.2020 od 10 hod.

Dále PhDr. Hasáková předložila požadavek p. ředitele o stanovení časového termínu pro odchod studentů, kteří na plese tancují polonézu (bude upřesněno v týdnu před plesem).

Předběžně se nahlásilo opět několik nových ochotných rodičů, kteří pomůžou s přípravou i v průběhu plesu (výdej večeří, prodej občerstvení, losů do tomboly, závěrečný úklid,….).

Ostatní záležitosti související s přípravou plesu budou průběžně projednávány (SRPŠ, Gymnázium, NFPG, KaSS Střelnice, účinkující, ..).

3. Další schůze HV SRPŠ

Termín další schůze bude upřesněn po VIII. Reprezentačním plese (přelom 2-3/2019).

 

V Českém Těšíně dne  17.01.2020

Miroslava Szemlová, předsedkyně  HV SRPŠ

---------------------------------------------

 

Zápis ze schůze HV SRPŠ ze dne 12. prosince 2019

Přítomní: Petra Fedorová, Petra Huczalová, Alena Punčochářová, Miroslava Szemlová, Miroslav Balek,
Omluveni: MUDr. Miroslav Bílka, Ing. Miroslav Sluštík
Hosté: RNDr. Tomáš Hudec, PhDr. Alena Hasáková, Mgr. Dagmar Nogová

PROGRAM:

1. Úvodní slovo předsedy SRPŠ

Miroslava Szemlová přivítala členy HV SRPŠ a také hosty a seznámila přítomné s programem schůze.

2. Maturitní ples – poděkování, zhodnocení a vyúčtování

Předsedkyně všem poděkovala za skvělou spolupráci při organizaci maturitního plesu, a i když tým postihl „výpadek“ několika členů HV z důvodu nemoci, tak vše dopadlo dobře. Rovněž poděkovala pomáhajícím rodičům i studentům a také ostatním rodičům za finanční příspěvky, dary do tomboly a občerstvení.

Byly vzneseny různé podněty a připomínky, které budou průběžně zapracovány do příprav dalšího plesu.

Paní Petra Fedorová předložila přítomným celkové vyúčtování plesu - jednotlivé položky příjmů a výdajů byly probrány (veškeré doklady jsou k nahlédnutí - po domluvě s p. Fedorovou).

3. VIII. reprezentační ples gymnázia - příprava

Přípravy plesu probíhají v plném proudu – již je hotový plakát (byli představeni účinkující), pozvánky i vstupenky (dne 16.12.2019 bude zahájen jejich prodej na sekretariátu gymnázia). Zároveň se řešily další organizační a technické věci (výzdoba sálu, jednání s KaSS Střelnice - detaily objednávky, jednání se zvukaři - technické požadavky účinkujících, předběžný program plesu a jeho časový harmonogram, nápady na hlavní ceny do tomboly, doba odchodu studentů tančící polonézu,…), které budou průběžně konzultovány.

4. Dotykový informační panel

Gymnázium pořídilo dotykový informační panel na své náklady. Akční cenová nabídka byla časově limitována (o čemž členové HV nevěděli) a výsledek hlasování nebyl ze strany HV jednoznačný, takže příspěvek nebyl poskytnut.

5. Pozvánka ředitele školy

Pan ředitel pozval všechny přítomné na Vánoční koncert, který se uskuteční dne 19.12.2019, v Evangelickém kostele Na Rozvoji v Českém Těšíně (na podnět rodičů – diváků z důvodu větší kapacity míst v kostele).

6. Další schůze HV SRPŠ

Uskuteční se  14.01.2020, v 16.15 hod na gymnáziu.
 

V Českém Těšíně dne  15.12.2019                                         

Miroslava Szemlová, předsedkyně HV SRPŠ

---------------------------------------------

 

Zápis ze schůze HV SRPŠ ze dne 5. listopadu 2019

Přítomní: Petra Fedorová, Petra Huczalová, Alena Punčochářová, Miroslava Szemlová, Miroslav Balek
Omluveni: MUDr. Miroslav Bílka, Ing. Miroslav Sluštík
Hosté: RNDr. Tomáš Hudec, Mgr. Dagmar Nogová

PROGRAM:

1. Úvodní slovo předsedy SRPŠ

Miroslava Szemlová přivítala členy HV SRPŠ a také hosty a seznámila přítomné s programem schůze.

2. Průběžné plnění úkolů, další podněty

Předsedkyně informovala o průběžném plnění úkolů:

3. Maturitní ples

Příprava maturitního plesu probíhá v plném proudu. Nahlásilo se několik nových rodičů na výpomoc        a spolupráci při organizaci plesu – děkujeme. Upřesňuje se počet studentů na výpomoc (upřednostňujeme studenty 3. ročníků, kteří se svou účastí na akci mohou seznámit s prostředím a průběhem plesu, který pak budou příští rok absolvovat) a probírají se ostatní technické záležitosti.

Další záležitosti budou průběžně konzultovány.

4. Sdělení ředitele školy – nabídka školního informačního panelu ÁMOS VISION

Pan ředitel, jménem pana Mgr. Dudy, ve zkratce představil nabídku školního dotykového interaktivního informačního panelu ÁMOS VISION - jeho využití (rozvrh hodin, suplování, obědy, jízdní řády, zprávy,..), akční cenu. Gymnázium uvažuje o nákupu tohoto zařízení, proto pan zástupce prosí o zvážení poskytnutí příspěvku na jeho pořízení. Členové HV měli na dotykový panel rozdílné názory a nebylo rozhodnuto, zda se příspěvek poskytne či nikoliv. Proto bylo dohodnuto, že před rozhodnutím se jednak zjistí reference přímo ze škol, kde tento panel již mají a že se podrobně s tímto novým produktem seznámí na webových stránkách ÁMOS VISION.

5. Další schůze HV SRPŠ

Další schůze se uskuteční 12.12.2019 na gymnáziu.
 

V Českém Těšíně dne  08.11.2019  

Miroslava Szemlová, předsedkyně HV SRPŠ

---------------------------------------------

Zápis ze schůze HV SRPŠ ze dne 26. září 2019

Přítomní: Miroslava Szemlová, Petra Huczalová, Miroslav Balek, Ing. Miroslav Sluštík
Omluveni: Petra Fedorová, MUDr. Miroslav Bílka, Alena Punčochářová
Hosté: RNDr. Tomáš Hudec, Mgr. Dagmar Nogová, RNDr. Pavlína Kochová, Mgr. Denisa Kufová, zástupkyně z řad studentů obou maturujících ročníků

PROGRAM:
1. Úvodní slovo předsedy SRPŠ

Miroslava Szemlová přivítala členy HV SRPŠ a také hosty a seznámila přítomné s programem schůze.

2. Členské příspěvky SRPŠ
Paní Szemlová seznámila přítomné s novou podobou Žádosti o členský příspěvek SRPŠ. Současným třídním učitelům prvního ročníku a primy podrobně vysvětlila náležitosti nové žádosti, možné způsoby výběru příspěvku a také připomněla, za co jsou finanční prostředky získané výběrem členských příspěvků, vynakládány. Nově jsou na zmíněné žádosti uvedeny e-mailové a telefonické kontakty předsedkyně, místopředsedkyně a pokladní, které je možno využít v případě jakýchkoli dotazů týkajících se spolku.

Dále paní předsedkyně přestavila nový formulář, pod názvem Žádost o poskytnutí příspěvku SRPŠ, včetně jeho náležitostí. Dokument je jednotný a přehledný, umožní tak snadnější evidenci a kontrolu.

2. Maturitní ples
Přítomni projednávali průběh příprav maturitního plesu. Byl připomenut termín maturitního plesu a to 23.11.2019. Prostor k vyjádření nápadů, námětů či připomínek byl dán také dvěma studentkám, které zastupovaly maturující ročníky. Hovořilo se o vstupenkách (vzhled, termín podání do tisku), o tvorbě plakátu, o výzdobě sálu. Studenti byli seznámeni s kapacitou sálu, kde se maturitní ples uskuteční a to v souvislosti s prodejem vstupenek. Dále se řešil čas výdeje večeří a také menu. Další záležitosti budou průběžně konzultovány.

3. Sdělení ředitele školy
Pan ředitel přítomné informoval o průběhu stavby sportovní haly gymnázia, zmínil se také o svých plánech týkajících se oslav 100 let Gymnázia Josefa Božka v Českém Těšíně. Dále informoval o tom, že se gymnázium přihlásilo do projektu, který se týká stavebnice elektromobilu KAIPAN. Na přípravě této stavebnice spolupracuje VŠB – Technická univerzita.

4. Další schůze HV SRPŠ
Termín konání příští schůze bude upřesněn.
 

V Českém Těšíně dne  03.10.2019  

Petra Huczalová, místopředsedkyně HV SRPŠ   

---------------------------------------------

Školní rok 2018 - 2019

 

Zápis ze schůze HV SRPŠ ze dne 11. června 2019

Přítomní: Petra Fedorová, Petra Huczalová, , Miroslava Szemlová, Ing. Miroslav Sluštík
Omluveni: Alena Punčochářová, Miroslav Balek, MUDr. Miroslav Bílka,
Hosté: RNDr. Tomáš Hudec, Mgr. Dagmar Nogová, Mgr. Jaromír Dümler

PROGRAM:

1. Úvodní slovo předsedy SRPŠ
Miroslava Szemlová přivítala členy HV SRPŠ a také hosty na poslední schůzi ve školním roce 2018/2019 a seznámila přítomné s programem schůze.

2. Odsouhlasení členských příspěvků a návrh rozpočtu na školní rok 2018/2019
Členové HV SRPŠ jednohlasně odsouhlasil členský příspěvek v základní výši 1.200,- Kč (Hlasování: PRO - 4 hlasy, PROTI - 0 hlasů, ZDRŽEL SE - 0 hlasů). Žádosti o zaplacení členských příspěvků budou do tříd Primy A, Kvinty A a 1.A rozdány začátkem října 2019.

3. Slovo ředitele školy
Pan ředitel stručně shrnul letošní školní rok (např. průběh příjímacích řízení, výsledky maturitních zkoušek,…). Dále sdělil, že během prázdnin budou probíhat drobné opravy ve třídách na 3. patře. Také všem přítomným popřál hezké prázdniny a dovolenou.

4. Ostatní záležitosti
Předsedkyně přítomné informovala o akcích, který se zástupci HV SRPŠ účastí. Dne 30.05.2019 to bylo slavnostní předávání maturitních vysvědčení a dne 18.06.2019 to budou první informační schůzky pro rodiče nových studentů – přítomné členy požádala o co největší účast. Na těchto schůzkách jsou rodičům předávány veškeré důležité informace tykající se studia a chodu gymnázia vč. představení SRPŠ, NFPG a dalších klubů.

Během prázdnin budou členové HV SRPŠ pracovat na inovaci žádosti

Paní Fedorová byla požádána, aby na 1. schůzi HV SRPŠ v novém školním roce připravila zprávu o výsledku hospodaření ve školním roce 2018/2019.

5. Poděkování za spolupráci
Předsedkyně poděkovala členům HV, panu řediteli, učitelům i zástupcům NFGP za skvělou spolupráci a všem popřála hezké prázdniny a krásnou dovolenou.

6. Další schůze HV SRPŠ
Další schůze se uskuteční v průběhu září.

 

V Českém Těšíně dne 21. 06. 2019
Miroslava Szemlová, předseda HV SRPŠ                         

---------------------------------------------

 

Zápis ze schůze HV SRPŠ ze dne 11. dubna 2019

Přítomní: Petra Fedorová, Petra Huczalová, Alena Punčochářová, Miroslava Szemlová, Ing. Miroslav Sluštík
Hosté: Mgr. Jaromír Dümler, Mgr. Martin Vlček
 

PROGRAM:
1. Příspěvek na sportovní potřeby gymnázia 

Mgr. Dümler společně s Mgr.Vlčkem odprezentovali požadavek na poskytnutí příspěvku na sportovní dovybavení tělocvičny – ribstoly a basketbalové desky ve výši 20.000,- Kč. Následně proběhla diskuze (dotazy a doplňující informace).

2. Schválení příspěvku na sportovní potřeby gymnázia
Členové HV SRPŠ jednohlasně odsouhlasili příspěvek na sportovní dovybavení tělocvičny ve výši 20.000,- Kč.

3. Další schůze HV SRPŠ
Další schůze se uskuteční v průběhu 6/2019 na gymnáziu (konkrétní datum bude upřesněno).
 

V Českém Těšíně dne  11. 04. 2019      
Miroslava Szemlová, předsedkyně HV SRPŠ     

--------------------------------------------- 
    

Zápis ze schůze HV SRPŠ ze dne 7. března 2019

Přítomní: Petra Fedorová, Petra Huczalová , Alena Punčocářová, Miroslava Szemlová, MUDr. Miroslav Bílka, Miroslav Balek ,Ing. Miroslav Sluštík
Omluveni: -
Hosté:
RNDr. Tomáš Hudec, PhDr. Alena Hasáková, Mgr. Jaromír Dümler, Mgr. Dagmar Nogová

PROGRAM:
1. Úvodní slovo předsedy SRPŠ

Miroslava Szemlová přivítala členy HV SRPŠ a také hosty a přítomné seznámila s programem schůze.

2. Reprezentační ples gymnázia – poděkování, zhodnocení a vyúčtování
Miroslava Szemlová poděkovala všem přítomným za velice dobře odvedenou práci při organizaci (příprava, samotný průběh i závěrečný úklid) VII. reprezentačního plesu gymnázia..

Rovněž vyjádřila poděkování rodičům a sponzorům, kteří věnovali věcné dary do tomboly, přispěli finanční částku, připravili občerstvení (opět úžasné zákusky, chlebíčky,...) nebo osobně pomáhali (s přípravou, závěrečným úklidem nebo v průběhu plesu). Také děkujeme studentům, kteří na plese pomáhali (šatna, výdej večeří, míchané nápoje, úklid nádobí,...).

Dle našeho názoru a vyjádření hostů, účinkujících i velké části „plesajících“ rodičů a studentů se ples opět vydařil.

Následně paní Petra Fedorová předložila vyúčtování plesu a jednotlivé položky příjmů a výdajů byly probrány. Ze zisku bude opět 10% věnováno NFPG. Nahlédnutí do vyúčtování plesu je možné jako obvykle u p. Fedorové (pokladní HV SRPŠ).

Byly vzneseny různé postřehy (např. pochvala za označení členů HV SPRPŠ, pomáhajících rodičů i studentů), připomínky a podněty – průběžně budou zapracovány do příprav dalšího plesu.
 

3. Ostatní – reflexní pásky, průběžné plnění rozpočtu, průběh stavby sportovní haly, plánované akce
Paní Szemlová požádala p. ředitele o spolupráci v záležitosti předání informací o průběžném plnění rozpočtu rodičům v rámci třídních schůzek, které se budou konat dne 11.04.2019. Tyto informace sdělí třídní učitelé, popř. členové HV rodičům v jednotlivých třídách.

Jak již bylo zmíněno na předchozích schůzích, SRPŠ rovněž myslí na bezpečnost studentů, a proto budou v průběhu třídních schůzek (popř. dle možností třídních učitelů) předány studentům reflexní pásky.

Pan ředitel přítomné informoval o průběhu stavby sportovní haly a také připomenul plánované akce gymnázia (např. předávání maturitních vysvědčení, 1. schůzka pro rodiče nových studentů, společná schůzka GMCT, NFGP, SRPŠ) a také informoval o různých akcích, exkurzích a soutěžích, kterých se zúčastnili nebo se zúčastní studenti gymnázia.

5. Další schůze HV SRPŠ
Další schůze proběhne 04. 04. 2019 v 16.15 hod. na gymnáziu.
 

V Českém Těšíně dne  21. 03. 2019   
Miroslava Szemlová, předseda  HV SRPŠ                                         

---------------------------------------------

Zápis ze schůze HV SRPŠ ze dne 17. ledna 2019

Přítomní: Petra Fedorová, Petra Huczalová , Alena Punčocářová, Miroslava Szemlová, Ing. Miroslav Sluštík
Omluveni: MUDr. Miroslav Bílka, Miroslav Balek
Hosté: RNDr. Tomáš Hudec, PhDr. Alena Hasáková, Mgr. Jaromír Dümler, Mgr. Dagmar Nogová

PROGRAM:
1. Úvodní slovo předsedy SRPŠ

Miroslava Szemlová přivítala členy HV SRPŠ a také hosty a přítomné seznámila s programem schůze.

2. VI. Reprezentační ples gymnázia
Mgr. Dümler přednesl požadavky skupiny Maxim Turbulenc. Paní Huczalová převzala a zpracovala návratky (zjištění výše finančních příspěvků, počtu cen do tomboly, občerstvení, výpomoc rodičů). Nákup tomboly (vč. balení a označení) zajistí p. Punčochářová. Převoz piva, večeří,… zajistí p. Bilka. Nákupy občerstvení zajistí p. Fedorová společně s p. Balekem a Sluštíkem. Paní Fedorová ve spolupráci se sekretariátem provede vyúčtování prodeje vstupenek.

Vzhledem k nízkému počtu studentů na výpomoc na plese, budou členové HV oslovovat ochotné rodiče (pomoc s přípravou, prodejem občerstvení, výdejem večeří, úklidem,…).  Vzhled programu a tisk zajistí Gymnázium (zodp. osoba: PaedDr. Pavelka). Výzdoba sálu proběhne dne  24.1.2019 (zodp. osoba: Mgr. Lukešová, DiS). Chystání sálu (úprava výzdoby, tombola, občerstvení,…) bude v sobotu od 10 hod. zajištěna členy HV, ochotnými rodiči a také studenty.

Ostatní záležitosti související s přípravou plesu budou průběžně projednávány (SRPŠ, Gymnázium, NFPG, KaSS Střelnice, účinkující,...).

3. Další schůze HV SRPŠ
Přesný termín bude upřesněn po VII. Reprezentačním plese (přelom 2-3/2019).
 

V Českém Těšíně dne  21. 01. 2019   
Miroslava Szemlová, předseda  HV SRPŠ   

---------------------------------------------                      

Zápis ze schůze HV SRPŠ ze dne 6. prosince 2018

Přítomní: Petra Fedorová, Petra Huczalová, Alena Punčochářová, Miroslava Szemlová, Miroslav Balek,
Omluveni: MUDr. Miroslav Bílka, Ing. Miroslav Sluštík
Hosté: RNDr. Tomáš Hudec, PhDr. Alena Hasáková, Mgr. Dagmar Nogová

PROGRAM:

1. Úvodní slovo předsedy SRPŠ
Miroslava Szemlová přivítala členy HV SRPŠ a také hosty a seznámila přítomné s programem schůze.

2. Maturitní ples
Předsedkyně všem poděkovala za dobře odvedenou práci při přípravách a organizaci maturitního plesu. Rovněž poděkovala pomáhajícím studentům (poděkování vyřídí Mgr. Nogová) a rodičům za finanční příspěvky, dary do tomboly a občerstvení.

Ze strany kuchařek byl vznesen požadavek ke změně času výdeje večeří v návaznosti na vystoupení studentů. Tento bod se bude probírat až na schůzkách před dalším maturitním plesem.
Paní Petra Fedorová předložila přítomným celkové vyúčtování plesu - jednotlivé položky příjmů a výdajů byly probrány (veškeré doklady jsou k nahlédnutí - po domluvě s p. Fedorovou).

3. VII. reprezentační ples gymnázia
Předběžně se řešily technické a organizační záležitosti týkající se plesu – tvorba programu plesu (vzhled, časový harmonogram, sponzoři), upřesnění menu, zahájení prodeje vstupenek 10.12.2018, počet studentů na výpomoc, výzdoba, jednání s KaSS, jednání se zvukaři (technické požadavky účinkujících), předběžné rozdělení funkcí členů HV,….

Další záležitosti budou průběžně konzultovány.

4. Bezpečnost studentů
Členové HVse předběžně dohodli, že všem studentům věnují reflexní pásku a podpoří tím bezpečnost studentů např. při přecházení na velmi frekventovaných komunikacích v blízkosti školy.

5. Další schůze HV SRPŠ
Uskuteční se  17.01.2019, v 16.15 hod na gymnáziu.

 

V Českém Těšíně dne  20. 12. 2018  
Miroslava Szemlová, předsedkyně HV SRPŠ      
                                
---------------------------------------------

Zápis ze schůze HV SRPŠ ze dne 15. listopadu 2018

Přítomní: Petra Fedorová, Petra Huczalová, Alena Punčochářová, Miroslava Szemlová, Miroslav Balek, MUDr. Miroslav Bílka, Ing. Miroslav Sluštík

PROGRAM:
1. Schválení příspěvku na dovybavení jazykových učeben

Členové HV SRPŠ jednohlasně odsouhlasili příspěvek na dovybavení jazykových učeben (data projector, laserové tiskárny,…) ve výši 30.000,- Kč.

2. Další schůze HV SRPŠ
Další schůze se uskuteční 06.12.2018 v 16.00 hod na gymnáziu.

 

V Českém Těšíně dne  19. 11. 2018
Miroslava Szemlová, předsedkyně HV SRPŠ

---------------------------------------------

Zápis ze schůze HV SRPŠ ze dne 8. listopadu 2018

Přítomní: Petra Fedorová, Petra Huczalová, Alena Punčochářová, Miroslava Szemlová, Miroslav Balek, Ing. Miroslav Sluštík
Omluveni: MUDr. Miroslav Bílka,
Hosté: RNDr. Tomáš Hudec, PhDr. Alena Hasáková, Mgr. Jaromír Dümler, Mgr. Dagmar Nogová, PaedDr. Jiří Pavelka

PROGRAM:
1. Úvodní slovo předsedy SRPŠ

Miroslava Szemlová přivítala členy HV SRPŠ a také hosty a seznámila přítomné s programem schůze.

2. Maturitní ples
Přítomni projednávali průběh příprav maturitního plesu – prodej vstupenek, čas výdeje večeří, program plesu, oslovení rodičů s výpomocí na plese, označení studentů na výpomoc, stav návratek (výše darů na nákup tomboly, stav se zajištěním občerstvení). Zároveň se probraly další technické záležitosti (nácvik programu v KD Chotěbuz, sraz organizátorů a studentů, návoz občerstvení a večeří, nákup a balení tomboly, zajištění úklidu, předání prostorů KD Chotěbuz,...).

Další záležitosti budou průběžně konzultovány.

3. VII. reprezentační ples gymnázia
Mgr. Dümler potvrdil účast hvězdy večera – Maxim Turbulenc (technické požadavky na ozvučení budou konzultovány s manažerem skupiny). Paní Szemlová představila ostatní účinkující: Jacques Daniels experiment, Iza Škutová, taneční pár (latinsko-americké a standardní tance) a studenti s polonézou; k poslechu a tanci budou hrát: DJ Martin Matýsek a cimbálová muzika Javorový. Přítomni diskutovali nad předběžným časovým harmonogramem plesu.

Pan ředitel (ve spolupráci s Ing. Ochodkem a Mgr. Lukešovou) zajistí plakát, vzhled a tisk vstupenek bude zajišťovat Mgr. Nogová.

Proběhne drobná úprava pozvánek na ples (doplnění času zahájení plesu) a návratek (další možnost pomoci – a to osobní výpomoc s přípravou plesu). Pozvánky vč. návratek budou studentům předávány v týdnu od 03.12.2018. Termín zahájení prodeje vstupenek bude pravděpodobně v pondělí 10. 12. 2018.

Další záležitosti budou průběžně konzultovány.

4. Sdělení ředitele školy, úhrada členských příspěvků
Pan ředitel přítomné informoval o tom, jak probíhala modernizace jazykových učeben – požádal SRPŠ    o příspěvek na dovybavení těchto učeben (data projector, laserové tiskárny,…) – přítomní členové HV předběžně souhlasili s poskytnutím příspěvku. Hlasování o výši příspěvku proběhne až po schválení plánovaného rozpočtu na členské schůzi. Dále sdělil, jaký je průběh stavby tělocvičny a také přítomné seznámil s novými projekty, které by se mohly realizovat v dalších letech. Rovněž informoval o akcích školy v nejbližších termínech – Den otevřených dveří 22.11.2018 a 19.01.2019, Vánoční koncert 19.12.2018.

Paní Fedorová k úhradě členských příspěvků sdělila, že zatím ještě nejsou všechny zaplaceny (termín je  do 09.11.2018). Pan ředitel přislíbil v této záležitosti součinnost s třídními učiteli.

5. Další schůze HV SRPŠ
Uskuteční se  15.11.2018, po ukončení třídních schůzek na gymnáziu.

 

V Českém Těšíně dne  19. 11.2018
Miroslava Szemlová, předsedkyně HV SRPŠ

---------------------------------------------

Zápis ze schůze HV SRPŠ ze dne 9. října 2018

Přítomní: Petra Fedorová, Petra Huczalová, Miroslava Szemlová, Miroslav Balek, MUDr. Miroslav Bílka Ing. Miroslav Sluštík
Omluveni: Alena Punčochářová,
Hosté: Mgr. Lenka Ciencialová, PaedDr. Jiří Pavelka a Kateřina Kopecká – zástupce matur. studentů

PROGRAM:
1. Úvodní slovo předsedy SRPŠ

Miroslava Szemlová přivítala členy HV SRPŠ a také hosty a seznámila přítomné s programem schůze.

2. Maturitní ples
Přítomni projednávali průběh příprav maturitního plesu – rozdělení vstupenek, večeře, šerpy + foto koutek, schůzka s DJ, výzdoba sálu a další návrhy a požadavky (čas prodej tomboly, ceny do tomboly, počet šaten pro studenty,…).
Další záležitosti budou průběžně konzultovány.

3. VII. reprezentační ples gymnázia
Přítomni rovněž projednávali přípravy VII. reprezentačního plesu gymnázia (jednání s KaSS, výzdoba plesu, oslovení účinkujících,...).
Propagační inzerát plesu bude součástí prosincového vydání zpravodaje Kultura do kapsy - inzerát zajistí předsedkyně SRPŠ. O reprezentačním plese se také zmíní PhDr. Hasáková ve svém článku, který bude uveřejněn v prosincovém čísle Těšínských listů.  

4. Další schůze HV SRPŠ
Uskuteční se  08.11.2018 v 16.15 hod. na gymnáziu.

 

V Českém Těšíně dne  19. 10. 2018

Miroslava Szemlová, předsedkyně HV SRPŠ

---------------------------------------------

Zápis ze schůze HV SRPŠ ze dne 13. září 2018

Přítomní: Petra Fedorová, Petra Huczalová, Alena Punčochářová, Miroslava Szemlová
Omluveni: Miroslav Balek, MUDr. Miroslav Bílka, Ing. Miroslav Sluštík
Hosté: Mgr. Dagmar Nogová, Marek Žyla – zástupce maturujících studentů

PROGRAM:
1. Úvodní slovo předsedy SRPŠ

Miroslava Szemlová přivítala členy HV SRPŠ a také hosty na 1. schůzi ve školním roce 2018/2019 a seznámila přítomné s programem schůze.

2. Činnost HV SRPŠ ve školním roce 2017/2018
HV SRPŠ každým rokem organizuje Maturitní ples, který se v tomto školním roce bude konat v sobotu 17.11.2018 v Kulturním domě v Chotěbuzi. Další velkou akcí, na které se HV SRPŠ spolupodílí, je VII. Reprezentační ples gymnázia, jehož termín připadá na 26.1.2019.

HV SRPŠ bude rovněž na svých schůzích průběžně schvalovat finanční příspěvky na mimoškolní činnost a aktivity studentů (sportovní, kulturní a společenskou činnost a reprezentaci školy).

Dne 5.9.2018 se také zástupci HV SRPŠ zúčastnili dlouho očekávaného aktu – položení základního kamene nové sportovní haly. Věříme, že se celá stavba podaří realizovat v plánovaném termínu. Další akce, které se rovněž zúčastní zástupce HV SRPŠ, bude Imatrikulace 1.A a Primy – dne 20.9.2018.

3. Maturitní ples 17.11.2018
Zástupce studentů přednesl návrhy a dotazy týkající se připravovaného Maturitního plesu - např. druh večeře, živá hudba, výzdoba sálu, foto koutek, …

Následně pak byly sděleny požadavky a návrhy ze strany HV SRPŠ – např. počet požadovaných vstupenek, tvorba plakátu (popř. pozvánek) a programu, zajištění šerp, schůzka s DJ, návrhy na ceny do tomboly, oslovení sponzorů,….

Některé záležitosti byly vyřešeny ihned, ostatní budou průběžně projednávány s odpovědnými osobami. Jednotlivé úkoly na přípravu plesu byly rozděleny mezi členy HV a Mgr. Nogovou, která veškeré informace zprostředkuje zúčastněným osobám.

4. Hospodaření SRPŠ za školní rok 2017/2018, odsouhlasení členských příspěvků a návrh rozpočtu na školní rok 2018/2019
Paní Petra Fedorová přítomné seznámila s výsledkem hospodaření SRPŠ za školní rok 2017/2018 – zůstatek ke dni 31.8.2018 činil: 48.793,- Kč (bude zveřejněn na webových stránkách Gymnázia).

Členové HV SRPŠ jednohlasně odsouhlasil členský příspěvek v základní výši 1.200,- Kč (Hlasování: PRO - 4 hlasy, PROTI - 0 hlasů, ZDRŽEL SE - 0 hlasů). Žádosti o zaplacení členských příspěvků budou do tříd Primy A, Kvinty A a 1.A rozdány začátkem října 2018.

Dále p. Fedorová předložila návrh rozpočtu SRPŠ na školní rok 2017/2018 - bude schvalován na Členské schůzi, která se uskuteční 15.11.2018 před třídními schůzkami (následně bude zveřejněn na webových stránkách Gymnázia).

5. Ostatní záležitosti
Paní Punčochářová doručila "placky" pro označení členů SRPŠ na různých akcích (plesy, schůze, ...).

Paní Huczalová předložila návrhy loga SRPŠ – proběhlo připomínkování a další návrh bude předložen na příští schůzi.

6. Další schůze HV SRPŠ
Další schůze se uskuteční dne 9. 10. 2018.                                                                                                                                                                        

 

V Českém Těšíně dne  21.09.2018  

Miroslava Szemlová, předseda  HV SRPŠ

 

 

Školní rok 2017 / 2018


Zápis ze schůze HV SRPŠ ze dne 14. června 2018

Přítomní: Petra Fedorová, Petra Huczalová, Alena Punčochářová, Miroslava Szemlová, Miroslav Balek, Ing. Miroslav Sluštík

Omluveni: MUDr. Miroslav Bílka

Hosté: RNDr. Tomáš Hudec, Mgr. Karel Přikryl

PROGRAM:

1. Úvodní slovo předsedy SRPŠ

Miroslava Szemlová přivítala členy HV SRPŠ a také hosty na závěrečné schůzi ve školním roce 2017/2018 a seznámila přítomné s programem schůze.

2. Slovo ředitele školy a zástupce NFPG

Pan ředitel přítomné informoval o tom, co se bude na škole dít v průběhu prázdnin: proběhne modernizace 3 jazykových učeben, bude pokračovat rekonstrukce studovny, dále budou opraveny podlahy v učebně biologie a skladu potravin a rovněž by měla být zahájena stavba tělocvičny.
Dále pan ředitel poděkoval všem členům HV SRPŠ i NFPG za spolupráci a popřál hezké prázdniny.

Pan Mgr. Přikryl rovněž poděkoval za spolupráci a popřál krásné prázdniny.

3. Vyúčtování VI. Reprezentačního plesu

Paní Petra Fedorová předložila přítomným konečné vyúčtování plesu. Celkový zisk činil: 15.063,- Kč a byl rozdělen stejným dílem mezi pořádající subjekty NFPG a SRPŠ. Vyúčtování VI. reprezentačního plesu je k nahlédnutí u pokladní HV SRPŠ.

4. Ostatní záležitosti

Paní Punčochářová předložila návrhy výstižného označení členů HV SRPŠ ("placky"). Byly vybrány 3 druhy - těmito plackami pak budeme označeni na různých akcích (plesy, schůze, ...).

Paní Huczalová sdělila, že návrh loga SRPŠ bude předložen v září 2018.

Paní Fedorová byla požádána, aby na 1. schůzi HV SRPŠ v novém školním roce připravila plnění rozpočtu (hospodaření) ve školním roce 2017/2018.

5Poděkování za spolupráci

Předsedkyně poděkovala členům HV, panu řediteli, učitelům i zástupcům NFGP za výbornou spolupráci a všem popřála hezké prázdniny a krásnou dovolenou.

6Další schůze HV SRPŠ

Schůze se uskuteční počátkem nového školního roku, v měsíci září 2018.

V Českém Těšíně dne  18. 06. 2018     
Miroslava Szemlová, předseda  HV SRPŠ

---------------------------------------------
              

Zápis ze schůze HV SRPŠ ze dne 12. dubna 2018

Přítomní: Petra Fedorová, Alena Punčochářová, , Miroslava Szemlová, Miroslav Balek, MUDr. Miroslav Bílka, Ing. Miroslav Sluštík

Omluveni: Petra Huczalová

Hosté: RNDr. Tomáš Hudec, PhDr. Alena Hasáková, Mgr. Jaromír Dümler, Mgr. Dagmar Nogová Mgr. Karel Přikryl

PROGRAM:

1. Úvodní slovo předsedy SRPŠ

Miroslava Szemlová přivítala členy HV SRPŠ a také hosty a přítomné seznámila s programem schůze.

2. Reprezentační ples gymnázia - návrhy, připomínky,...

Probíhala diskuze nad připomínkami a návrhy, které by přispěly k hladší organizaci a průběhu plesu. Např.: dřívější sraz studentů na výpomoc a jejich označení, označení členů SRPŠ pomáhajících na plese, lepší prezentace barů v hudebním salónku, intenzivnější zapojení ostatních rodičů s pomocí na plese,....
Konečné vyúčtování plesu ještě není k dispozici, jelikož společnost OSA sdělila, že faktura bude zaslána se zpožděním (organizační důvody).

3. Ostatní záležitosti

Paní Fedorová přítomným sdělila, že jsou průběžně propláceny náklady (např. doprava a odměny) dle plánovaného rozpočtu a s p. ředitelem si ujasnili průběh předávání odsouhlasených účtů. Dále bylo sděleno, že HV SRPŠ pracuje na vytvoření svého loga - návrhy budou předloženy
na další schůzi.
Paní Szemlová informovala členy HV o akcích, kterých se HV SRPŠ v tomto školní roce zúčastní - předávání ocenění maturantům a 1. schůzka rodičů nově přijatých studentů (sdělení obecných informací  o SRPŠ - členství, poplatky, akce...).

4. Další schůze HV SRPŠ

Další schůze proběhne v červnu 2018 - datum bude upřesněno.

V Českém Těšíně dne  20. 04. 2018   
Miroslava Szemlová, předseda  HV SRPŠ

---------------------------------------------

 

Zápis ze schůze HV SRPŠ ze dne 8. března 2018

Přítomní: Petra Fedorová, Petra Huczalová , Miroslava Szemlová, Ing. Miroslav Sluštík

Omluveni: Miroslav Balek, MUDr. Miroslav Bílka, Alena Punčochářová

Hosté: RNDr. Tomáš Hudec, Mgr. Karel Přikryl

PROGRAM:

1. Úvodní slovo předsedy SRPŠ

Miroslava Szemlová přivítala členy HV SRPŠ a také hosty a přítomné seznámila s programem schůze.

2. Reprezentační ples gymnázia - poděkování a vyúčtování

Miroslava Szemlová poděkovala všem přítomným za odvedenou práci při organizaci (přípravách a samotném průběhu) VI. reprezentačního plesu gymnázia. Podle ohlasů hostů, účinkujících a všech přítomných se ples opět vydařil. Velice kladný ohlas byl i na změnu losování tomboly (vyzvedávání cen v určené době a samostatné vyhlašování cen TOP 10).

Následně paní Petra Fedorová předložila předběžné vyúčtování plesu - jednotlivé položky příjmů a výdajů byly probrány. Jakmile obdržíme fakturu společnosti OSA, tak zveřejníme celkový zisk akce. Ze zisku bude opět 10% věnováno NFPG na opravu hrobu Josefa Božka.
Vyúčtování VI. reprezentačního plesu je k nahlédnutí u p. Fedorové (pokladní HV SRPŠ).

Při této příležitosti bychom chtěli rovněž poděkovat rodičům a sponzorům, kteří věnovali věcné dary do tomboly, přispěli finanční částku nebo pomohli s občerstvením (úžasné zákusky, chlebíčky,...) a také děkujeme studentům, kteří na plese pomáhali (šatna, výdej večeří, míchané nápoje, úklid nádobí,...).

3. Reprezentační ples gymnázia - návrhy, připomínky,...

Vzhledem k tomu, že nebyli přítomni všichni členové HV a někteří hosté, tak budou návrhy a připomínky k reprezentačnímu plesu probrány
na další schůzi.

4. Spolkový rejstřík

Paní Szemlová sdělila, že zápis požadovaných změn do spolkového rejstříku úspěšně proběhl.

5. Další schůze HV SRPŠ

Další schůze proběhne v dubnu 2018 - datum konání bude upřesněno.

V Českém Těšíně dne  20.03.2018  
Miroslava Szemlová, předseda  HV SRPŠ

---------------------------------------------

 

Zápis ze schůze HV SRPŠ ze dne 4. ledna 2018

Přítomní: Miroslav Balek, Petra Fedorová, Alena Punčocářová, , Miroslava Szemlová,
Omluveni: MUDr. Miroslav Bílka, Petra Huczalová, Ing. Miroslav Sluštík
Hosté: RNDr. Tomáš Hudec, PhDr. Alena Hasáková, Mgr. Jaromír Dümler, Mgr. Dagmar Nogová, Mgr. Karel Přikryl
PROGRAM:

1. Úvodní slovo předsedy SRPŠ
Miroslava Szemlová přivítala členy HV SRPŠ a také hosty a přítomné seznámila s programem schůze.

2. Maturitní ples
Předsedkyně zhodnotila průběh Maturitního plesu a poděkovala členům za jejich dobře odvedenou práci při přípravách a organizaci plesu. Rovněž poděkovala pomáhajícím studentům (poděkování vyřídí Mgr. Nogová) a rodičům za finanční příspěvky, dary do tomboly a občerstvení.
Následně paní Petra Fedorová předložila přítomným celkové vyúčtování plesu - jednotlivé položky příjmů a výdajů byly probrány (veškeré doklady jsou k nahlédnutí - po domluvě s p. Fedorovou). Celkový zisk z plesu činí: 32.801,- Kč.

3. VI. Reprezentační ples gymnázia
Mgr. Dümler přednesl technické požadavky k vystoupení Leony Machálkové. Paní Szemlová upřesnila počty účinkujících. Byly rozděleny funkce členů HV na plese. Členové HV také osloví ochotné rodiče na výpomoc na plese. V průběhu týdne p. Fedorová převezme návratky, na základě kterých bude upřesněn nákup darů do tomboly, zajištění občerstvení, ... a rovněž bude vyúčtován prodej vstupenek. Dále budou s p. Pietrovou konzultovány požadavky na přípravu večeří a občerstvení pro účinkující. RNDr. Hudec sdělil, že vzhled programu a jeho tisk zajistí Gymnázium (zodp. osoba: PaedDr. Pavelka). Výzdoba sálu proběhne dne 25.1.2018 (zodp. osoba: Mgr. Lukešová, DiS). Ostatní záležitosti související s přípravou plesu jsou průběžně projednávány (SRPŠ, Gymnázium, NFPG, KaSS Střelnice, účinkující,...).

4. Kamerový systém
RNDr. Hudec poděkoval za finanční příspěvek na pořízení kamerového systému gymnázia, který zároveň předvedl. Kamery monitorují hlavní vchod, vstupní chodbu, schodiště a prostor před sekretariátem.

5. Další schůze HV SRPŠ
Přesný termín bude upřesněn po VI. Reprezentačním plese.

V Českém Těšíně dne 12.01.2018
Miroslava Szemlová, předseda HV SRPŠ

---------------------------------------------

 

Zápis ze schůze HV SRPŠ ze dne 14. listopadu 2017

Přítomní: Miroslav Balek, Petra Fedorová, Petra Huczalová, Alena Punčocářová, Miroslav Sluštík, Miroslava Szemlová,
Omluveni: MUDr. Miroslav Bílka
Hosté: Mgr. Jaromír Dümler, PhDr. Alena Hasáková, RNDr. Tomáš Hudec, Mgr. Karel Přikryl, Mgr. Václav Labaj, Mgr. Dagmar Nogová, Mgr. Andrea Šteflová a Jindřich Byrtus – zástupce Organizačního výboru Maturitního plesu 2017 maturujících studentů

PROGRAM:

1. Úvodní slovo předsedy SRPŠ
Miroslava Szemlová přivítala členy HV SRPŠ a také hosty a přítomné seznámila s programem schůze.

2. Maturitní ples
Jindřich Byrtus sdělil časový harmonogram plesu. Třídní učitelé se dohodli na průběhu generální zkoušky vč. přípravy sálu a následné výzdoby stolů.
Paní Fedorová informovala o stavu vrácených Návratek (výše darů na nákup tomboly, stav se zajištěním občerstvení). Zároveň byly projednány další technické záležitosti (návoz občerstvení a večeří, nákup a balení tomboly, zajištění úklidu, předání prostorů KD Chotěbuz,...)
Ostatní záležitosti budou průběžně konzultovány se zástupci výboru.

3. VI. Reprezentační ples gymnázia
Mgr. Dümler potvrdil účast hvězdy večera - Leony Machálkové. Paní Szemlová dále potvrdila účast ostatní účinkujících: taneční orchestr ZUŠ Pavla Kalety, Petra Fúriková, Iza Škutová a studenti s polonézou, k poslechu a tanci budou hrát: DJ Roman Grygar a cimbálová muzika Javorový. Přítomni byli dále seznámeni s předběžným časovým harmonogramem plesu. Pan ředitel zajistí plakát (diskutovalo se také, kde bude plakát umístěn), vzhled a tisk vstupenek bude zajišťovat Mgr. Nogová. Byl dohodnutý termín rozdávání Pozvánek vč. návratek všem studentům na 4. 12. 2017 a také termín zahájení prodeje vstupenek na 11. 12. 2017. Ostatní záležitosti budou průběžně konzultovány se zástupci výboru.

4. Členská schůze SRPŠ
Paní Szemlová zhodnotila průběh členské schůze a sdělila, že zápis změn do spolkového rejstříku (noví členové a změna předsedy a místopředsedy) bude proveden v průběhu 12/2017.


5. Další schůze HV SRPŠ
Uskuteční se 4. 1. 2018 v 16.15 hod. na gymnáziu.

V Českém Těšíně dne 19. 11. 2017
Miroslava Szemlová, předseda HV SRPŠ

---------------------------------------------

 

Zápis ze schůze HV SRPŠ ze dne 17. října 2017

Přítomní: Petra Fedorová, Alena Punčocářová, Miroslav Sluštík, Miroslava Szemlová,
Omluveni: Miroslav Balek, MUDr. Miroslav Bílka, Petra Huczalová
Hosté: PhDr. Alena Hasáková, RNDr. Tomáš Hudec, Mgr. Dagmar Nogová, Mgr. Andrea Šteflová

PROGRAM:

1. Úvodní slovo předsedy SRPŠ
Miroslava Szemlová přivítala členy HV SRPŠ a také hosty.

2. Maturitní ples
Přítomni byli informováni o stavu příprav Maturitního plesu (jednání s KD Chotěbuz, výzdoba sálu, večere,...).
Mgr. Šteflová byla požádána o kontrolu příprav Organizačního výboru maturujících studentů (plakáty, pozvánky,
tisk a prodej vstupenek, program,....). Uvedla také, že rodiče již zasílají vyplněné Návratky.
S Mgr. Nogovou byla dohodnuta výpomoc studentů. Další záležitosti budou průběžně konzultovány
se zástupci výboru.

3. VI. Reprezentační ples gymnázia
Přítomni byli také informováni o stavu příprav VI. Reprezentačního plesu gymnázia (jednání s KaSS, výzdoba
plesu, oslovení účinkujících,...). Dále byla stanovena cena vstupenky na 350,- Kč (tato cena obsahuje
místenku a večeři). Pan ředitel byl pověřen zajištěním návrhu plakátu plesu a vstupenek. Přítomni projednávali
předběžné návrhy programu plesu, které budou průběžně konzultovány se zástupci výrobu. Propagační inzerát
plesu bude součástí prosincového vydání zpravodaje Kultura do kapsy - inzerát zajistí předsedkyně SRPŠ.
O reprezentačním plese se také zmíní PhDr. Hasáková ve svém článku, který bude uveřejněn v prosincovém
čísle Těšínských listů.

4. Další schůze HV SRPŠ
Uskuteční se 14. 11. 2017 v 17.15 hod. na gymnáziu.

V Českém Těšíně dne 23. 10. 2017

Miroslava Szemlová, předseda HV SRPŠ

---------------------------------------------
 

Zápis ze schůze HV SRPŠ ze dne 14. září 2017

Přítomní: Miroslav Balek, MUDr. Miroslav Bílka, Petra Fedorová, Petra Huczalová, Alena Punčocářová, Miroslav Sluštík a Miroslava Szemlová,

Hosté: Mgr. Jaromír Dümler, Mgr. Dagmar Nogová, Mgr. Karel Přikryl, Jindřich Byrtus – zástupce Organizačního výboru Maturitního plesu 2017 maturujících studentů

PROGRAM:

1. Úvodní slovo členů SRPŠ

Miroslava Szemlová přivítala členy HV SRPŠ a také hosty a představila navrhované členy HV SRPŠ - paní Alenu Punčochářovou a pana Miroslava Sluštíka.

Petra Huczalová pak přítomným oznámila, že v současné době nemůže z důvodu mateřských povinností vykonávat funkci předsedy v plném rozsahu a požádala členy HV SRPŠ o novou volbu předsedy a místopředsedy.

2. Volba předsedy, místopředsedy HV SRPŠ

Členové HV SRPŠ jednohlasně zvolili do funkce předsedy HV SRPŠ paní Miroslavu Szemlovou a místopředsedou HV SRPŠ byla zvolena paní Petra Huczalová. Funkci pokladníka HV SRPŠ bude vykonávat paní Petra Fedorová. HV SRPŠ bude nadále zastoupen v počtu 7 členů.

3. Činnost HV SRPŠ ve školním roce 2017/2018

HV SRPŠ každým rokem organizuje Maturitní ples, který se v tomto školním roce bude konat v sobotu 25.listopadu 2017 v Kulturním domě v Chotěbuzi. Další velkou akcí, na které se HV SRPŠ spolupodílí je VI. Reprezentační ples gymnázia, jehož termín připadá na 27. ledna 2018. HV SRPŠ bude rovněž na svých schůzích průběžně schvalovat finančních příspěvků na mimoškolní činnost a aktivity studentů (sportovní, kulturní a společenskou činnost a reprezentaci školy).

4. Maturitní ples 25.11.2017 ; VI. Reprezentační ples gymnázia 27.01.2018

Jindřich Byrtus přednesl návrhy týkající se připravovaného Maturitního plesu - např. změna termínu na 25.11.2017; posunutí zahájení plesu; možnost navýšení počtu vstupenek, podílení se na výzdobě sálu, grafickém zpracování plakátů a vstupenek, …. Některé návrhy maturantů a HV SRPŠ byly schváleny ihned, ostatní budou průběžně projednávány s odpovědnými osobami.

HV SRPŠ nadále pokračuje s přípravami obou plesů.

Mgr. Jaromír Dümler sdělil, že společně s NFG rovněž pracují na přípravách VI. Reprezentačního plesu gymnázia.

5. Hospodaření SRPŠ za školní rok 2016/2017 a návrh rozpočtu na školní rok 2017/2018

Paní Petra Fedorová přítomné seznámila s výsledkem hospodaření SRPŠ za školní rok 2016/2017 a předložila návrh rozpočtu SRPŠ na školní rok 2017/2018 - bude zveřejněno na webových stránkách Gymnázia. HV SRPŠ zároveň odsouhlasil členský příspěvek v základní výši 1.200,- Kč - žádosti o zaplacení členských příspěvků budou do tříd Primy A, Kvinty A a 1.A rozdány v nejbližší době.

6.. Další schůze HV SRPŠ

Uskuteční se 17. 10. 2017 v 16.15 hod. na gymnáziu.

V Českém Těšíně dne 19. 09. 2017

Miroslava Szemlová, předseda HV SRPŠ

 

Školní rok 2016 / 2017

Zápis ze schůze HV SR ze dne 18. května 2017

Přítomní: Miroslav Balek, Petra Huczalová, Gabriela Martinková, MUDr. Miroslav Bílka, Petra Fedorová
 

Omluveni: Lenka Kubienová, Miroslava Szemlová

Hosté: PhDr. Alena Hasáková, RNDr. Tomáš Hudec, Mgr. Dagmar Nogová

PROGRAM:

1. Slovo předsedy SRPŠ úvodem

Petra Huczalová  přivítala členy HV SRPŠ a také hosty. Následně byli přítomní seznámeni s programem schůze.

2. Slovo ředitele školy

Pan ředitel seznámil přítomné s novými projekty plánovanými na gymnáziu. Od měsíce září nového školního roku bude na gymnáziu probíhal projekt „mléko do škol“. Již jsou schváleny finanční prostředky na projekt týkající se stavby nové tělocvičny pro gymnázium. Město Český Těšín schválilo dotaci na projekt „Gymnázium proti šikaně“. Z této dotace budou hlazeny adaptační kurzy. Dále pan ředitel přednesl všem přítomným své plány týkající se vybudování nové knihovny. Knihovna bude realizována jiným způsobem, než bylo dříve plánováno. K tomuto účelu bude sloužit bývalá učebna fyziky a také přilehlá chodba školy. Spolek rodičů přispěje na knihovnu resp. police na knihy, které budou umístěny na chodbě a budou tak volně přístupny studentům gymnázia. Spolek přispěje částkou ve výši 30 000,- Kč (dle cenových nabídek firem, které byly osloveny).

Byl také projednán postup při předávání dokladů, které bude zapotřebí proplatit gymnáziu. V této věci komunikovala paní Fedorová s  Mgr. Nogovou.

3.  Poděkování za práci v HV

Předsedkyně poděkovala členům HV,  jejichž činnost v HV končí. Za spolupráci poděkovala také ostatním členům a  hostům. Funkci pokladníka bude nově vykonávat paní Petra Fedorová, termín předání účetnictví bude upřesněn.

 

4. Další schůze HV SRPŠ

Uskuteční se počátkem nového školního roku, v měsíci září 2017.

V Českém Těšíně dne 23. května 2017
Petra Huczalová, předsedkyně  HV SRPŠ

---------------------------------------------

 

Zápis ze schůze HV SR ze dne 28. března 2017

Přítomní: Petra Huczalová, Lenka Kubienová, Gabriela Martinková, Petra Fedorová, Miroslava Szemlová
 

Omluveni: Miroslav Balek, MUDr. Miroslav Bílka

Hosté: Mgr. Dagmar Nogová

PROGRAM:

1. Slovo předsedy SRPŠ úvodem

Petra Huczalová  přivítala členy HV SRPŠ a také hosta. Tato schůze bude stručná, informativního charakteru.

2. Ostatní

Mgr. Nogová předala pokladní, paní Lence Kubienové, podklady potřebné k proplacení. Vzhledem k tomu, že v tomto školním roce končí činnost dvou členek  HV, byly předběžně projednávány možnosti či návrhy na nové členy. Stávajícími členy HV budou osloveni rodiče studentů s prosbou o spolupráci v HV.

3. Další schůze HV SR

Příští schůze se uskuteční dne 18. 05. 2017 v 16.15 hodin na gymnáziu.

 

V Českém Těšíně dne  3. dubna 2017
Petra Huczalová, předsedkyně  HV SRPŠ

---------------------------------------------

 

Zápis ze schůze HV SRPŠ ze dne 16. února 2017

Přítomní: Miroslav Balek, MUDr. Miroslav Bílka, Petra Fedorová, Lenka Kubienová, Gabriela Martinková, Miroslava Szemlová,

Omluveni: Petra Huczalová

Hosté: Mgr. Jaromír Dümler, PhDr. Alena Hasáková, Mgr. Dagmar Nogová, Michaela Pietrová, Mgr. Karel Přikryl

PROGRAM:

1. Slovo místopředsedy SRPŠ úvodem

Miroslava Szemlová přivítala členy HV SRPŠ a také hosty. Přítomné seznámila s programem schůze.
 

2. Reprezentační ples gymnázia - poděkování a vyúčtování

Miroslava Szemlová poděkovala všem přítomným za odvedenou práci při organizaci V. reprezentačního plesu gymnázia. Podle ohlasů hostů, účinkujících i všech přítomných to byl opět vydařený ples. Mgr. Jaromír Dümler za Nadační fond přátel gymnázia (NFPG) a zpěváka Petra Bendeho prezentoval velmi kladné hodnocení plesu.

Následně paní Lenka Kubienová předložila přítomným celkové vyúčtování plesu - jednotlivé položky příjmů a výdajů byly probrány. Paní Michaela Pietrová (vedoucí školní jídelny) dodala podrobné vyúčtování nákladů na večeře a občerstvení a také vyzdvihla prodej "míchaných nápojů", o které byl velký zájem. Celkový zisk z plesu činí: 18.982,- Kč. Jak již bylo předem projednáno, bude 10% ze zisku věnováno NFPG na opravu hrobu Josefa Božka  a následně bude zisk rozdělen stejným dílem mezi pořádající subjekty NFPG a SRPŠ. Vyúčtování V. reprezentačního plesu je k nahlédnutí u HV SRPŠ.
 

3. Reprezentační ples gymnázia - návrhy, připomínky,...

Během schůze všichni přítomni vznášeli různé návrhy, připomínky a inovace, které by přispěly k hladším přípravám, organizaci a průběhu plesu. Např.: včasné doručení "Návratek" o pomoci rodičů při organizaci plesu zpět HV SRPŠ, navýšení počtu studentů na výpomoc, adekvátní počet účinkujících a délka jejich vystoupení, atd. Vzhledem k velkému zájmu o vstupenky na ples se také diskutovalo o možnosti navýšení počtu míst k sezení a možnosti zakoupení vstupenek na stání. Zároveň se probírala možnost navýšení ceny vstupenky.
 

3. Další schůze HV SRPŠ

Uskuteční se  28. 3. 2017 v 16:15 hod. na gymnáziu.

 

V Českém Těšíně dne  22. 02. 2017
Miroslava Szemlová, místopředsedkyně  HV SRPŠ

---------------------------------------------

 

Zápis ze schůze HV SRPŠ ze dne 17. ledna 2017

Přítomní: Miroslav Balek, Petra Fedorová, Petra Huczalová, Gabriela Martinková, Miroslava Szemlová,
Omluveni: MUDr. Miroslav Bílka, Lenka Kubienová

Hosté: PhDr. Alena Hasáková, RNDr. Tomáš Hudec, Mgr. Dagmar Nogová, Mgr. Jaromír Dümler

PROGRAM:

1. Slovo předsedy SRPŠ úvodem

Petra Huczalová  přivítala členy HV SRPŠ a také hosty.

2. Slovo pana ředitele

RNDr. Tomáš Hudec seznámil přítomné s hodnocením Gymnázia Josefa Božka, které bylo uveřejněno v Lidových novinách. Gymnázium dlouhodobě patří k nejkvalitnějším školám v České republice. Tento úspěch samozřejmě velmi potěšil všechny zúčastněné.

3. Reprezentační ples gymnázia

Předsedkyně přítomné seznámila s pokračováním příprav reprezentačního plesu. Byly projednány připomínky přítomných. Upřesněny byly ještě poslední důležité organizační úkoly např. výzdoba sálů, spolupráce s kuchyní, výpomoc studentů a rodičů na jednotlivých místech, organizace tomboly. Mgr. Dümler předal předsedkyni HV SRPŠ požadavky pana Bendeho, které budou zajištěny ve spolupráci s paní Pietrovou. Byl také projednán podrobný program plesu, kdy si pan ředitel přál zařadit do programu ocenění osobnosti gymnázia. Program bude tedy přepracován a ve spolupráci s gymnáziem vytištěn.

4. Další schůze HV SRPŠ

Uskuteční se 16. 02. 2017 v 16:15 hod. na gymnáziu.

 

V Českém Těšíně dne  23. 01. 20176
Petra Huczalová, předsedkyně  HV SRPŠ

---------------------------------------------

 

Zápis ze schůze HV SR ze dne 8. prosince 2016

Přítomní: Miroslav Balek, Petra Huczalová, Gabriela Martinková, Petra Fedorová

Omluveni: MUDr. Miroslav Bílka, Miroslava Szemlová, Lenka Kubienová
Hosté: PhDr. Alena Hasáková, RNDr. Tomáš Hudec, Mgr. Dagmar Nogová, Mgr. Jaromír Dümler

PROGRAM:

1. Přivítání pana ředitele

Přítomní byli přivítáni panem ředitelem v nových prostorách bývalého skleníku. Jedná se o netradiční učebnu, která je vybavena kobercem a sedacími prvky, které mohu být dle potřeb přestavovány. Chybí zde běžné lavice. Za sebe mohu říci, že prostředí této učebny je velmi příjemné a rekonstrukce je opravdu zdařilá.

2. Jednání ve věci finanční podpory plavání studentů

Mgr. Jaromír Dümler přednesl požadavek na finanční podporu plavání studentů sekundy a druhého ročníku. Jedná se o příspěvek ve výši 8600,- Kč na jedno pololetí. HV SRPŠ bude o tomto požadavku hlasovat, výsledek bude sdělen panu řediteli.

3. Reprezentační ples gymnázia

Mgr. Jaromír Dümler také konkrétně upřesnil podíl Nadačního fondu gymnázia na přípravách plesu. Členové HV SRPŠ mají již rozděleny své funkce na plese. Přípravy jsou již v plném proudu.

4. Požadavek pana ředitele

Pan ředitel vznesl požadavek na změnu podoby účtování SRPŠ. Od nového školního roku bude aktuální účetnictví SRPŠ zveřejňováno na internetových stránkách gymnázia.

5. Další schůze HV SR

Uskuteční se 17. ledna 2017 v 16:30 hodin na gymnáziu

 

V Českém Těšíně dne  8. 12. 2016
Petra Huczalová, předsedkyně  HV SRPŠ

---------------------------------------------

 

Zápis ze schůze HV SR ze dne 15. listopadu 2016

Přítomní: Miroslav Balek, Petra Huczalová, Lenka Kubienová, Gabriela Martinková, Miroslava Szemlová,
 

Omluveni: MUDr. Miroslav Bílka, Petra Fedorová

Hosté: PhDr. Alena Hasáková, RNDr. Tomáš Hudec, Mgr. Dagmar Nogová

PROGRAM:

1. Slovo předsedy SRPŠ úvodem

Petra Huczalová  přivítala členy HV SRPŠ a také hosty. Následně byli přítomní seznámeni s programem schůze.

2. Reprezentační ples gymnázia

Přítomni byli informováni o stavu příprav V. reprezentačního plesu gymnázia. Cena vstupenky byla stanovena na částku 300,- Kč. Tato cena obsahuje místenku a večeři.

Panem ředitelem byly ujasněny kompetence při organizaci reprezentačního plesu. Byl také pověřen zajištěním návrhu pro plakát plesu.

Přítomní projednali předběžný návrh programu plesu, který bude konzultován průběžně se zástupci výboru.

Propagační inzerát plesu bude součástí prosincového vydání kulturního zpravodaje KaSS Střelnice, inzerát zajistí předsedkyně SRPŠ. O reprezentačním plese se také zmíní PhDr. Alena Hasáková ve svém  článku, který bude uveřejněn v prosincovém čísle Těšínských listů.

Byly dohodnuty a upřesněny požadavky na výpomoc ze strany studentů, kdy bude zapotřebí celkem 7 studentů.

Míchané nápoje má plně v kompetenci pan ředitel ve spolupráci s paní Pietrovou.

3. Další schůze HV SR

Uskuteční se 8. prosince 2016 v 16:15 hodin na gymnáziu (skleník)

 

V Českém Těšíně dne  15. 11. 2016
Petra Huczalová, předsedkyně  HV SRPŠ

---------------------------------------------

 

Zápis ze schůze HV SR ze dne 6. října 2016

Přítomní: Miroslav Balek, MUDr. Miroslav Bílka, Petra Fedorová, Petra Huczalová, Lenka Kubienová, Gabriela Martinková, Miroslava Szemlová,
Hosté: Mgr. Kateřina Bernatíková, PhDr. Alena Hasáková, RNDr. Tomáš Hudec, RNDr. Pavlína Kochová, Mgr. Dagmar Nogová

PROGRAM:

1. Slovo předsedy SR úvodem

Petra Huczalová  přivítala členy HV SRPŠ a také hosty.

2. Podpora čtenářství, čtenářských dílen

Mgr. Kateřina Bernatíková seznámila přítomné s tzv. čtenářskými dílnami. Záměrem čtenářských dílem je širší rozvoj čtenářství a podpora čtenářské gramotnosti. Jednou z hlavních náplní čtenářských dílen je tiché soustředěné čtení kdekoli ve třídě či mimo ni. Úkolem SRPŠ je finančně pomoci s vytvořením čtenářského koutku a také místa pro uložení knih. Členové HV SRPŠ jsou této myšlence jednohlasně nakloněni a přizpůsobení interiéru k těmto účelům finančně podpoří.

3. Maturitní ples

Členové HV byli pověřeni jednotlivými organizačními úkoly. Byl konkretizován požadavek na výpomoc studentů a také zajištění úklidu objektu v průběhu plesu a po plese. Plesem bude provázet PhDr. Alena Hasáková. S ohledem na náročnost příprav společenského večera se členové HV shodli na nutnosti svolání příští schůze v termínu před plesem. Byl domluven způsob rezervací a prodeje vstupenek. Tuto činnost zajistí sekretariát školy.

4. Reprezentační ples gymnázia

Členové hlavního výboru SRPŠ navrhli zástupci gymnázia zvýšení ceny vstupenky. Toto možné zvýšení bude projednáno se zástupci NFPG. Členové HV pokračují na přípravách tohoto plesu. Přítomní se také zmínili o předběžném návrhu programu plesu, který bude projednáván průběžně se zástupci organizačního výboru. Je velmi důležité připravit propagační inzerát plesu, tak aby mohl být součástí prosincového vydání kulturního zpravodaje KaSS Střelnice.

5. Další schůze HV SR

Uskuteční se 15. 11. 2016 v 16:30 hod. na gymnáziu.

 

V Českém Těšíně dne  28. 10. 2016
Petra Huczalová, předsedkyně  HV SR

---------------------------------------------

 

Zápis ze schůze HV SR ze dne 9. září 2016

Přítomní: Miroslav Balek, Petra Fedorová, Petra Huczalová, Lenka Kubienová, Gabriela Martinková, Miroslava Szemlová
Omluveni: MUDr. Miroslav Bílka
 

PROGRAM:

1. Volba předsedy a místopředsedy HV SR

Členové HV SR zvolili do funkce předsedy HV SR jednohlasně paní Petru Huczalovou, místopředsedou HV SR byla zvolena paní Miroslava Szemlová. Nově zvolená předsedkyně přivítala členy HV SR, poděkovala přítomným za ochotu pokračovat v práci ve výboru i v novém školním roce 2016/2017. Hlavní výbor bude i nadále zastoupen v počtu sedmi členů. Funkce pokladníka zůstává nezměněna. Poděkování patří také učitelům, kteří se SR úzce spolupracují.

2. Přejmenování Sdružení rodičů

HV SR se dále zabýval přejmenováním Sdružení rodičů na Spolek rodičů a v současné době pracuje na tvorbě nových stanov.

3. Činnost HV SR ve školním roce 2016/2017

SR každým rokem organizuje maturitní ples, který se v tomto školním roce koná v sobotu 5. listopadu 2016 v Kulturním domě v Chotěbuzi. Další velkou připravovanou akcí, na které se bude SR spolupodílet, je V. reprezentační ples gymnázia, jehož termín připadá na sobotu  28. ledna 2017. HV SR bude na svých schůzích pokračovat průběžně ve schvalování finančních příspěvků na mimoškolní činnost a aktivity studentů (sportovní, kulturní a společenskou činnost a reprezentaci školy).

4. Maturitní ples, reprezentační ples gymnázia

Již nyní HV SR pracuje na přípravách obou plesů. Zejména u maturitního plesu je velmi důležitá spolupráce HV SR s třídními učiteli maturitních ročníků. HV SR diskutoval o programu plesů, cenách vstupného apod.

4. Schvalování finančních příspěvků

Stav peněžních prostředků na začátku nového školního roku  u SR činil 50 782,- Kč.
Do vyúčtování lze nahlédnout u pokladní paní Lenky Kubienové.
Členové HV SR jednali o schválení finančního příspěvku na výuku plavání. Tento příspěvek nebyl HV SR schválen.

5. Další schůze HV SR

Uskuteční se 6. října 2016 v 16:15 hodin na gymnáziu.

V Českém Těšíně dne 12. 09. 2016
Petra Huczalová, předsedkyně  HV SR

---------------------------------------------

 

Školní rok 2015 / 2016

 

Zápis ze schůze HV SR 23. června 2016

Přítomní: Slavomír Mitrenga, MUDr. Miroslav Bílka, Lenka Kubienová, Gabriela Martinková, Miroslav Balek, Petra Fedorová, Petra Huczalová

Hosté: RNDr. Tomáš Hudec, PhDr. Alena Hasáková, Mgr. Dagmar Nogová, Miroslava Szemlová

PROGRAM:

1. Vystoupení předsedy HV SR
Slavomír Mitrenga úvodem přivítal členy HV SR a hosty. Přítomné seznámil s programem schůze.

2. Nový člen HV SR
Slavomír Mitrenga představil nového člena HV sdružení rodičů, paní Miroslavu Szemlovou. Právoplatným členem HV SR se stane od 1. září 2016.

3. Přejmenování sdružení rodičů
Slavomír Mitrenga přítomné seznámil s povinností přejmenovat sdružení rodičů na spolek rodičů. Tato povinnost je dána novým občanským zákoníkem, který vzešel v platnost 1. ledna 2014. Termín, do kdy musí být sdružení přejmenovány na spolky, je do konce roku 2016. Z důvodu ukončení členství Slavomíra Mitrengy v HV SR, nového názvu školy a nového člena HV SR, budou schvalovány funkce HV a nové stanovy sdružení rodičů, na začátku nového školního roku 2016/2017. Novým názvem sdružení bude „ Spolek rodičů při Gymnáziu Josefa Božka Český Těšín “. 

4. Schvalování finančních příspěvků
Členové HV SR jednohlasně schválili finanční příspěvek ve výši 12.000,- Kč pro adaptační kurzy budoucích prvních ročníků. Tzn. 200,- Kč na jednoho studenta.

5. Poděkování za spolupráci
Slavomír Mitrenga poděkoval všem přítomným za velmi přínosnou spolupráci, jak pro gymnázium, tak hlavně pro studenty. Následně popřál členům HV, kteří budou pokračovat ve své činnosti, hodně úspěchů.

6. Další schůze HV SR
Uskuteční se v září 2016. Konkrétní termín si domluví členové HV.
                                                                                                                                     

V Českém Těšíně dne 26. června  2016
Slavomír Mitrenga, předseda HV SR

-----------------------------------------

 

Zápis ze schůze HV SR 21. dubna 2016

Přítomní: Slavomír Mitrenga, Lenka Kubienová, Gabriela Martinková, Miroslav Balek, Petra Fedorová, Petra Huczalová

Omluveni: MUDr. Miroslav Bílka

Hosté: RNDr. Tomáš Hudec, PhDr. Alena Hasáková, Mgr. Dagmar Nogová

PROGRAM:

1. Vystoupení předsedy HV SR 
Slavomír Mitrenga úvodem přivítal členy HV SR a hosty. Přítomné seznámil s programem schůze.

2. Vystoupení RNDr. Tomáše Hudce
RNDr. Tomáš Hudec přítomné informoval o stavu příprav oslav 95. výročí založení gymnázia. Se členy HV SR prokonzultoval výpomoc sdružení rodičů na oslavách. Společně bylo dohodnuto, že sdružení rodičů organizačně zajistí páteční a sobotní celodenní provoz kavárniček v budově gymnázia. Obsluha kavárniček bude zajištěna studenty 3. ročníků gymnázia. Podrobnosti budou dohodnuty na květnové schůzi HV SR. Na závěr RNDr. Tomáš Hudec poděkoval rodičům za spolupráci.

3. Schvalování finančních příspěvků
Členové HV SR byli seznámeni s požadavky vyučujících na různé finanční příspěvky. Hlavní výbor bude tyto požadavky projednávat na květnové schůzi HV SR.

4. Další schůze HV SR
Uskuteční se ve čtvrtek 19. května 2016 v 16:30 hodin na gymnáziu.

V Českém Těšíně dne 30. dubna  2016
Slavomír Mitrenga, předseda HV SR

-----------------------------------------

 

Zápis ze schůze HV SR 17. března 2016

Přítomní: Slavomír Mitrenga, MUDr. Miroslav Bílka, Lenka Kubienová, Gabriela Martinková, Miroslav Balek, Petra Fedorová

Omluveni: Petra Huczalová

Hosté: PhDr. Alena Hasáková, Mgr. Dagmar Nogová, Michaela Pietrová

PROGRAM:

1. Vystoupení předsedy HV SR
Slavomír Mitrenga úvodem přivítal členy HV SR a hosty. Přítomné seznámil s programem schůze.

2. Vystoupení paní Pietrové, vedoucí školní kuchyně
Paní Pietrová přítomné seznámila se situací ve školní jídelně. Krajský úřad nově zavádí povinnost objednávat suroviny pro přípravu obědů přes internetový portál. Všichni se shodli na tom, že obědy platí rodiče a Ti by měli mít možnost vyslovit názor, týkající se problému nakupování kvalitních surovin pro přípravu obědů jejich dětí. Členové HV SR se dohodli, že nastalou situaci budou konzultovat s vedením gymnázia. Dále paní Pietrová požádala SR o finanční příspěvek ve výši 15.000 Kč na modernizaci zařízení kuchyně.                                                                                                                                    

3. Schvalování finančních příspěvků
Členové HV SR jednohlasně schválili finanční příspěvek ve výši 47.735 Kč pro pořízení nadstavců šatních skříněk studentů, 5.000 Kč na Majáles a 3.000 Kč na občerstvení u maturit.

4. Další schůze HV SR
Uskuteční se ve čtvrtek 21. dubna 2016 v 16:30 hodin na gymnáziu.

V Českém Těšíně dne 24. března 2016
Slavomír Mitrenga, předseda HV SR

-----------------------------------------

 

Zápis ze schůze HV SR 16. února 2016

Přítomní: Slavomír Mitrenga, MUDr. Miroslav Bílka, Lenka Kubienová, Gabriela Martinková, Miroslav Balek, Petra Huczalová, Petra Fedorová

Hosté: RNDr. Tomáš Hudec, PhDr. Alena Hasáková, Mgr. Dagmar Nogová, Mgr. Jaromír Dümler, Mgr. Karel Přikryl

PROGRAM:

1. Vystoupení předsedy HV SR
Slavomír Mitrenga úvodem přivítal členy HV SR a hosty. Přítomné seznámil s programem schůze.

2. Reprezentační ples gymnázia
Slavomír Mitrenga poděkoval všem přítomným za odvedenou práci při organizaci IV. reprezentačního plesu gymnázia a konstatoval, že ples se opět vydařil  po všech stránkách. Včetně ohlasů a spokojenosti všech hostů a účinkujících. Následně vyzval paní Lenku Kubienovou, aby zhodnotila ples po finanční stránce. Přítomným byly písemně doloženy veškeré finanční výdaje a příjmy s konstatováním, že zisk z plesu činí  21.185 Kč. Jak již bylo předem prodiskutováno, zisk bude rozdělen napůl mezi pořádající subjekty – Sdružení rodičů gymnázia a Nadační fond přátel gymnázia. Podrobné vyúčtování IV. reprezentačního plesu gymnázia je k dispozici u pokladní HV SR, paní Lenky Kubienové.

3. Maturitní ples
Slavomír Mitrenga konstatoval, že ples byl zdařilou akcí se ziskem 38.565 Kč. Podrobné vyúčtování je k nahlédnutí u pokladní HV SR,  paní Lenky Kubienové.

4. Termíny plesů ve školním roce 2016/2017
Předseda HV SR domluvil v Chotěbuzi a v KaSS následující termíny plesů: maturitní ples se uskuteční v sobotu 5. listopadu 2016 v Kulturním domě v Chotěbuzi a V. reprezentační ples gymnázia
v sobotu 28. ledna 2017 v KaSS v Českém Těšíně. Oba dva termíny plesů byly členy HV SR jednohlasně schváleny.

5. Vystoupení RNDr. Tomáše Hudce
RNDr. Tomáš Hudec přítomným poděkoval za přípravu a organizaci IV. reprezentačního plesu. Konstatoval, že ples byl velmi zdařilou akcí, reprezentující gymnázium. Následně přítomné seznámil s pokračováním příprav na oslavy 95. výročí založení gymnázia.

6. Schvalování finančních příspěvků
Členové HV SR jednohlasně schválili finanční příspěvek ve výši 2.500 Kč pro účely tisku školního časopisu Božkopis. Dále pak finanční příspěvek ve výši 35.000 Kč pro účely zařízení školy.

7. Další schůze HV SR
Uskuteční se
ve čtvrtek 17. března 2016 v 16:30 hodin na gymnáziu.

V Českém Těšíně dne 20. února  2016
Slavomír Mitrenga, předseda HV SR

-----------------------------------------

 

Zápis ze schůze HV SR 19. ledna 2016

Přítomní: Slavomír Mitrenga, Gabriela Martinková, Miroslav Balek, Petra Huczalová, Petra Fedorová

Omluveni: MUDr. Miroslav Bílka, Lenka Kubienová

Hosté: RNDr. Tomáš Hudec, PhDr. Alena Hasáková, Mgr. Jaromír Dümler

PROGRAM:

1. Vystoupení předsedy HV SR
Slavomír Mitrenga úvodem přivítal členy HV SR a hosty. Přítomné seznámil s programem schůze.

2. Reprezentační ples gymnázia
Slavomír Mitrenga přítomné seznámil s pokračováním příprav na IV. reprezentační ples gymnázia. V organizačním týmu byly dojednány připomínky přítomných. Byly rozdány poslední důležité
organizační úkoly jako např. výzdoba sálů, výpomoc studentů a rodičů, organizace tomboly a jiné. Mgr. Jaromír Dümler jako zástupce Nadačního fondu přátel gymnázia (NFPG) seznámil přítomné
s detaily vystoupení paní Pavlíny Filipovské a organizačními záležitostmi, které zajišťuje na reprezentačním plese NFPG. Následně se přítomní domluvili na skladbě programu plesu a jednohlasně jej
schválili. Na závěr bylo konstatováno, že organizačně je vše připraveno ke zdárnému průběhu a konání IV. reprezentačního plesu gymnázia.

3. Další schůze HV SR
Uskuteční se v úterý 16. února 2016 v 16:30 hodin na gymnáziu.

3. Maturitní ples
Slavomír Mitrenga konstatoval, že ples byl zdařilou akcí se ziskem 38.565 Kč. Podrobné vyúčtování je k nahlédnutí u pokladní HV SR,  paní Lenky Kubienové.

4. Termíny plesů ve školním roce 2016/2017
Předseda HV SR domluvil v Chotěbuzi a v KaSS následující termíny plesů: maturitní ples se uskuteční v sobotu 5. listopadu 2016 v Kulturním domě v Chotěbuzi a V. reprezentační ples gymnázia v sobotu 28. ledna 2017 v KaSS v Českém Těšíně. Oba dva termíny plesů byly členy HV SR jednohlasně schváleny.                                                                                                                     

5. Vystoupení RNDr. Tomáše Hudce
RNDr. Tomáš Hudec přítomným poděkoval za přípravu a organizaci IV. reprezentačního plesu. Konstatoval, že ples byl velmi zdařilou akcí, reprezentující gymnázium. Následně přítomné seznámil s pokračováním příprav na oslavy 95. výročí založení gymnázia.

6. Schvalování finančních příspěvků
Členové HV SR jednohlasně schválili finanční příspěvek ve výši 2.500 Kč pro účely tisku školního časopisu Božkopis. Dále pak finanční příspěvek ve výši 15.000 Kč pro účely zařízení školy.

7. Další schůze HV SR
Uskuteční se ve čtvrtek 17. března 2016 v  6:30 hodin na gymnáziu.

V Českém Těšíně dne 20. února  2016
Slavomír Mitrenga, předseda HV SR

V Českém Těšíně dne 23. ledna  2016
Slavomír Mitrenga, předseda HV SR

-----------------------------------------

 

Zpis ze schůze HV SR 15. prosince 2015

Přítomní: Slavomír Mitrenga, Gabriela Martinková, Miroslav Balek, Petra Fedorová, Petra Huczalová,                 

Omluveni: MUDr. Miroslav Bílka, Lenka Kubienová

Hosté: RNDr. Tomáš Hudec

PROGRAM:

1.Vystoupení předsedy HV SR
Slavomír Mitrenga úvodem přivítal členy HV SR a hosta. Následně přítomné seznámil s programem schůze.

2.Vyúčtování maturitního plesu 
Slavomír Mitrenga přítomným oznámil, že z důvodu nemoci paní Kubienové budou seznámeni s podrobným vyúčtováním plesu až v její přítomnosti, a to na příští schůzi HV. Nicméně konstatoval, že ples byl ziskový.

3. Reprezentační ples gymnázia
Přítomní byli informováni o stavu příprav IV. reprezentačního plesu gymnázia. Vše probíhá podle předem stanoveného plánu a zatím se nevyskytly žádné nedostatky v organizaci. Oslovení účinkující potvrdili svoji účast na plese. Dojednání zbylých organizačních úkolů proběhne na lednové schůzi, za přítomnosti zástupců všech tří subjektů pořádajících reprezentační ples.

4. Projednání požadavků
Přítomní členové HV SR se dohodli a jednohlasně schválili, že po dobu nemoci paní Kubienové převezme zodpovědnost za vyplácení schválených požadavků, předseda HV SR.

5. Vystoupení RNDr. Tomáše Hudce
RNDr. Tomáš Hudec přítomné informoval o stavu příprav reprezentačního plesu ze strany gymnázia a konstatoval, že vše probíhá podle stanoveného plánu. Na závěr všem poděkoval za účast na přípravách reprezentačního plesu.

5. Další schůze HV SR
Uskuteční se v úterý 19. ledna 2016 v 16:15 hodin na gymnáziu.

V Českém Těšíně dne 20. prosince  2015
Slavomír Mitrenga, předseda HV SR

-----------------------------------------

 

Zápis ze schůze HV SR 11. listopadu 2015

Přítomní: Slavomír Mitrenga, Lenka Kubienová, Gabriela Martinková, Miroslav Balek, Petra Fedorová, Petra Huczalová, MUDr. Miroslav Bílka

Hosté: PhDr. Alena Hasáková

PROGRAM:

1. Vystoupení předsedy HV SR
Slavomír Mitrenga úvodem přivítal členy HV SR a hosta. Následně přítomné seznámil s programem schůze.

2. Maturitní ples
Slavomír Mitrenga přítomné seznámil s pokračováním příprav na maturitní ples („stužkovou“)..

3. Reprezentační ples gymnázia
Přítomní byli informováni o stavu příprav IV. reprezentačního plesu gymnázia. Cena vstupenky ve výši 295 Kč byla prodiskutována se zástupci NFPG a vedením gymnázia v týdnu před touto schůzí HV. Cena vstupenky zahrnuje místenku a teplou večeři.  RNDr. Tomáš Hudec byl pověřen zajištěním návrhu plakát pro ples. Přítomní projednali předběžný návrh programu plesu, který bude doplňován průběžně se zástupci organizačního výboru. Propagační inzerát plesu bude součástí prosincového vydání Kulturního zpravodaje KaSS Střelnice.

4. Projednání požadavků
Slavomír Mitrenga přítomným přednesl požadavek vedoucí kuchyně paní Pietrové. Sdružení rodičů bylo požádáno o finanční příspěvek na pořízení univerzálního kráječe pro školní kuchyň, ve výši 35.000,- Kč. Členové HV se shodli, že se pokusí této žádosti vyhovět. Požadovaná finanční částka bude pořízena ze zisku z plesu.

5. Další schůze HV SR
Termín bude upřesněn po maturitním plese.

V Českém Těšíně dne 22. listopadu  2015
Slavomír Mitrenga, předseda HV SR

-----------------------------------------

 

Zápis ze schůze HV SR 8. října 2015

Přítomní: Slavomír Mitrenga, Lenka Kubienová, Gabriela Martinková, Miroslav Balek, Petra Fedorová, Petra Huczalová

Omluveni: MUDr. Miroslav Bílka

Hosté: RNDr. Tomáš Hudec

PROGRAM:

1. Vystoupení předsedy HV SR

Slavomír Mitrenga úvodem přivítal členy HV SR a hosta. Následně přítomné seznámil s programem schůze.

2. Maturitní ples

Zodpovědnou osobou pro organizaci společenského večera maturitních ročníků byl zvolen předseda HV SR Slavomír Mitrenga.  Členové HV byli pověřeni jednotlivými organizačními úkoly. Výpomoc rodičů a studentů bude zajištěna do příští schůze HV SR. S ohledem na náročnost příprav společenského večera se členové HV shodli na nutnosti svolání příští schůze v termínu před plesem. Byl domluven způsob rezervací a prodeje vstupenek. Tuto činnost zajistí sekretariát školy.

3. Reprezentační ples gymnázia

Se zástupcem gymnázia byla prodiskutována a následně navržena cena vstupenky ve výši 290 Kč. Cena vstupenky obsahuje místenku a teplou večeři. Navržená cena vstupenky bude projednána ještě se zástupci NFPG. RNDr. Tomáš Hudec byl pověřen zajištěním návrhu pro plakát plesu. Přítomní projednali předběžný návrh programu plesu, který bude projednáván průběžně se zástupci organizačního výboru.

4. Vystoupení RNDr. Tomáše Hudce

RNDr. Tomáš Hudec seznámil přítomné s výsledky prací na modernizaci učeben chemie a biologie, která proběhla v průběhu letních prázdnin. Nastínil průběh příprav organizace 95. výročí založení gymnázia. Na závěr poděkoval SR za spolupráci, jak s vedením gymnázia, tak s učitelským sborem.          

5. Další schůze HV SR

Uskuteční se ve středu 11. listopadu  2015 v 16.30 hodin na gymnáziu.

V Českém Těšíně dne 18. října 2015
Slavomír Mitrenga, předseda HV SR

-----------------------------------------


Zápis ze schůze HV SR 10. září 2015

Přítomní: Slavomír Mitrenga, MUDr. Miroslav Bílka, Lenka Kubienová, Gabriela Martinková, Miroslav Balek, Petra Fedorová
Omluveni: Petra Huczalová
Hosté: Mgr. Dagmar Nogová, PhDr. Alena Hasáková

PROGRAM:

1. Vystoupení předsedy HV

Slavomír Mitrenga úvodem přivítal členy HV SR a hosty. Přítomným poděkoval za ochotu pokračovat v práci člena výboru i v novém školním roce 2015/2016. Hlavní výbor bude zastoupen v počtu sedmi členů. Funkce předsedy, jeho zástupce a pokladníka zůstávají nezměněny. Následně přítomné seznámil s programem schůze.

2. Činnost HV SR ve školním roce 2015/2016

Slavomír Mitrenga přednesl přítomným plán připravovaných akcí pro tento šk. rok. SR organizuje každým rokem maturitní ples, který se letos koná v sobotu 21. listopadu 2015. Další velkou akcí, na které se SR spolupodílí, je reprezentační ples gymnázia. Jeho termín připadá na sobotu 30. ledna 2016. A do třetice bude SR vypomáhat při organizaci oslav 95. výročí založení gymnázia. HV bude na svých schůzích pokračovat ve schvalování finančních příspěvků na mimoškolní činnost a aktivity studentů (sportovní, kulturní a společenskou činnost a reprezentaci školy). Následně byla rozjednána otázka rozšíření šatnových skříněk o nadstavby. Toto téma bude podrobněji projednáno na příští schůzi HV. K 1. 9. 2015 byla celková částka pro hospodaření SR 137 968.- Kč.

3. Maturitní ples

Termín plesu je stanoven na sobotu 21. listopadu 2015. HV SR jednohlasně schválil ceny vstupenek. Studenti zaplatí za vstupenku 150 Kč. Rodiče a hosté 250 Kč. K poslechu a tanci bude hrát DJ Roman Grygar. Studenti (maturanti) tříd 4. A a Oktávy A si připraví krátká vystoupení. HV bude spolupracovat s třídními učiteli maturitních ročníků, kterými jsou Mgr. Iva Dluhošová a Mgr. Dagmar Nogová.

4. Další schůze HV SR

Uskuteční se ve čtvrtek 8. října 2015 v 16.30 hodin na gymnáziu.

V Českém Těšíně dne 27. září 2015
Slavomír Mitrenga, předseda HV SR

---------------------------------------------

 

 

Školní rok 2014 / 2015


Zápis ze schůze HV SR 12. května 2015

Přítomní: Slavomír Mitrenga, MUDr. Miroslav Bílka, Lenka Kubienová, Gabriela Martinková, Miroslav Balek
Omluveni: Petra Fedorová, Petra Huczalová
Hosté: RNDr. Tomáš Hudec

PROGRAM:

1.Vystoupení předsedy HV SR
Slavomír Mitrenga úvodem přivítal členy HV SR a hosta a seznámil přítomné s programem schůze.

2.Vystoupení RNDr. Tomáše Hudce
RNDr. Tomáš Hudec seznámil přítomné členy HV SR se stavem zájmu žáků základních škol o studium na gymnáziu. Dále pak informoval rodiče o průběhu prací ve škole, na které SR finančně přispělo. V závěru pan ředitel poděkoval členům HV SR za spolupráci.

3.Vystoupení předsedy HV SR
Slavomír Mitrenga informoval přítomné o plánovaném zapojení Sdružení rodičů do příprav oslav 95. výročí založení gymnázia, které proběhnou v příštím školním roce. Hlavním organizátorem oslav bude NFPG, se kterým SR úzce spolupracuje. Následně členům HV SR sdělil, že schvalování dalších možných finančních příspěvků proběhne na červnové schůzi HV SR. Na závěr všem poděkoval za účast.

4.Další schůze HV SR
Uskuteční se ve čtvrtek 11. června 2015 v 16.30 hodin na gymnáziu.

V Českém Těšíně dne 25. května 2015
Slavomír Mitrenga, předseda HV SR

---------------------------------------------

 

Zápis ze schůze HV SR 9. dubna 2015

Přítomní: Slavomír Mitrenga, Lenka Kubienová, Gabriela Martinková, Miroslav Balek, Petra Fedorová, Petra Huczalová
Omluveni: MUDr. Miroslav Bílka
Hosté: RNDr. Tomáš Hudec, Mgr. Dagmar Nogová, PhDr. Alena Hasáková

PROGRAM:

1.Vystoupení předsedy HV SR
Slavomír Mitrenga úvodem přivítal členy HV SR a hosty a seznámil přítomné s programem schůze.

2.Vystoupení RNDr. Tomáše Hudce
Ředitel školy RNDr. Tomáš Hudec seznámil přítomné s novými akcemi probíhajícími na škole. Mimo jiné se zmínil o pracích na zkvalitnění počítačové sítě, o dovybavování chodeb nábytkem, který bude sloužit žákům o přestávkách a po vyučování. Také uvedl, že do kuchyně byla zakoupena nová škrabka brambor a pojízdný ohřívací stůl pro výdej jídel. Na závěr svého vystoupení HV SR požádal, aby zvážil možnost finančního přispění na některou ze zmiňovaných akcí. V závěru svého vystoupení jako vždy poděkoval za aktivní práci HV SR.

3.Schvalování finančních příspěvků
HV SR se rozhodl podpořit finančně následující akce:

Jednotlivé finanční příspěvky byly přítomnými členy HV SR jednohlasně schváleny.

4.Další schůze HV SR
Uskuteční se v úterý 12. května 2015 v 16.30 hodin na gymnáziu.

V Českém Těšíně dne 27. dubna 2015
Slavomír Mitrenga, předseda HV SR

---------------------------------------------

 

Zápis ze schůze HV SR 10. března 2015

Přítomní: Slavomír Mitrenga, Lenka Kubienová, Gabriela Martinková, Miroslav Balek, Petra Fedorová
Omluveni: MUDr. Miroslav Bílka, Petra Huczalová
Hosté: RNDr. Tomáš Hudec

PROGRAM:

1. Vystoupení předsedy HV SR
Slavomír Mitrenga úvodem přivítal členy HV SR a hosta a seznámil přítomné s programem schůze.

2. Reprezentační ples gymnázia
Slavomír Mitrenga přednesl přítomným možnost celovečerní živé hudby na reprezentačním plese gymnázia v příštím roce. Přítomným se tato varianta líbila, ale musí se toto prodiskutovat s Nadačním fondem.

3. **Požadavky na proplacení **
Na schůzi nebyly předloženy žádné požadavky k proplacení.

4. Vystoupení RNDr. Tomáše Hudce
RNDr. Tomáš Hudec seznámil přítomné s postupem příprav organizace oslav 95. výročí založení gymnázia, které se budou konat v příštím školním roce. Od rodičů dostal příslib pomoci při organizaci této náročné akce.

5. Další schůze HV SR
Uskuteční se ve čtvrtek 9. dubna 2015 v 16.30 hodin na gymnáziu.

V Českém Těšíně dne 28. března 2015
Slavomír Mitrenga, předseda HV SR

---------------------------------------------

 

Zápis ze schůze HV SR 11. února 2015

Přítomní: Slavomír Mitrenga, MUDr. Miroslav Bílka, Lenka Kubienová, Gabriela Martinková, Miroslav Balek, Petra Huczalová, Petra Fedorová

Hosté: RNDr. Tomáš Hudec, Mgr. Dagmar Nogová, PhDr. Alena Hasáková

PROGRAM:

1. Vystoupení předsedy HV SR
Slavomír Mitrenga úvodem přivítal členy HV SR a hosty a seznámil přítomné s programem schůze.

2. Reprezentační ples gymnázia
Slavomír Mitrenga poděkoval všem přítomným za odvedenou práci při organizaci III. reprezentačního plesu gymnázia a konstatoval, že letošní ples byl stoprocentní po všech stránkách. Včetně ohlasů a spokojenosti všech hostů a účinkujících. Následně vyzval paní Lenku Kubienovou, aby zhodnotila ples po finanční stránce. Přítomným byly písemně doloženy veškeré finanční výdaje a příjmy s konstatováním, že zisk z plesu činí 26.200 Kč. Jak již bylo předem prodiskutováno, zisk bude rozdělen napůl mezi pořádající subjekty – Sdružení rodičů gymnázia a Nadační fond přátel gymnázia. Podrobné vyúčtování III. reprezentačního plesu gymnázia je k dispozici u pokladní HV SR, paní Lenky Kubienové.

3. Termíny plesů ve školním roce 2015/2016
Předseda HV SR domluvil v Chotěbuzi a v KaSS následující termíny plesů: maturitní ples se uskuteční v sobotu 21. listopadu 2015 v Kulturním domě v Chotěbuzi a IV. reprezentační ples gymnázia v sobotu 30 ledna 2016 v KaSS v Českém Těšíně. Oba dva termíny plesů byly členy HV SR jednohlasně schváleny.

4. Vystoupení RNDr. Tomáše Hudce
RNDr. Tomáš Hudec přítomným poděkoval za přípravu a organizaci III. reprezentačního plesu. Konstatoval, že ples byl velmi zdařilou akcí, reprezentující gymnázium. Následně přítomné seznámil s pokračováním prací na rozšíření čipového systému a s jeho funkčností.

5. Další schůze HV SR1
Uskuteční se v úterý 10. března 2015 v 16.15 hodin na gymnáziu.

V Českém Těšíně dne 22. února 2015
Slavomír Mitrenga, předseda HV SR

---------------------------------------------

 

Zápis ze schůze HV SR 7. ledna 2015

Přítomní: Slavomír Mitrenga, Lenka Kubienová, Gabriela Martinková, Miroslav Balek, Petra Huczalová, Petra Fedorová

Omluveni: MUDr. Miroslav Bílka

Hosté: RNDr. Tomáš Hudec, Mgr. Dagmar Nogová, PhDr. Alena Hasáková, doc. RNDr. Bohumil Maroš, CSc., Mgr. Jaromír Dümler, Mgr. Karel Přikryl

PROGRAM:

1. Vystoupení předsedy HV SR
Slavomír Mitrenga úvodem přivítal členy HV SR a hosty a seznámil přítomné s programem schůze.

2. Reprezentační ples gymnázia
Slavomír Mitrenga seznámil přítomné s pokračováním příprav na III. reprezentační ples gymnázia. V organizačním týmu byly dojednány připomínky přítomných. Byly rozdány poslední důležité organizační úkoly, jako např. výzdoba sálů, výpomoc studentů a organizace tomboly. Na závěr bylo konstatováno, že organizačně je vše připraveno ke zdárnému průběhu a konání III. reprezentačního plesu gymnázia.

3. Schválení finančního příspěvku
HV SR jednohlasně schválil finanční příspěvek ve výši 60.000 Kč na rozšíření funkčnosti čipového systému na gymnáziu. Čipový systém bude rozšířen o funkci kontroly přítomnosti všech studentů ve školní budově. Bude zaznamenáván čas příchodů do školní budovy a odchodů z ní. Toto vylepšení systému umožní vyučujícím a rodičům studentů gymnázia mít lepší a okamžitý přehled o docházce studentů do školy.

4. Další schůze HV SR
Termín schůze bude upřesněn po reprezentačním ple­se.

V Českém Těšíně dne 11. ledna 2015
Slavomír Mitrenga, předseda HV SR

---------------------------------------------

 

Zápis ze schůze HV SR 11. prosince 2014

Přítomní: Slavomír Mitrenga, Lenka Kubienová, Gabriela Martinková, Miroslav Balek, Petra Huczalová, Petra Fedorová

Omluveni: MUDr. Miroslav Bílka

Hosté: RNDr. Tomáš Hudec, Mgr. Dagmar Nogová, PhDr. Alena Hasáková, Mgr. Jaromír Dümler

PROGRAM:

1. Vystoupení předsedy HV SR
Slavomír Mitrenga úvodem přivítal členy HV SR a hosty. Přítomné seznámil s programem schůze.

2. Přípravy na III. reprezentační ples gymnázia
Slavomír Mitrenga seznámil přítomné se stavem příprav na III. reprezentační ples gymnázia.

Mgr. Jaromír Dümler jako zástupce Nadačního fondu přátel gymnázia (NFPG) seznámil přítomné s detaily vystoupení paní Evy Pilarové a organizačními záležitostmi, které zajišťuje na reprezentačním plese NFPG. Následně se přítomní domluvili na skladbě programu plesu, který bude časově upřesněn na příští schůzce.

3. Vyúčtování maturitního plesu
HV SR konstatoval, že maturitní ples byl zdařilou akcí s výtěžkem 7.022 Kč. Podrobné vyúčtování je k nahlédnutí u pokladní HV SR Lenky Kubienové.

4. Další schůze HV SR
Uskuteční se ve středu 7. ledna 2015 v 15.30 hodin na gymnáziu.

V Českém Těšíně dne 4. ledna 2015
Slavomír Mitrenga, předseda HV SR

---------------------------------------------

 

Zápis ze schůze HV SR 5. listopadu 2014

Přítomní: Slavomír Mitrenga, Lenka Kubienová, Gabriela Martinková, Miroslav Balek, Petra Huczalová, Petra Fedorová

Omluveni: MUDr. Miroslav Bílka

Hosté: RNDr. Tomáš Hudec, Mgr. Dagmar Nogová, PhDr. Alena Hasáková

PROGRAM:

1. Vystoupení předsedy HV SR

Slavomír Mitrenga úvodem přivítal členy HV SR a hosty a seznámil přítomné s programem schůze.

2. Maturitní ples

Slavomír Mitrenga přítomné informoval o pokračování příprav na maturitní ples (Maturiťák).

3. Reprezentační ples gymnázia

Se zástupci gymnázia byla prodiskutována a následně navržena cena vstupenky pro studenty gymnázia ve výši 190 Kč a pro studenty, kteří budou zahajovat ples tancem, ve výši 90 Kč. Cena vstupenky zahrnuje místenku a teplou večeři. Navržené ceny vstupenek budou projednány se zástupci NFPG. K příštímu projednávání organizace reprezentačního plesu budou přizváni zástupci NFPG.

4. Členská schůze SR

Členská schůze SR se bude konat ve čtvrtek 13.11.2014 v 16:00 hodin v aule gymnázia. Hlavním bodem programu bude seznámení rodičů se členy hlavního výboru SR a s hospodařením HV SR za školní rok 2013/2014. Rovněž ten den, kd se konají zároveň třídní schůzky, proběhne volba dvou zástupců z řad rodičů do Školské rady – kandidáti byli navrženi z řad rodičů prostřednictvím návrhových kandidátních lístků v předcházejícím měsíci.

5. Příští schůze HV SR

Uskuteční se ve čtvrtek 11. prosince 2014 v 16.15 hodin na gymnáziu.

V Českém Těšíně dne 7. listopadu 2014
Slavomír Mitrenga, předseda HV SR

---------------------------------------------

 

Zápis ze schůze HV SR 9. října 2014

Přítomní: Slavomír Mitrenga, MUDr. Miroslav Bílka, Lenka Kubienová, Gabriela Martinková, Miroslav Balek, Petra Huczalová, Petra Fedorová

Hosté: RNDr. Tomáš Hudec, Mgr. Dagmar Nogová, PhDr. Alena Hasáková

PROGRAM:

1. Vystoupení předsedy HV SR

Slavomír Mitrenga úvodem přivítal členy HV SR a hosty. Přítomné seznámil s programem schůze.

2. Organizace maturitního plesu

Zodpovědnou osobou pro organizaci společenského večera maturitních ročníků byl zvolen předseda HV SR Slavomír Mitrenga. Členové HV byli pověřeni jednotlivými organizačními úkoly. Výpomoc rodičů a studentů bude zajištěna do příští schůze HV SR. S ohledem na náročnost příprav společenského večera se členové HV shodli na nutnosti svolání příští schůze v termínu před plesem.

3. Reprezentační ples gymnázia

Se zástupci gymnázia byla prodiskutována a následně navržena cena vstupenky ve výši 290 Kč. V ceně vstupenky je zahrnuta místenka a teplá večeře. Navržená cena vstupenky bude projednána se zástupci NFPG. Ředitel školy RNDr. Tomáš Hudec byl pověřen zajištěním návrhu pro plakát plesu. Přítomní se shodli na nutnosti včasné propagace plesu. K následnému projednávání organizace reprezentačního plesu budou přizváni zástupci NFPG.

4. Termín další schůze HV SR

Uskuteční se ve středu 5. listopadu 2014 v 16.15 hodin na gymnáziu.

V Českém Těšíně dne 20. října 2014
Slavomír Mitrenga, předseda HV SR

---------------------------------------------

 

Zápis ze schůze HV SR 10. září 2014

Přítomní: Slavomír Mitrenga, Lenka Kubienová, Gabriela Martinková, Miroslav Balek, Petra Huczalová, Petra Fedorová

Omluveni: MUDr. Miroslav Bílka

Hosté: RNDr. Tomáš Hudec, Mgr. Dagmar Nogová, PhDr. Alena Hasáková, Mgr. Lenka Ciencialová, Mgr. Simona Belanová

PROGRAM:

1. Vystoupení předsedy HV SR

Slavomír Mitrenga úvodem přivítal členy HV SR a hosty. Přítomným představil paní Petru Huczalovou a paní Petru Fedorovou, které byly poté jednohlasně kooptovány jako nové členky HV SR (doplnily počet členů HV po odchodu rodičů studentů, kteří odmaturovali – Pavlína Kaňoková, Libor Bystroň a Oldřiška Ščerbová) – HV SR bude v letošním školním roce pracovat v počtu sedmi členů.

2. Členské příspěvky
HV SR schválil členské příspěvky pro školní rok 2014/2015 ve stejné výši jako v roce minulém:

  1. 1 200,– Kč pro studenty 1.A , 1.PA a 5.QA, kde je příspěvek zaplacen na čtyři roky studia.
  2. 300,– Kč pro studenty 4.A, 4.KA, 7.SpA a 8.OkA, kde je příspěvek zaplacen na jeden rok studia.

Rodiče, jimž studuje na gymnáziu více dětí, zváží, zda přispějí na každé dítě. Ve výjimečných případech lze domluvit splátky.
Žádanky budou předány studentům třídními profesory.

3. Maturitní ples

Byl potvrzen termín a místo konání maturitního plesu. Ples se bude konat v sobotu 8. listopadu 2014 v prostorách Kulturního domu v Chotěbuzi a bude zahájen v 19.00 hodin. Cena vstupenek byla schválena na 150 Kč pro studenty maturitních ročníků a 250 Kč pro rodiče studentů a hosty. K poslechu a tanci bude hrát DJ pan Grygar. Třídní učitelé maturitních tříd Mgr. Lenka Ciencialová a Mgr. Simona Belanová budou spolupracovat s HV SR na přípravách plesu (šerpy, vystoupení studentů atd.). Na výzdobu sálu bude poskytnuta částka 3.000 Kč. Výzdoba bude následně použita pro reprezentační ples gymnázia.

4. Reprezentační ples gymnázia

Byl potvrzen termín konání III. reprezentačního plesu gymnázia. Ples se bude konat v sobotu 24. ledna 2015 v prostorách Kulturního a společenského střediska Střelnice v Českém Těšíně a bude zahájen v 19.00 hodin. Organizátory plesu jsou gymnázium, Sdružení rodičů a Nadační fond přátel gymnázia.

5. Další schůze HV SR

Uskuteční se ve čtvrtek 9. října 2014 v 16.15 hodin na gymnáziu.

V Českém Těšíně dne 21. září 2014
Slavomír Mitrenga, předseda HV SR

---------------------------------------------