Profilová část

Způsob hodnocení ústních zkoušek profilové části maturitních zkoušek

- klikněte na odkazy:

Způsob hodnocení ve třídě 4.A  (*pdf)

Způsob hodnocení ve třídě Oktáva A (*pdf)

 

 

Maturitní témata – profilová část maturitní zkoušky 2019/2020 z předmětů:

Anglický jazyk

• My daily life
• My autobiography, family
• My future career
• My hobbies
• Friends and friendship
• Travelling and tourism
• Sports
• Canada
• My town
• My country
• Australia and New Zealand
• United States
• Food, drinks and healthy life
• Education and my school experience
• House and home
• Cultural life
• Fashion and lifestyle
• Seasons of the year
• Prague
• London and other interesting places in the UK
• Great Britain
• Environment
• Cities of importance in the USA
• Holidays and other notable days
• Literature

 

Francouzský jazyk

• La France
• L’enseignement scolaire, mes études au lycée
• Les médias (presse, radio, TV, internet)
• La santé, les maladies, le corps humain
• Le logement, notre maison, la vie en ville et à la campagne
• Ma région, ma ville, mon village et ses environs
• Mon curriculum vitae et mes projets d’avenir
• La francophonie, l’OIF, les pays francophones
• La nature, les climats, les saisons de l’année
• Ma vie quotidienne
• Mon personnage préféré
• La littérature française telle que je la connais
• Les problèmes globaux, l’environnement et sa protection, les parcs naturels
• Le sport et les jeux
• La vie familiale, ma famille
• La République tchèque
• Paris
• La cuisine française et tchèque, mes repas favoris
• Les achats, les magasins
• Les fêtes, les célébrations, les festivals
• La mode, les vêtements
• L’art, la culture, les musées
• Le transport, les voyages, les vacances
• Mon temps libre, mes passe-temps
• Prague

 

Německý jazyk

• Gesundheit, Krankheiten
• Familie und ihre Rolle im Leben und in der Gesellschaft
• Meine Freunde, das Leben und Probleme der heutigen Jugend
• Ich, mein bisheriges Leben, meine Pläne nach dem Abitur
• Wohnen
• Natur, Umwelt
• Mein Tag und Freizeit
• Bildung und ihre Bedeutung, Schulwesen
• Essen und Trinken
• Mein Wohnort
• Deutsch und ich, Länder, wo man Deutsch spricht
• Deutschland
• Österreich
• Schweiz
• Tschechien
• Unsere Region
• Jahreszeitenwechsel, traditionelle Bräuche im Verlauf des Jahres
• Handel und Werbung
• Bekleidung und Mode
• Beruf
• Ferien, Urlaub, Wetter
• Massenmedien
• Sport und seine Bedeutung für unser Wohlbefinden
• Kultur und Kunst
• Meine Lektüre

 

ZSV

• Úvod do filozofie, počátky filozofického myšlení v Řecku
• Úvod do psychologie, biologická a sociální determinace lidské psychiky
• Vrcholné období řecké filozofie
• Teorie státu
• Ekonomie
• Filozofie středověku
• Aktivačně motivační a profilující vlastnosti osobnosti
• Východní filozofie
• Demokracie, lidská práva
• Filozofie v období renesance
• Podstata a funkce práva ve společnosti, historické kořeny práva
• Evropská unie
• Etika
• Racionalismus a empirismus v evropské filozofii
• Psychické procesy
• Světová náboženství, náboženské sekty
• Politika a ideologie, volby a volební systémy
• Filozofie v období osvícenství
• Skupinová struktura společnosti
• Německá klasická filozofie
• Hierarchie právního řádu
• Filozofie 19. století
• Úvod do sociologie, příroda a společnost, kultura
• Osobnost člověka a její vývoj
• Vybrané filozofické směry 19. a 20. století

 

Dějepis

• Lidská společnost v pravěku
• Starověké civilizace v Orientu a Středomoří
• Antické Řecko
• Antický Řím
• Západní Evropa a Orient v raném středověku
• Střední a východní Evropa v raném středověku
• Český stát v raném středověku
• Český stát v době vrcholného středověku
• Český stát v době husitské a pohusitské
• Západní Evropa ve vrcholném a pozdním středověku
• Západní Evropa v raném novověku, zámořské objevy a počátky kolonialismu
• Český stát a rakouská monarchie v době předbělohorské
• Revoluce v Nizozemí a v Anglii
• Třicetiletá válka a poválečný vývoj v Evropě
• Habsburská monarchie a české země po třicetileté válce
• Počátky britského impéria, vznik USA a občanská válka
• Velká francouzská revoluce a doba napoleonská
• Ponapoleonská Evropa
• Revoluce v Evropě v letech 1848 – 1849
• Evropa ve 2. polovině 19. století
• Habsburská monarchie ve 2. polovině 19. století
• Svět v předvečer 1. světové války, 1. světová válka a ruské revoluce
• Vznik Československa a jeho vývoj ve 20. a 30. letech 20. století
• Evropa a svět mezi dvěma světovými válkami
• Růst nacistické agrese a 2. světová válka
• Druhá republika a německá okupace českých zemí
• Poválečný vývoj v Československu a nástup komunismu
• Československo v 60. letech 20. století a v období tzv. normalizace
• Evropa a svět po 2. světové válce
• Národně osvobozenecké hnutí zemí třetího světa a ohniska válečných konfliktů

 

Geografie

• Geografická charakteristika světového zpracovatelského průmyslu
• Geografická charakteristika světové těžby surovin a energetiky
• Geografická charakteristika světové dopravy a služeb
• Geografická charakteristika světové zemědělské výroby
• Hydrosféra Země
• Bioklimatické pásy Země, krajina
• Zemská atmosféra a klimatická charakteristika Země
• Geografická poloha, zobrazování Země na mapách
• Planetární geografie Země
• Litosféra a pedosféra Země
• Regionální geografie Austrálie, Oceánie a Antarktidy
• Regionální geografie Afriky
• Regionální geografie států střední a jižní Ameriky
• Regionální charakteristika Kanady, USA a Mexika
• Regionální charakteristika východní Asie
• Regionální geografie jižní a jihovýchodní Asie
• Regionální geografie Perského zálivu a Blízkého východu
• Východní Evropa a evropský makroregion Ruska
• Střední Asie, Zakavkazsko a asijský makroregion Ruska
• Balkánský poloostrov
• Regionální geografie středoevropských a alpských států
• Severní Evropa a Pobaltí
• Pyrenejský a Apeninský poloostrov
• Západní Evropa II
• Západní Evropa I
• Hospodářství České republiky
• Přírodní podmínky, obyvatelstvo a sídla České republiky
• Geografie světového obyvatelstva a sídel
• Politická geografie
• Státy světa podle stupně hospodářského rozvoje

 

Matematika

• Přímka, polopřímka, úsečka
• Rovina
• Trojúhelník
• n – úhelník
• Kružnice, kruh a jejich části, kulová plocha, koule
• Elipsa
• Hyperbola
• Parabola
• Hranol a válec
• Kužel a jehlan
• Číselné obory
• Algebraické rovnice v R a C, soustavy rovnic
• Nerovnice
• Funkce a její graf
• Výroky, výrokové formy, matematická věta a její důkaz, množiny
• Matematické výrazy
• Absolutní hodnota, vzdálenost, velikost
• Parametr v matematických úlohách
• Substituční metoda v matematice
• Shodná a podobná zobrazení
• Exponenciální funkce, exponenciální rovnice, nerovnice
• Logaritmus, logaritmická funkce, logaritmické rovnice a nerovnice
• Goniometrické funkce, goniometrické rovnice, nerovnice
• Funkce definované na množině přirozených čísel
• Kombinatorika, pravděpodobnost

 

Fyzika

• Kinematika přímočarých pohybů
• Rovnoměrný pohyb hmotného bodu po kružnici z kinematického i dynamického hlediska
• Dynamika
• Mechanická práce a mechanická energie
• Mechanika tuhého tělesa
• Gravitační pole
• Mechanika tekutin
• Základní poznatky molekulové fyziky a termika
• Struktura a vlastnosti plynů
• Struktura a vlastnosti pevných látek
• Struktura a vlastnosti kapalin
• Skupenské přeměny
• Mechanické kmitání
• Mechanické vlnění
• Stacionární elektrické pole
• Elektrický proud v látkách
• Elektrický proud v kovech
• Stacionární magnetické pole
• Nestacionární magnetické pole
• Střídavý proud
• Elektromagnetické kmitání a vlnění
• Vlnová optika
• Paprsková optika
• Elektromagnetické záření
• Speciální teorie relativity
• Kvantová fyzika
• Obal atomu
• Fyzika atomového jádra

 

Chemie

• Struktura atomu, základní částice látek
• Chemická vazba a struktura látek
• Typy chemických reakcí, chemický děj, základy termochemie
• Protolytické děje, pH roztoků
• Redoxní reakce
• Kinetika chemických reakcí a chemická rovnováha
• Periodická soustava prvků, periodický zákon
• Chemická termodynamika
• Vodík, kyslík, voda, peroxid vodíku, roztoky
• Prvky I.A, II.A skupiny
• Prvky III.A a IV.A skupiny
• Prvky V.A skupiny
• Prvky VI.A skupiny
• Prvky VII.A a VIII.A skupiny
• Prvky přechodné, koordinační sloučeniny
• Uhlovodíky alifatické
• Uhlovodíky aromatické
• Halogenderiváty, organokovové sloučeniny
• Dusíkaté deriváty uhlovodíků
• Alkoholy, fenoly, ethery
• Karbonylové sloučeniny
• Karboxylové kyseliny a jejich deriváty
• Heterocyklické sloučeniny, terpeny, steroidy (izoprenoidy), alkaloidy
• Lipidy a jejich metabolismus
• Sacharidy a jejich metabolismus
• Bílkoviny a jejich metabolismus
• Nukleové kyseliny
• Biokatalyzátory a bioregulátory
• Krebsův cyklus a dýchací řetězec
• Makromolekulár­ní látky

 

Biologie

• Viry a buňka
• Pletiva a vegetativní orgány rostlin
• Fyziologie, růst a vývoj rostlin
• Nižší a výtrusné rostliny
• Semenné rostliny
• Houby a lišejníky
• Chromista, prvoci a houbovci
• Žahavci, ploštěnci a hlísti
• Měkkýši a kroužkovci
• Klepítkatci a korýši
• Vzdušnicovci a ostnokožci
• Rybovití obratlovci
• Obojživelníci a plazi
• Ptáci a savci
• Kosterní a svalová soustava člověka
• Oběhová soustava člověka
• Dýchací a vylučovací soustava člověka
• Trávicí soustava a metabolismus člověka
• Řídící soustavy člověka
• Smyslová a kožní soustava člověka
• Pohlavní soustava a ontogeneze člověka
• Původ, evoluce a rasy člověka
• Klasická genetika
• Molekulární genetika
• Organismus a prostředí
• Populace, společenstva a ekosystémy
• Evoluční biologie
• Základy geologie

 

IVT

• Osobní počítače – přehled historie vývoje, základní části
• Vstupní a výstupní zařízení počítače
• Operační systémy
• Základní druhy software
• Zobrazení informací v počítači
• Propojení počítačů do sítí , Internet
• Bezpečnost v IT – základní pojmy a způsoby zabezpečení počítače
• Algoritmus a jeho vlastnosti
• Řešení úloh pomocí počítače
• Program ve vyšším programovacím jazyce
• Jednoduché typy dat
• Elementární příkazy
• Příkazy pro větvení programu
• Cykly
• Strukturované typy dat
• Práce s řetězci
• Podprogramy
• Objektové programování
• Obecné datové struktury a jejich použití
• Metody třídění a vyhledávání
• Tvorba aplikací pro MSW
• Základy tvorby webových stránek
• Počítačová grafika
• Záznam a zpracování digitální fotografie
• Tvorba a využití formátů PDF, základy DTP

---------------------------------------------------