Pokyny k výuce od 10.5.2021.

  Pokyny k výuce od 10.5.2021.

        

Pokyny pro výuku v prostorách
 Gymnázia Josefa Božka v Českém Těšíně od 10.5.2021.

 1. Hygienická pravidla
  1. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
  2. Po vstupu do budovy školy si všichni žáci a ostatní osoby dezinfikují ruce.
  3. Všechny osoby v prostorách školy mají nasazenu ochranu dýchacích cest (rouška, respirátor).
  4. V určených dnech (zpravidla v pondělí a ve středu) budou žáci testováni Ag testy na COVID 19
   (uznání případné náhrady testu se řídí pokyny MZ ČR).
  5. V případě pozitivního testu budou žáci izolováni a následně předáni zákonným zástupcům.
  6. Při příchodu i odchodu z učebny si žáci umyjí ruce antibakteriálním mýdlem, které je připraveno v dávkovači a ruce si osuší jednorázovým papírovým ručníkem. Případně použijí rozprašovač s dezinfekcí.
  7. V prostorách školy dodržujte vzájemné rozestupy 2 metry.
  8. Vyučující dbají ve třídách na pravidelné větrání prostor (minimálně 1x v průběhu vyučovací hodiny).
  9. Po odchodu z odborné učebny provedou vyučující dezinfekci pracovních míst žáků rozprašovačem s dezinfekcí.
  10. Na konci vyučování či příslušného učebního bloku žáci vyhodí své odpadky do koše a opustí třídu dle pokynů vyučujícího.
  11. V případě zdravotních komplikací, které odpovídají příznakům COVID 19 žáci okamžitě kontaktují nejbližšího zaměstnance školy a řídí se jeho pokyny.
 2. Toalety
  1. Na toalety odcházejte jednotlivě.
  2. Následně si umyjte ruce antibakteriálním mýdlem a použijte automatickou dezinfekci, která visí na stěně mezi toaletami.
 3. Strava
  1. Pro žáky starší 15 let je k dispozici nápojový automat. Při nákupu použijte jednorázové rukavice (následně je vyhoďte do připraveného koše) a dezinfekci rukou.
  2. Vlastní stravu, případně zboží z automatu, konzumujte ve své lavici ve třídě.
  3. V činnosti je školní jídelna, kde jsou k dispozici dotované obědy. V prostorách jídelny se mohou stravovat pouze žáci v prezenčním studiu.
  4. Před vstupem do prostor jídelny si dezinfikujte ruce a dodržujte pokyny personálu. 
  5. Žáci v distančním studiu odebírají oběd do zatavených nádob výdejním oknem.

 

Opatření mohou být upravena či změněna v závislosti na pokynech MŠMT, MZ, příslušné hygienické stanice, případně zřizovatele a vedení školy.

 

V Českém Těšíně dne 5. 5. 2021         

RNDr. Tomáš Hudec v.r. 
ředitel školy