Mimořádná opatření u přijímacích zkoušek

Mimořádná opatření související s průběhem přijímacích zkoušek

Uchazeči o studium se umožní přítomnost na přijímací zkoušce pouze pokud:
    a) nevykazuje příznaky onemocnění COVID-19
 

b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, jíž je žákem, v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.

 Výše uvedený doklad může uchazeč nahradit:

a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

 

b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo

 

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů.

 

Kontrola vydaných dokladů bude provedena před vpuštěním uchazečů do budovy školy.
Bez předloženého dokladu nebude uchazeči konání přijímací zkoušky umožněno.

Všichni uchazeči jsou povinni si chránit ústa a nos zdravotnickou obličejovou rouškou nebo respirátorem. Tyto ochranné pomůcky musí splňovat standardy podle mimořádných opatření MZd.